ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article

QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม


วันที่เขียน 21 มีนาคม 53
เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
โทร:0898118340,email:www.tpongvarin@yahoo.com,www.bt-training.com

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC หรือ Basic of Quality Control Circle ให้กับบริษัทยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ทุกครั้งที่บรรยายหลักสูตรนี้ รู้สึกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรมองข้ามจริงๆ เหตุผลก็เพราะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการจริงๆ ซึ่งจะดีกว่าการที่หัวหน้าไปสั่ง และการดำเนินกิจกรรมนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก และที่สำคัญ ได้สร้างความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมแถมอีกด้วยครับ
 กิจกรรม QCC (Quality Control Circle) หรือ การดำเนินกลุ่มกิจกรรมควบคุมคุณภาพ โดยใช้แนวคิดของการ ดร. เดมิ่ง (Dr. Edward W. Deming) อันโด่งดัง คือ วงล้อขอเดมิ่ง (PDCA) (Plan,Do,Check,Action) กลุ่ม QCC เป็นกลุ่มของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือการบริการให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC มีดังนี้ครับ
• ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร
• ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างไร
• ไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไร
• ไม่รู้ว่าทำแล้วจะได้ผลหรือไม่
• แต่รู้ว่าทำแล้วดี เพราะเห็นใครๆ ก็ทำกัน
วันนี้ผมเลยอยากจะแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพอย่างง่าย ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น แต่ใช้งานได้จริงนะครับ ด้วย ห้าขั้นตอน ดังนี้
เริ่มขั้นแรก จัดตั้งทีม โดยนำเพื่อสมาชิกที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราต้องการมาร่วมกัน เช่น เรื่องการผลิต ก็นำแผนกผลิต(Production) ในหน่วยงานนั้นๆ โดยอาจจะนำช่างซ่อมบำรุง(Maintenance)  หรือ แผกตรวจสอบคุณภาพ(Quality Control หรือ Quality Assurance) มาร่วมก็ได้ครับ (ต้องเกี่ยวข้องกับงานนั้น) หรือปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า ในทีมควรประกอบด้วย แผนกขาย(Sale)  แผนกบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นต้น จากนั้นก็ตั้งประธานกลุ่ม รองประธาน หรือเลขากลุ่ม ที่เหลือก็เป็นสมาชิกกลุ่มครับ จำนวนสมาชิกในทีมทีมที่เหมาะสมคือ 5-7 คนครับ


ขั้นตอนที่สอง กำหนดเรื่องที่จะทำ โดยกำหนดเรื่องที่จะทำ และระยะเวลาของโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลดปริมาณของเสีย การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มผลผลิต การลดคำร้องเรียนของลูกค้า การลดเวลาการซ่อมบำรุง หรือติดตั้งเครื่องจักร การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น โดยควรกำหนดเป้าหมายสองเรื่องครับ คือเรื่องของปริมาณ หรือสิ่งที่เราต้องการปรับปรุง และระยะเวลา เช่น ลดขอเสียชิ้นงานรุ่น MTT ลง 4% ในระยะเวลา 2 เดือน  ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานแผนกพิมม์สีจาก 17 /เดือน เป็น 10 ครั้ง/เดือนในระยะเวลา 2 เดือน เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าจาก 87% เป็น 95% ในระยะเวลา 6 เดือน (สิ้นสุดโครงการเดือน ตุลาคม 2553)


ขั้นตอนที่สาม วิเคราะห์หาสาเหตุ และเขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมสมอง (Brain Storming) หาต้นตอ หรือสาเหตุของปัญหา โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram) ผังต้นไม้ (Tree Diagram) หรือเครื่องมือสถิติอื่นๆ เมื่อทราบต้นตอของปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวิธีการแก้ไข และมอบหมายให้สมาชิกในทีมไปปฏิบัติ กันอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่สี่ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยอาจจัดประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของกลุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมได้ โดยทำไปอย่างนี้จนถึงกำหนดระยะเวลาของโครงการ

ขั้นตอนที่ห้า สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC โดยส่วนใหญ่แล้วจะสรุปสองส่วนครับ คือ หนึ่ง สรุปผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเป้า เราก็นำวิธีการนั้นมาสร้างเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปขยายผลให้กับแผนกอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเหมือน หรือคล้ายกันก็จะได้ประโยชน์มากครับ และสอง สรุปผลว่า สมาชิกในทีม มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม QCC มากขึ้นหรือไม่ การให้ความร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค์ที่พบระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ในครั้งต่อไป
 สำหรับท่านใดที่ต้องการเอกสารประกอบการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC สามารถโทรมาที่ 0898118340 หรืออีเมลล์มาได้ที่
www.tpongvarin@yahoo.com หรือเข้าไปดูที่เว็บไซด์                   www.bt-trainig.com ขอให้สนุกกับการดำเนินกิจกรรม QCC นะครับ 
 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com