ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot

dot
dot
dot
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article

สุดยอดเทคนิค การบริหารงานที่หน้างานอย่างผู้รู้จริง

"บริหารหน้างานเป็น เห็นกำไรมหาศาล

บทความเดียว ที่กล้าเปิดเผยหลักการบริหารหน้างานจากบริษัทระดับโลก

อธิบายครบถ้วน ทุกรายละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ทันที" 

เขียนโดย ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
Email: tpongvarin@yahoo.com,Tel:089-8118340,www.bt-training.com

************************************************************************************* 

การบริหารงานที่หน้างาน ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม เพราะเนื่องจากว่าวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนงานที่เตรียม หรือกำหนดเอาไว้จะเป็นจริงได้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการบริหารงานที่หน้างานด้วยอีกส่วนหนึ่งครับ ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายของการผลิตที่ผู้บริหารกำหนดเอาไว้คือ ต้องเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซนต์ภายในสิ้นปีนี้ แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่หน้างานไม่รับรู้ หรือไม่สนใจ ไม่ให้ความสำคัญ ก็ยังคงทำงานเหมือนเดิม ไม่คิดที่จะปรับปรุง เปลี่ยแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างนี้เป้าหมายจะเป็นไปได้อย่างไรจริงไหมครับ?
 
จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 13 ปี กอร์ปกับที่ได้เคยไปบรรยายให้กับหลายหน่วยงาน พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้น มีสาเหตุมาจากการการปฏิบัติงานที่หน้างาน โดยส่วนใหญ่มีดังนี้
 
1.      ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน ทำให้ขาดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

              2.      ขาดการสื่อสาร หรือการติดต่อและประสานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      การไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือวิธีการทำงานตามเอกสารประกอบการทำงาน (Work Instruction)
 
4.      ไม่คำนึงถึงผู้ที่จะต้องปฏิบัติงานต่อจากพวกเขา
 
5.      ปฏิบัติงานลัดขั้นตอน เพราะคิดว่าจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่า แต่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา เช่น โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือทำให้คุณภาพต่ำลง
 
6.      ขาดการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
7.      พนักงานมักมีความคิดที่ว่าสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้ถูกต้อง และเหมาะสมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนปลง
เพราะสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้นดีที่สุดแล้ว
 
8.      บริหารงาน โดยอาศัยความรู้สึก ลางสังหรณ์ หรือประสบการณ์เก่าๆ
 
9.      ขาดการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 
10. การไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความสามัคคี
 
 
 สำหรับสุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง นั้นประกอบด้วยความจริง 4 ประการดังต่อไปนี้
 
1.      เป้าหมายจริง (Actual Goals) หมายถึง นโยบาย เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key Performance Indicators) ความคาดหวังจากหัวหน้า หรือลูกน้องน้องของตน จากการที่ได้สอบถามพนักงานถึงการรับรู้เป้าหมายในการปฏิบัติงาน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ ไม่ทราบ นโยบาย และเป้าหมาย  ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะมั่นใจได้อย่างไรละครับว่า พนักงานจะมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่กำหนดจริงไหมครับ?
 
              แนวทางในการพัฒนาการรับรู้เป้าหมายจริงที่หน้างาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.      การสร้างให้เกิดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเช่นการจัดประชุมประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ นโยบาย เป้าหมาย ความคืบหน้าของกิจกรรม โครงการต่างๆที่เกิดขึ้น
 
2.      จัดมุมสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ (Information)  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติงาน หรือ ที่เรียกว่า หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิต เช่น จัดบอร์ดแสดง นโยบาย เป้าหมายของหน่วยงาน หรือกิจกรรมต่างๆ โดยควรทำให้มีสีสัน สะดุดตา หรือใส่รูปการ์ตูน หรือรูปภาพที่น่าสนใจ เพื่อเตะตาผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ให้แวะเวียนเข้ามาอ่านครับ
 
3.      ควรติดตาม และประเมินการรับรู้ ของพนักงานว่า ทราบในเป้าหมายนั้นจริง หรือไม่ ? และพวกเขาได้นำนโยบาย หรือเป้าหมายนั้นไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานจริงๆ หรือเปล่า ซึ่งสามารถทำได้โดย การหมั่นสอบถามในระหว่างที่มีการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แล้วทำการแจ้งกลับ (Feedback) ให้กับพนักงานได้ทราบเป็นระยะ
 
2.      คุณภาพจริง (Actual Quality) หมายถึง คุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยทั่วๆไปแล้วคุณภาพจริงมีอยู่ด้วยกันหลายมิติครับ เช่น คุณภาพของสินค้า คุณภาพด้านการส่งมอบ คุณภาพด้านการใช้งาน คุณภาพด้านการจัดเก็บ คุณภาพด้านความสะดวกต่อการใช้งานเป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานที่หน้างานจึงต้องมีความเข้าใจ และตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตน เพราะคุณภาพเกิดจากฝ่ายผลิต หรือผู้ที่ปฏิบัติงาน ไม่ได้เกิดจากแผนกตรวจสอบคุณภาพนะครับ
 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพจริงที่หน้างาน  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 
1.      รับรู้ถึงคุณภาพจริง และความต้องการของลูกค้า โดยต้องมีจิตสำนึกแห่งคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งต้องหมั่นทำความเข้าใจในนโยบายคุณภาพ และเป้าหมายต่างๆที่หน่วยงานกำหนด นอกจากนั้นยังต้องหาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทำให้สอดคล้องนโยบาย และเป้าหมายเหล่านั้น
 
2.      ทำงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกัน ซึ่งหมายถึง ในระหว่างที่เราปฏิบัติงานอยู่นั้น เราต้องทำการตรวจสอบไปด้วยว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้อง หรือมีจุดบกพร่องอย่างไร เพื่อเป็นการป้องการของเสีย หรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานอยู่นั้น
 
3.      ติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายถึงว่า เราจะต้องรับรู้ผลของงานที่เราปฏิบัตินั้น ว่าดี หรือไม่ ถ้าดีก็นำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป แต่ถ้ามีปัญหา ต้องรีบแก้ไข และปรับปรุงทันที เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นซ้ำอีก
 
3.      4M&1E จริง (Actual 4M&1E)  หมายถึง 1. Men หรือ คน  2. Machine หรือ เครื่องจักร 3. Material วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ 4. Method หรือ วิธีการปฏิบัติงาน และ 1E คือ Environment  ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานจริงในการปฏิบัติงาน ถ้าเราสามารถบริหาร ทั้ง 4M&1E ได้แล้วละก็ ผลลัพธ์ที่ของการปฏิบัติก็จะได้ดีตามไปด้วยอย่างแน่นอน ในทางตรงข้าม ถ้าไม่สามารถควบคุมทั้ง 4M&1E ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดแล้วละก็ ปัญหาต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นทำให้ปวดหัวอย่างมากมายครับ
 
แนวทางในการพัฒนา 4M&1E จริง ที่หน้างาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
 
1.      ตรวจสอบความพร้อม 4M&1E ก่อนเริ่มทำงานโดยต้องทำให้มั่นใจว่าอยู่ในมาตรฐาน (Standard) หรือค่า (Parameter) ที่กำหนดก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติงานจริง โดยการตรวจเช็คด้วยความตั้งใจ และบันทึกผลการตรวจสอบลงในเอกสารด้วยค่าจริงทั้งหมด และถ้าพบปัญหา หรือสิ่งผิดปกติ ให้รีบดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะเริ่มงาน และสิ่งที่ต้องคำนึงคือห้ามปฏิบัติงานทั้งๆที่รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เพราะปัญหาเล็กๆน้อยๆนั้น อาจเป็นปัญหาใหญ่ได้เมื่อปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วละก็ อาจเกิดความสูญเสียมากมายกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะครับ  
 
2.      ตรวจสอบความพร้อม 4M&1E (Actual 4M&1E) ระหว่างปฏิบัติงาน โดยในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นต้องหมั่นตรวจสอบ ทั้ง 4M&1E อยู่เสมอ เพื่อค้นหาความผิดปกติ หรือจุดที่บกพร่องอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบควรใช้ทักษะจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา-ดู สำรวจ หู-ฟังเสียง จมูก-ดมกลิ่น ที่ผิดปกติ เช่น กลิ่นไหม้ มือ-สัมผัส ปาก-สื่อสาร เพื่อบอก พูด เตือน เป็นต้น และถ้าหากพบปัญหา หรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นต้องทำการแก้ไขทันที อย่าทำต่อทั้งๆที่รู้ว่าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว
 
3.      ตรวจสอบความพร้อม 4M&1E ก่อนเลิกงานหลังจากที่ได้ทำงานมาแล้ว อาจพบปัญหา หรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ควรตรวจสอบ ทั้ง 4M&1E เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง หรือสิ่งผิดปกติ และถ้าตรวจพบก็รีบดำเนินการแก้ไข ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ในวันต่อไป หรือก่อนที่จะส่งกะให้กับผู้ที่มาทำงานต่อ
ถ้าหากพบความผิดปกติควรทำการบันทึกผลของความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อเก็บเป็นประวัติในการดำเนินการแก้ไขต่อไป
 
4.      รายละเอียด และข้อมูลจริง (Actual Data and Information) ในการตัดสินใจ ดำเนินการวินิจฉัยสั่งการ หรือกำหนดวิธีการปฏิบัติ ใช้ข้อมูลจริง โดยใช้หลักของ 5W&2H คือ What เกิดอะไรขึ้น Who ใครเป็นคนทำ When เกิดขึ้นเมือใด Where เกิดขึ้นที่ไหน ต้องระบุตำแหน่ง ของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด Why ทำไมถึงเกิดขึ้น How เกิดขึ้นอย่างไร และ How much เสียค่าใช้จ่ายเท่าใด โดยควรไปหาคำตอบจริงที่หน้างาน เพื่อทำให้ทราบถึงสถานการณ์จริง ได้อารมณ์ หรือความรู้สึก ของการปฏิบัติงานจริงนั้นด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ การได้รับข้อมูล สนับสนุนการบริหารงานที่ถูกต้อง และลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
 
แนวทางในการพัฒนา รายละเอียด และข้อมูลจริง ที่หน้างาน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1.      พิจารณาจากของจริง ควรเข้าไปคลุกคลี ไปจับ สัมผัส กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช้จินตนาการว่าเป็นแบบนั้น แบบนี้ โดยเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้ว ยังทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานอีกต่างหาก ครับ
2.      ไม่ใช้ ความรู้สึก หรืออารมณ์ ส่วนตัว หรือประสบการณ์เก่า ในการตัดสินใจ ประสบการณ์นั้นมีประโยชน์ แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ เพราะจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลทำให้วิธีการปฏิบัติงานก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้วีธีการในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
3.      ใช้เอกสารประกอบโดยควรใช้บันทึก (Check Sheet) หรือรายงาน (Report) ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงประเด็น ชัดเจน และมีความถูกต้องสูงครับ
 
ทั้งสี่หัวข้อ เปรียบเสมือนเสาหลักของการบริหารงานที่หน้างาน จากนั้นจึงดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) กอร์ปกับมีการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) ของการบริหารงานอย่างต่อเนื่องแล้วละก็ สิ่งที่ได้คือ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของหน่วยงานอย่างแน่นอน แถมยังช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วยครับ
 
สรุป ในการบริหารงานที่หน้างานนั้นถือเป็นหัวใจที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ (Vision) หรือเป้าหมาย ของหน่วยงาน องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานที่หน้างาน มี 4 ส่วน หรือที่เรียกว่า
 
ความจริง 4 ประการ คือ 
1. เป้าหมายจริง (Actual Goals)
2.  คุณภาพจริง (Actual Quality)  
3. 4M&1E จริง (Actual 4M&1E)  และ
4. รายละเอียด และข้อมูลจริง (Actual Data and Information)
 
ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ โดยการเข้าไปบริหารงาน เพื่อติดตาม และประเมินผล รวมไปถึงการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แล้วดำเนินปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และเน้นปรับปรุงให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงที่สุด (Efficiency and Effectiveness) ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของหน่วยงานอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นนอน จริงไหมครับ? 

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 91 เรื่องเล่า 9 ช่อง วิธีเอาตัวรอดหลังวิกฤติโควิด-19 article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 90 เรื่องเล่า 9 ช่อง ใคร? คือ บุคลากรที่ยุคใหม่ต้องการ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 89 นิทาน 9 ช่อง เรื่องชายผู้มั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านคุณก็เป็นได้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 88 เรื่องเล่า 9 ช่อง เตือน!!! ก่อน...าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 87 เรื่องเล่า 9 ช่อง ทางรอดจากวิกฤติโควิด-19 ทำทันที เห็นผลทันที การันตีผลลัพธ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 86 รู้สิ่งนี้ ชาตินี้ชีวิตไม่มีวันตกต่ำ เจริญแท้ เจริญเทียม พระราชดำรัช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 85 รู้แล้วรวย อ่านแล้วพลังใจพุ่งปรี๊ดๆ นิทาน 9 ช่อง จากคนรับใช้ กลายเป็นเศรษฐี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ตอนที่ 84 10 วิธีตัดความกังวล ที่ทำแล้วเห็นผลมากที่สุด
คำคมชวนคิด สู้ โควิด-19 เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสติ จาก วิลเลี่ยม เช็คสเบียร์
เข้าใจแก่นแท้ 5ส. ใน 3 นาที 5ส. สิ่งที่ทำแล้วเห็นผลทันที ในช่วงวิกฤติโควิต-19
คำคมชวนคิด สู้ โควิด-19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 82 เอาตัวรอดได้ทุกวิกฤติ เพราะรู้ และทำสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 81 หายเครียดไปเยอะ เพราะรู้สิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 80 10 คำพูดทรงพลัง ที่ผู้นำต้องพูดตอนนี้...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 79 ต้องทำอย่างนี้ กิจกรรม QCC จึงจะได้ผลจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 78 ลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ทำได้ง่ายๆ ในทันที SME ก็ทำได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาตอนที่ 77 การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem) ได้ก่อนใครด้วยเทคนิค Why Why Analysis การวิเคราะห์ ทำไม? ทำไม?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 76 10 วิธี ที่ทำให้องค์กรขาดคุณไม่ได้จริงๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 75 ทำสิ่งนี้ จะประสบความสำเร็จมากกว่า และรวดเร็ว แน่นอน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 74 วิธีง่ายๆ เพื่อตั้งเป้าหมายให้ใช้งานได้จริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 73 การบริหารในสภาวะวิกฤติสำหรับผู้บริหารที่ทำแล้วเห็นผลดีทันที
สิ่งที่ทุกคนต้องทำในตอนนี้ เพื่อให้องค์กรพ้นวิกฤติ
คำคมชวนคิด รักชีวิต คิดถึงเวลา
8 วิธีการลดต้นทุนแบบง่ายๆ ที่ทำได้จริง และเกิดความต่อเนื่อง
ผู้จัดการ/หัวหน้างานต้องทำ 5 สิ่งนี้ อย่าปล่อยพนักงานนั่งเฉยๆ เด็ดขาด!!!
คำคม ชวนคิด คำพูดที่ทำให้คุณเป็นคนรวย
คำคม ชวนคิด เคล็ดวิชา เอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ยากลำบากของวีรบุรุษ
ไม่เสียใจถ้าได้ทำสิ่งนี้ “ใช้ชีวิต อย่างคนเข้าใจชีวิต”
เพราะเพิ่งทำสิ่งนั้น จึงได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 67 การปรับปรุงที่แท้จริง คือ 3 สิ่งนี้
เลิกเห็นแก่ตัว แล้วทำเพื่อสังคม และประเทศชาติบ้าง
เตือนแล้วนะ!!! ระวัง อย่าโลภมาก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ตอนที่ 65 เลิกนิสัย ซุบซิบ นินทา แล้วหันมาพัฒนาตนเองซะเถอะ
คำคมชวนคิด ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์ Strategy
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ตอนที่ 61 พึ่งตนเองดีกว่า
ประตูแห่งประโยชน์ 6 ประการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 54 10 นิสัยที่ทำให้หัวหน้าเอือมระอา เพื่อนๆส่ายหน้า
ทำอย่างไร? ให้คนเคารพนับถือ
คมคิดผู้นำ ทางรอด ทางเลือก
ตารางทาส
คมคิดผู้นำ บทสรุปก่อนให้คุณ ให้โทษ
คมคิด ผู้นำที่เข้มงวดเกินไป
รวยหรือจน อยู่ที่ลูกค้า 4 ประเภท
ผู้นำที่ดี "ฟังได้ พูดเป็น"
จิต 5 ปั้นยอดมนุษย์ FIVE MINDS FOR THE FUTURE BY HOWARD GARDNER
ถ้าต้องการ น้ำผึ้ง ก็อย่าเตะรังผึ้ง
ความเพียร นำทางความสำเร็จ
อยากอยู่อย่างไร้ค่า หรือน่าหลงใหล
คาซุโอะ อินาโมริ แนะให้ทบทวนเป้าหมายชีวิต
ในหลวงสอนให้รู้รัก สามัคคี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ตอนที่ 42
จงให้มากกว่ารับ และจงมีสติ
ที่สุดของผู้นำที่คน GENY-Z อยากเห็น
ท้อได้ เหนื่อยได้ เบื่อได้ แต่อย่าถอย...
มีเป้าหมาย กล้าคิด กล้าทำ แล้วคุณจะยิ่งใหญ่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ตอนที่ 36 ใช้เครื่องจักรยังไงให้รวย
ทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ข้อคิดจากหนังสือจากหนังสือ พระมหาชนก
รู้ และยอมรับความจริงเสียเถอะ!!! ก่อนที่จะสายเกินไป...
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อพูดกับหัวหน้างาน โดยขงจื้อ
คัมภีร์สุดติ่ง สามสิ่งที่ทำให้ปลื้ม (หัวหน้ารัก) และแป้ก(หัวหน้าเข็ดขยาด)
มีเงินเป็นร้อยล้าน พันล้าน ก็ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้ ....
เมื่อมีงานด่วนอยากเห็นพนักงานเป็นแบบไหน?
9 ทัศนคติคนละขั้ว (Change your Attitude Change your Success)
ลีโอนาร์โด ดาวินชี่ มีวิธีคิดอย่างไร ถึงได้ล้ำหน้าผู้อื่นหลายร้อยปี
7 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ ดาวินชี่ เป็นอัจฉริยะก้องโลก
คิดบวก เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น
บันได 6 ขั้นในการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
เกียรติยศแห่งชีวิตมนุษย์ จากหนังสือ กวีศรีอยุธยา โดย ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์
ขงเบ้งแนะ ขุนพลวิปลาสแปดประการ
ข้อคิดสะกิดใจหัวหน้างาน
เลิกเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
10 หลักการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในที่ทำงาน
ผลกระทบเมื่อลูกค้าไม่พอใจ และแนวทางป้องกัน
เคล็ดลับในการมีชีวิตยืนยาว และมีความสมบูรณ์พูนสุข
อริสโตเติล Alistotle สอนให้เสียสละเพื่อส่วนรวม
10X2 คำถามเพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริงด้วยตัวอง
แนวคิดของ จิตสำนึกคุณภาพและความเป็นเจ้าของงาน
10ส (5สX2) ที่บ่งบอกว่าสถานที่ทำงานของเรา แย่ หรือ เยี่ยม
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่า เขาคนนั้น คือคนที่องค์กรต้องการ
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่า เขาคนนั้น คือคนที่องค์กรไม่ต้องการ
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทคุณจะเติบโตอย่างยั่งยืน
RESONANT LEADERSHIP ผู้นำที่ทรงพลัง
แนวทางในการแก้ไข ความผิดพลาดด้านคุณธรรม และจริยธรรมนั้น
คมคิด เพื่อความสำเร็จ
หลักเกณฑ์แห่งความสำเร็จ 5 ประการ ของโซอิชิโร ฮอนด้า
สรุปแนวคิดจาก หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก
คมคิด สะกิดใจ ผู้นำ
นิทานผู้นำ คนมี กับคนไม่มี วิสัยทัศน์
นิทานเรื่อง ชายสามคน กับ สายไฟ เสาไฟ นก และก้อนเมฆ
ดัชนีชี้วัดบารมีของผู้นำ
คนที่ขงจื้อเลือกใช้งาน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstein กับความเพียร
5 สิ่งที่ผู้นำยุค Disruption ต้องทำ
จบไม่สวย ขิงก็รา ข่าก็แรง ทางออกคือ
ทัศนคติ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ของผู้นำและหัวหน้างาน
สุดสลด หัวหน้าชีวิตพัง ไม่ GEMBA ด่าอย่างเดียว
การสร้างความสามัคคีในองค์กร
Productivity Mind จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคนตามแนวทาง MONOZUKURI คือ ทางรอดของอุตสาหกรรม 4.0
ไม่เรียนรู้ จะเสียใจทั้งชีวิต สุดยอด กวี ท่านอังคาร สอนไม่ให้ดูถูกผู้อื่น
หลักการใช้คน ของขงจื๊อ ที่ผู้นำต้องฟัง
เรียนรู้การจัดการองค์การ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากกบสามตัว
เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่หมดไฟ อยากกลับมาทำงานอย่างเต็มที่
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน ที่ทุกคนทำได้
Sketch Note by Dr.Thongpunchang P. Topic: 7QC Tools
ทัศนคติเชิงบวก สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี และทุกองค์กรต้องการ
อายุน้อยก็เป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับได้
เทคนิคการพูด สำหรับสุดยอดผู้นำ
สร้างกำไรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN)
อุดมการณ์เพื่อการผู้นำที่ยิ่งใหญ่
PDCA & HO-REN-SO ด้วยการคิดแบบ A3
ทัศนคติ (Attitude) ของผู้นำแบบขนมบ้าบิ่น หรือ ผู้นำแบบขนมปังไส้น้ำพริกเผา ใครล่ะที่ลูกน้องต้องการ?
แจ๊ค เวลส์ (JACK WELCH) กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริง
รุ่ง หรือ ล่วง ไม่พ้นเรื่องคุณภาพ เพราะ คุณภาพ คือ ภาพของคุณ
การเห็นคุณค่าของชีวิตที่ประเสริฐ มากกว่าการมีชีวิตที่อยู่ยาวนาน
Henri Fayol แนะ ผู้นำ บริหารจัดการอย่างไร ให้ได้เป็นผู้นำตัวจริง
แนวทางการลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เลยทันที SME ก็ทำได้
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
จุดเริ่มต้นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนทำได้
สุนทรภู่ โค้ชผู้นำ 4.0
คมคิด เปลี่ยนชีวิต จากสุดยอดนักคิด
ไอน์สไตน์ ให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน
ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา
มีแต่คำถามเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ แต่คำตอบกลับไม่ใช่
ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
ต้องทำอย่างนี้ กิจกรรม QCC จึงจะได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน(Complex Problem Solving) ได้ก่อนใคร ด้วยเทคนิค Why Why Analysis การวิเคราะห์ทำไม ทำไม article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com