ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง

 50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง

(ที่มา Wisdom for Lean Leaders สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง จำกัด)

-----------------------------------------------------------------------------

 

การทำงานต้องเน้นประสิทธิผล

การทำงานต้องเน้นผลลัพธ์

การทำงานต้องเน้นความคุ้มค่า

การทำงานต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

การทำงานต้องทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

 .

การทำงานแบบลีนจึงได้ถูกนำมาใช้

ตั้งแต่ยุคการจัดการวิทยาศาสตร์

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1880

และต้นศตวรรษที่ 1900

เมื่อ Frederick w. Taylor และคณะ

จบจนปัจจุบัน

.

การดำเนินการแบบลีน

ผู้บริหารมักผิดพลาดเสมอ

ทั้งในด้านความเข้าใจ

และการประยุกต์ใช้แบบผิด ๆ

.

จนบั่นทอนความพยายาม

ของทุกคนในด้านลีนอย่างรวดเร็ว

.

ถ้าผู้บริหารต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา

และผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ

จะต้องลดข้อผิดพลาด

(โดยเฉพาะข้อผิดพลาดที่พบบ่อย)

ให้ได้มากที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย

 

.

รวม 50 ข้อผิดพลาดของผู้บริหารที่พบบ่อยที่สุด 50 ข้อ เมื่อผู้บริหารนำระบบลีนมาใช้

(* หมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ มากกว่า 100 ปี  และ ** หมายถึง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ มากกว่า 30 ปี)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   การเข้าใจคุณลักษณะของระบบการจัดการแบบลีนแบบผิด ๆ *

2.   การเข้าใจคุณลักษณะของไคเซ็น แบบผิดๆ **

3.   ใช้ไคเซ็น โดยปราศจากหลักการ 3 ข้อ ดังนี้ 1. กระบวนการและผลลัพธ์ 2. เน้นที่ระบบ และ 3. ไม่กล่าวโทษกัน **

4.  สับสนระหว่างคำที่ใช้ในการจัดการแบบลีน กับคำที่ใบ้ในการจัดการแบบทั่ว ๆ ไป **

5.   สับสนระหว่างความสูญเปล่า (Waste) แต่ละประเภท **

6.   การคิดว่าความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเหมือนกับการทำงานเป็นทีมในสภาพแวดล้อมแบบลีน *

7.   การเข้าใจหลักการแบบลีนผิด **

8.  ไม่รู้ความแตกต่างระหว่างระบบลีนจริง ๆ กับลีนปลอม หรือเลียนแบบ *

9.   การเข้าใจผิดว่าความรู้เกี่ยวกับลีนที่มีอยู่น้อยนิด คือรู้มากแล้ว *

10.การทำความเข้าใจเรื่องลีนโดยไม่จำกัดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแบบเดิม *

11. การเหมาเอาเองว่าจะเก่งด้านการจัดการแบบลีนได้โดยไม่ต้องฝึกฝนทุกวัน *

12. การใช้แนวคิด และนิสัยแบบผลรวมเป็นศูนย์กับการาประยุกต์ใช้ลีน *

13. การคิดว่าทักษะของความเป็นผู้นำที่พาให้คุณมาถึงจุดนี้ได้จะใช้การได้ในสภาพแวดล้อมแบบลีน *

14.การกล่าวโทษผู้จัดการระดับกลางเพราะต่อต้านลีน *

15. การคิดว่าการกล่าวโทษกันและมีประโยชน์ *

16. การไม่รับรู้ว่ามีพฤติกรรมที่สูญเปล่าอยู่ **

17. การคิดว่าหนังสือเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนเป็นเพียงทฤษฎี *

18.ล้มเหลวในการรับรู้ว่าแนวคิดเรื่องความสามารถหลัก (Core Competency) ไม่สอดคล้องกับแนวคิดแบบลีน **

19. การไม่ให้ความสนใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย *

20.   ดำเนินธุรกิจโดยขาดวัตถุประสงค์ *

21.    ประยุกต์ใช้ลีน แต่ไม่เปลี่ยนมาตรวัดสมรรถนะ *

22.   จดจ่อที่ต้นทุนต่อหน่วยโดยไม่สนใจต้นทุนรวม *

23.   จดจ่ออยู่กับการหาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจในปัจจุบัน *

24.   สับสนว่าใครเป็นผู้ใช้ปลายทาง *

25.   ไม่ใช้นโยบายแบบไม่กล่าวโทษกันและกัน *

26.   การไม่รับประกันกาจ้างงานกับผู้ที่เหมาะสมกับงาน *

27.   มีความสามารถต่ำในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณ *

28.   มีความสามารถต่ำในการเข้าใจเหตุผล  *

29.   การคิดว่าการจัดการแบบลีนสามารถใช้กับสถานที่ทำงานที่มีการเมืองได้ *

30.   การคิดว่าพฤติกรรมใหม่ ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผู้นำด้านลีน **

31.    บังคับความสำเร็จของลีนในแต่ละระดับ **

32.   นำการเปลี่ยนสภาพไปสู่ลีนจากห้องสำนักงาน *

33.   ไม่แบ่งปันประโยชน์กับพนักงาน *

34.   การทำให้ลีนเป็นเรื่องที่ซับซ้อน **

35.   สับสนระหว่างนโยบายภายใน และข้อเรียกร้องจาภายนอกที่ถูกกำหนดมา *

36.   การสับสนคำว่า “มูลค่า” ในเชิงการเงิน (โดยปกติคือราคาหุ้น) กับคำว่า “คุณค่า” ในการจัดการแบบลีน **

37.   การคิดว่าการตัดสินใจของผู้นำไม่เกี่ยวข้องกับลีน *

38.   การละเลยหลักการ “การให้ความเคารพผู้อื่น” *

39.   การคิดว่าตนเองรู้ดีอยู่แล้วว่าหลักการ “การให้ความเคารพผู้อื่น” หมายความว่าอย่างไร? *

40.  การคิดว่าสักวันหนึ่งลีนจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท *

41.ไม่วางแผนเตรียมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้นำหรือเจ้าของ *

42.   การใช้มาตรวัดและระบบการเงินแบบเดิม *

43.   การเลือกเอาแต่ส่วนที่ชอบจากระบบการจัดการแบบลีนเพื่อจะสร้างประโยชน์ในระยะสั้นๆ *

44.  การใช้หลักการจัดการแบบลีนเพื่อทำให้เป็นตลาดของผู้ขายตลอดไป *

45.   การคิดว่าหลักการจัดการแบบลีนไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉัน/เรา *

46.   ขาดการทุ่มเทเรื่องประโยชน์ ตรรกะ ความรู้ รายละเอียด ข้อเท็จจริง และความจริง *

47.   การใช้เครื่องมือของลีนปรับแต่งสถานะที่เป็นอยู่ *

48.  การไม่สามารถถ่ายทอดอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา *

49.   ปลีกตัวออกห่างจากพนักงาน *

50.   จ้างที่ปรึกษาผิดราย *

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

ท่านสามารถติดตามบทความ

รูปภาพ และ Mindmap รวมมาากกว่า 350 เรื่องราวได้ที่


#เพื่อประเทศไทย ทำดี ทำได้ ทำเลย
#ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ดร.
#Thongpunchang Pongvarin Dr.
#Management GURU by Dr.Thong BT
#
bt-training.com
Mobile.0898118340
http://www.bt-training.com/

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการวิกฤติ (Crisis Management) เพื่อชัยชนะสำหรับผู้นำ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Competency แก่นความสามารถหลัก ที่ผู้นำต้องรู้ พนักงานต้องเข้าใจ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บันไดสู่ความสำเร็จที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ by OFFE
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้สิ่งนี้การทำงานเป็นทีมจึงเกิด TEAMWORK
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 3 เก่งสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 5 ประการสู่ชัยชนะ ของซุนวู
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 พฤติกรรม ที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาคนเพื่อให้ได้ผลที่เป็นเลิศ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะเขามองคนทำงาน เป็นแบบนี้เขาจึงเจริญก้าวหน้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารบนข้อเท็จจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ OK นะถ้าผู้นำเป็นแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ Leadeship ที่ผู้ตามต้องการ ผู้นำที่ดีต้องมีอย่างน้อย 5ส
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ที่ต้องรีบรู้ แล้วรีบป้องกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 ไม่ที่องค์กรระดับโลกใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT โครงสร้างขององค์กรที่อยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับ ของความเสี่ยง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และลดสิ่งนี้เหล่านี้ บริษัทจึงสร้างกำไร และการเติบโตให้องค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จูงใจ ให้ได้ใจ และได้งาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกวิธีหนึ่ง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สิ่งที่ทำให้องค์กรไปถึงฝั่งฝัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 สิ่ง ที่ทำให้คุณเป็นพนักงานที่องค์กรขาดไม่ได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาตัวรอดจากปัญหารุมเร้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ทำให้คุณ เป็นคนสำคัญ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับของการบริหารคนที่ผู้นำไม่กล้าบอก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดเป็น พูดยังไง? พูดเป็นเห็นชัยชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT MEMBERSHIP ทีมงานผู้น่ารัก ทำตัวอย่างไรให้เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าชื่นชอบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Mindset เรื่องสำคัญที่ไม่รู้ ไม่ได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ปัจจัย และผลกระทบที่สำคัญ ต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำทำงานเป็น เห็นชัยชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของสุดยอดหัวหน้างาน Smart Supervisor by "BEEPP"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Effective Meeting ประชุมไม่น่าเบื่อ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน ตอนที่ 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ LEADERSHIP ที่ดีที่สุดของโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลูกค้าภายใน คนสำคัญที่ไม่ควรลืม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดแล้วคนเชื่อ และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร Perception ยกกำลัง 2
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com