ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article

 

 

เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา

     ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง และบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ไม่เคยดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) มาก่อน
วันนี้ผมเลยอยากที่จะนำแนวคิด และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน โดยตั้งหัวข้อว่า
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือไคเซ็น(Kaizen) รีบทำเสียแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปครับ
     สมการง่ายๆที่เรารู้จักกันดี คือ กำไร = รายได้ – รายจ่าย
แต่สิ่งที่ยากก็คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดกำไรสูงสุด (Maximize Profit) และต้นทุนต่ำที่สุด (Lowest Cost)
สำหรับวิธีที่จะทำให้เกิดกำไร ก็มีอยู่สองวิธีง่ายๆ นั่นก็คือ การส่งเสริมการขาย เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซื้อ 2 แถม 1ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือส่วนแบ่งของเงินที่จะได้มาเป็นรายรับ
และอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายคือ การเพิ่มราคาขาย ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า วิธีการนี้ไม่นิยมใช้กัน เพราะยิ่งเพิ่มราคาขาย ลูกค้าก็จะหันไปซื้อ หรือใช้บริการคู่แข่งของเราเป็นแน่
ต่อไปเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนั่นคือการลดต้นทุน ซึ่งมีวิธีง่ายๆ อยู่ด้วยกัน 2 วิธี วิธีแรกคือ การลดวัตถุดิบ วิธีการนี้เสี่ยงเหมือนกัน ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และการทดลองอยู่มาก เพราะถ้าหากไปลดวัตถุดิบแบบ สุ่มสี่ สุมห้า แล้วมีผลต่อลูกค้าละก็ เจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอน
และอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านเกิดกำไร ได้อย่างง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แต่ได้ผลมหาศาลนั่นก็คือ การนำแนวคิดของการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสีย ของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เรียกว่า กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือไคเซ็น(Kaizen) นั่นเอง
     กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ ไคเซ็น นิยามง่ายๆได้ว่า เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้ดีขึ้น และลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ามากเกินไป ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดเวลาการว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ลดการขนย้าย ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้คือ คุณภาพ(Quality) สินค้าที่สูงขึ้น ลดของเสีย (Defect /Yield Loss) การส่งมอบ (Delivery) ตรงเวลามากขึ้น ต้นทุนต่ำลง (Cost Down) ความปลอดภัย (Safety) ที่สูงขึ้น เป็นต้น 
เทคนิคในการนำเสนอหัวเรื่องเพื่อพิจารณาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา ต้องคำนึงถึงสองสิ่งดังต่อไปนี้
1.      ความจำเป็น โดยต้องเป็นเรื่องที่ทำแล้วสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือนโยบายของบริษัท เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม โดยทั่วไปแล้วมักจะพิจารณาจากการลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เรื่องเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุนการผลิต หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นต้น
2.      ความพอเพียง โดยควรพิจารณาความสามารถของหน่วยงาน เงินทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุง ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ซึ่งก็ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน) ความสามารถของพนักงาน
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ ไคเซ็นนั้น ผมขอสรุปเอาแบบง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริง   ดังต่อไปนี้
1.      จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงาน ควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน และต้องมาจากหลากหลายแผนกครับ ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการก็มีดังนี้ การจัดประชุม กำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้ความรู้กับพนักงาน ประเมินผลใบกิจกรรม การมอบรางวัล ส่งเสริมและพัฒนกิจกรรมให้ดีขึ้นเป็นต้น
2.      ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่พนักงาน หน่วยงาน บริษัท และประเทศชาติ จะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมนี้ สำหรับวิธีการประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้ และได้ผลอย่างมากคือ การจัดบอร์ด การสื่อสารไปยังหัวหน้างานเพื่อกระตุ้นในการประชุมกับลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ การใช้อีเมลล์แจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดครับ
3.      อบรมให้ความรู้ ในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือไคเซ็น เพื่อให้พนักงานสามารถเขียนกิจกรรมข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องมากที่สุด
4.      ตรวจประเมินผล โดยคณะกรรมจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่มักพิจารณาจากผลที่ได้รับ เช่น จำนวนเงินที่ได้รับ ความปลอดภัย การนำไปต่อยอด หรือขยายผล การทำงานได้ง่าย สะดวกกว่าในปัจจุบัน ความพยายาม และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์อันนี้คณะกรรมการต้องรอบคอบ ชัดเจน ในการประเมิน มิฉะนั้นอาจเกิดข้อสงสัย หรือคำคารหาได้ครับ
5.      มอบรางวัล โดยควรมอบเงิน และใบประกาศ หรือโล่ห์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยส่วนใหญ่แล้วมักมอบในวันกินเลี้ยงปีใหม่ บนเวที โก้น่าดูเลยละครับ
6.      ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด โดยควรทำสองสิ่งพร้อมๆกัน สิ่งแรกคือ ติดตามผลโครงการ โดยควรไปตรวจสอบความคืบหน้า เพิ่มเติม ในเรื่องที่ได้รับรางวัล และสอง ควรพัฒนาทักษการเขียนข้อเสนอแนะ ของพนักงานให้สูงขึ้น เช่นการใช้ข้อมูลประกอบ การวาดภาพ การประเมินผลลัพธ์ต่างๆ เป็นต้นครับ
สำหรับ ปัญหาและอุปสรรค์ และวิธีการแก้ไขของการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
1.      พนักงานไม่ให้ความสำคัญ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการ และหัวหน้างานตัองทำเป็นตัวอย่าง และนำไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีด้วย (บังคับเลย)
2.      ไม่รู้จะเขียนข้อเสนอแนะอย่างไร? สามารถแก้ไขโดยที่ คณะกรรมการ และหัวหน้างาน ควรให้ความรู้ใหม่ เช่น ความรู้ด้านวิศวอุตสาหการ (IE: Industrial Engineering) วิศวกรรมคุณค่า (VE: Value Engineer) และควรหาตัวอย่างมาให้พนักงานได้ดูเยอะๆ เช่น เป็นสมาชิกนิตยสารเกี่ยวกับการผลิต การเพิ่มผลผลิต การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น การบริหารคุณภาพ
3.      ไม่มีเวลาสามารถแก้ไขโดย หัวหน้างานควรจัดเวลาให้พนักงานได้ทำกิจกรรมข้อเสนอแนะบ้าง เช่น สัปดาห์ละ 20 นาที หรือเดือนละ 1 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานประจำวัน
4.      หมดไฟ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการ และหัวหน้างาน ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ช่วงแรกส่งมากทะลุเป้า ผ่านไปสัก 1 ปี ยอดตก ดังนั้นคณะกรรมการควรปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจับันด้วยนะครับ
5.      ผู้บริหารไม่เล็งเห็นความสำคัญ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการควรนำเสนอผลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้จากบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็น
เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า กิจกรรมนี้ มีประโยชน์มากมายมหาศาลเพียงใด และที่สำคัญทำง่ายๆ ไม่ยุ่งนาก และถ้าหากท่านต้องการแบบฟอร์ม การเขียนกิจกรรมข้อเสนอแนะอย่างง่าย แต่ใช้ง่านได้จริง ก็เมลล์มาหาผมได้
ยังไม่สายครับถ้าหากจะลงมือทำนะครับ สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า “สิ่งดีๆ หากรู้ก่อน ทำก่อน ได้รับผลก่อน แต่ถ้ารู้ที่หลัง ทำที่หลัง ได้รับผลทีหลัง” ไม่ทำเสียใจแย่เลย จะมานั่งร้องไห้ คอตก หาว่าผมไม่บอกไม่ได้นะครับ
****************************************

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com