ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์

 Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340 facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

************************************************************************************************************************

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความตอนนี้ผมได้แนวคิดมาจากการตอบคำถามของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแห่งหนึ่งขณะที่บรรยายหลักสูตร การลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่ท่านถามว่า

“ทำไมบริษัทของเราจึงยังมีการผลิตของเสียอยู่ทั้งๆที่มีระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานงาน

และเครื่องมือ รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันที่ทันสมัยตั้งเยอะแยะ”

 

 

เพื่อตอบคำถามดังกล่าว ผมจึงได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำเสนอตัวอย่างแนวทางการแก้ไข และป้องกัน ผ่านประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยี่สิบกว่าปี ซึ่งได้คำตอบดังนี้ครับ

1.   พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าการที่มีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องธรรมชาติ (คนเราผิดพลาดกันได้ หรือ ผลิตเป็นพัน เสียแค่ชิ้นสองชิ้นอย่าไปซีเรียส)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไขและป้องกัน

1.   ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกระดับ ควรปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการลดของเสีย ได้แก่ ประชุมแจ้งเรื่องของเสียที่เกิดขึ้น เอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติงานผิดพลาด จนทำให้เกิดของเสีย โดยออกเป็นกฎ หรือมาตรการควบคุม และลงโทษ อย่างเหมาะสม และแจ้งให้กับพนักงานทุกคนทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.     ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต และภาระงานที่พนักงานปฏิบัติ)

 

2.   เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นพนักงานไม่รู้ จะไปรู้อีกก็ต่อเมื่อพนักงานแผนกคิวซีตรวจพบ (พนักงานไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปฏิบัตินั้น ดี หรือเสีย ใช้งานได้ หรือไม่ได้ ไม่รู้ แต่ก็ทำกันต่อไป)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     จัดทำ Limit Sample หรือ ตัวอย่างสินค้า หรือวัตถุดิบ ที่เป็นของเสีย และของดี ในทุกขั้นตอนการผลิต แล้วนำไปติด หรือวางในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อทำให้พนักงานเห็นได้ง่าย และสอนพนักงานทุกคนเพื่อทำให้พวกเขาสามารถแยกชิ้นงานที่ใช้งานได้ และไม่ได้ ก่อนตัดสินใจนำวัตถุดิบนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิต

2.     กำหนดให้พนักงานต้องตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตในทุกกระบวนการ

3.     จัดทำระบบ “1.หยุด 2.เรียก 3.รอ” และสร้างเป็นวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานเมื่อเกิดปัญหา ของเสีย หรือความไม่แน่ใจ ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยอาจทำป้ายติดในพื้นที่ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานหมั่นพูดคุย ซักถาม และตรวจสอบ ความเข้าใจ รวมไปถึงติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเมื่อเกิดปัญหา

 

3.   วัตถุดิบที่ได้รับจากซับพลายเออร์มีคุณภาพไม่คงที่ (ซับพลายเออร์ส่งสินค้าบางช่วงก็ดีเลิศ บางช่วงก็ใช้แทบไม่ได้เลย ต้องเสียเวลามานั่งแยกของดีของเสีย)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ประชุมร่วมกับซับพลายเออร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน

2.     หาซับพลายเออร์รายใหม่ เพื่อสำรองเอาไว้

3.     กำหนด หรือเพิ่มมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

4.     กรณีที่มีการซื้อวัตถุดิบชนิดใหม่ ควรศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนด และต้องพิจารณาเรื่องการส่งมอบสินค้าที่ตรงกับแผนการผลิตของบริษัทของเราเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อเริ่มการผลิตจริง  

 

4.   เครื่องจักร เครื่องมือไม่นิ่ง (บางวันก็ผลิตได้ดี บางวันก็ต้องปรับแต่งหลายชั่วโมงกว่าจะเริ่มผลิตได้)  

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.กำหนดแผนการปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด

3.เปลี่ยนแปลง หรือ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือใหม่ ถ้าจำเป็น

4.อบรมให้ความรู้ให้ผู้ใช้เครื่องจักร สามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง

 

5.   ตั้งสเป็กของสินค้าสูงเกินความสามารถของกระบวนการผลิตที่มีอยู่ปัจจุบัน (ตั้งสเป็กสินค้าสูงไว้ก่อน เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ โดยลืมวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน)

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ศึกษาศักยภาพของเครื่องจักร และกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตั้งค่ามาตรฐานของสินค้าที่เราสามารถทำได้

2.     ตั้งสเป็กสินค้าตรงกับความสามารถจริงที่เป็นอยู่ของกระบวนการผลิต

3.     ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

6.   การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (การออกแบบยังไม่นิ่ง มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ขนาดเริ่มผลิตไปแล้วยังมีการเปลี่ยนอีกหลายรอบ)  

ตัวอย่าง แนวทางการแก้ไข และป้องกัน

1.     ผู้ออกแบบควรศึกษา และพัฒนาวิธีการออกแบบให้มีความถูกต้องมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

2.     ควรมีการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุม มากที่สุดก่อนเริ่มการออกแบบ

3.     ควรนำเทคโนโลยี หรือเครื่องมือใหม่ๆ มาช่วยในการออกแบบ หรือทดสอบ ก่อนเริ่มการผลิตจริง เพื่อทำให้ลดความผันผวน และผิดพลาดในการออกแบบ

 

   จากแนวคิดทั้ง 6 ข้อ จะเห็นว่าผมจะนำเรื่องทัศนคติ ของคนเป็นหัวข้อแรกเลย นั่นเป็นเพราะทัศนคติของคน คือหัวใจที่สำคัญอันดับต้นๆของการทำให้เกิดของดี และของเสียเลยก็ว่าได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงาน เพื่อทำให้พวกเขา รัก และใส่ใจในงานที่ตนปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยผู้บริหาร และหัวหน้างานต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่น และมีความอดทน ในการพูดซ้ำๆ พูดย้ำๆ และทำเป็นแบบอย่างให้ดู โดยทำบ่อยๆ ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัย ทำให้พวกเขาดู แล้วให้พวกเขาทำตาม ผมเชื่อว่าสักวันของเสียของท่านก็จะลดน้อยลง หรือกลายเป็นศูนย์ได้อย่างแน่นอนครับ  

สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจสั้นๆ พื้นๆ ดูเชยๆ แต่เป็นความจริงว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่นั่น การล้มเลิกอยู่ที่ไหน ความล้มเหลว อยู่ที่นั่น” โชคดีนะครับ

 

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com