ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
dot
dot

dot
dot
dot
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์

 Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340 facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

************************************************************************************************************************

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความตอนนี้ผมได้แนวคิดมาจากการตอบคำถามของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งขณะที่บรรยายหลักสูตร การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่ท่านถามว่า

“ทำไมบริษัทของเราจึงยังมีการผลิตของเสียอยู่ทั้งๆที่มีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานงาน

และเครื่องมือ รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันที่ทันสมัยตั้งเยอะแยะ”

 

 

เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผมจึงได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำเสนอตัวอย่างแนวทางการแก้ไข และป้องกัน ผ่านประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยี่สิบกว่าปี ซึ่งได้คำตอบดังนี้ครับ

1.   พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าการที่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องธรรมชาติ (คนเราผิดพลาดกันได้ หรือ ผลิตเป็นพัน เสียแค่ชิ้นสองชิ้นอย่าไปซีเรียส)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไขและป้องกัน

1.   ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ ควรปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการลดของเสีย ได้แก่ ประชุมแจ้งเรื่องของเสียที่เกิดขึ้น เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานผิดพลาด จนทำให้เกิดของเสีย โดยออกเป็นกฎ หรือมาตรการควบคุม และลงโทษ อย่างเหมาะสม และแจ้งให้กับพนักงานทุกคนทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.     ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต และภาระงานที่พนักงานปฏิบัติ)

 

2.   เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นพนักงานไม่รู้ จะไปรู้อีกก็ต่อเมื่อพนักงานแผนกคิวซีตรวจพบ (พนักงานไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัตินั้น ดี หรือเสีย ใช้งานได้ หรือไม่ได้ ไม่รู้ แต่ก็ทำกันต่อไป)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     จัดทำ Limit Sample หรือ ตัวอย่างสินค้า หรือวัตถุดิบ ที่เป็นของเสีย และของดี ในทุกขั้นตอนการผลิต แล้วนำไปติด หรือวางในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อทำให้พนักงานเห็นได้ง่าย และสอนพนักงานทุกคนเพื่อทำให้พวกเขาสามารถแยกชิ้นงานที่ใช้งานได้ และไม่ได้ ก่อนตัดสินใจนำวัตถุดิบนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิต

2.     กำหนดให้พนักงานต้องตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตในทุกกระบวนการ

3.     จัดทำระบบ “1.หยุด 2.เรียก 3.รอ” และสร้างเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานเมื่อเกิดปัญหา ของเสีย หรือความไม่แน่ใจ ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยอาจทำป้ายติดในพื้นที่ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานหมั่นพูดคุย ซักถาม และตรวจสอบ ความเข้าใจ รวมไปถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อเกิดปัญหา

 

3.   วัตถุดิบที่ได้รับจากซับพลายเออร์มีคุณภาพไม่คงที่ (ซับพลายเออร์ส่งสินค้าบางช่วงก็ดีเลิศ บางช่วงก็ใช้แทบไม่ได้เลย ต้องเสียเวลามานั่งแยกของดีของเสีย)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ประชุมร่วมกับซับพลายเออร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน

2.     หาซับพลายเออร์รายใหม่ เพื่อสำรองเอาไว้

3.     กำหนด หรือเพิ่มมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

4.     กรณีที่มีการซื้อวัตถุดิบชนิดใหม่ ควรศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนด และต้องพิจารณาเรื่องการส่งมอบสินค้าที่ตรงกับแผนการผลิตของบริษัทของเราเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อเริ่มการผลิตจริง  

 

4.   เครื่องจักร เครื่องมือไม่นิ่ง (บางวันก็ผลิตได้ดี บางวันก็ต้องปรับแต่งหลายชั่วโมงกว่าจะเริ่มผลิตได้)  

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.กำหนดแผนการปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

3.เปลี่ยนแปลง หรือ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือใหม่ ถ้าจำเป็น

4.อบรมให้ความรู้ให้ผู้ใช้เครื่องจักร สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

 

5.   ตั้งสเป็กของสินค้าสูงเกินความสามารถของกระบวนการผลิตที่มีอยู่ปัจจุบัน (ตั้งสเป็กสินค้าสูงไว้ก่อน เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ โดยลืมวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ศึกษาศักยภาพของเครื่องจักร และกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตั้งค่ามาตรฐานของสินค้าที่เราสามารถทำได้

2.     ตั้งสเป็กสินค้าตรงกับความสามารถจริงที่เป็นอยู่ของกระบวนการผลิต

3.     ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

6.   การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (การออกแบบยังไม่นิ่ง มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขนาดเริ่มผลิตไปแล้วยังมีการเปลี่ยนอีกหลายรอบ)  

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ผู้ออกแบบควรศึกษา และพัฒนาวิธีการออกแบบให้มีความถูกต้องมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

2.     ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุม มากที่สุดก่อนเริ่มการออกแบบ

3.     ควรนำเทคโนโลยี หรือเครื่องมือใหม่ๆ มาช่วยในการออกแบบ หรือทดสอบ ก่อนเริ่มการผลิตจริง เพื่อทำให้ลดความผันผวน และผิดพลาดในการออกแบบ

 

   จากแนวคิดทั้ง 6 ข้อ จะเห็นว่าผมจะนำเรื่องทัศนคติ ของคนเป็นหัวข้อแรกเลย นั่นเป็นเพราะทัศนคติของคน คือหัวใจที่สำคัญอันดับต้นๆของการทำให้เกิดของดี และของเสียเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เพื่อทำให้พวกเขา รัก และใส่ใจในงานที่ตนปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างานต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่น และมีความอดทน ในการพูดซ้ำๆ พูดย้ำๆ และทำเป็นแบบอย่างให้ดู โดยทำบ่อยๆ ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย ทำให้พวกเขาดู แล้วให้พวกเขาทำตาม ผมเชื่อว่าสักวันของเสียของท่านก็จะลดน้อยลง หรือกลายเป็นศูนย์ได้อย่างแน่นอนครับ  

สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจสั้นๆ พื้นๆ ดูเชยๆ แต่เป็นความจริงว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่นั่น การล้มเลิกอยู่ที่ไหน ความล้มเหลว อยู่ที่นั่น” โชคดีนะครับ

 

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

แนวทางการลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เลยทันที SME ก็ทำได้ article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
จุดเริ่มต้นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนทำได้
สุนทรภู่ โค้ชผู้นำ 4.0
คมคิด เปลี่ยนชีวิต จากสุดยอดนักคิด
ไอน์สไตน์ ให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน
ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา
มีแต่คำถามเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ แต่คำตอบกลับไม่ใช่
ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Why Why Analysis article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? article
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com