ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
dot
dot

dot
dot
dot
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article

 

 

เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา

     ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง และบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ไม่เคยดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) มาก่อน
วันนี้ผมเลยอยากที่จะนำแนวคิด และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน โดยตั้งหัวข้อว่า
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือไคเซ็น(Kaizen) รีบทำเสียแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไปครับ
     สมการง่ายๆที่เรารู้จักกันดี คือ กำไร = รายได้ – รายจ่าย
แต่สิ่งที่ยากก็คือ ทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดกำไรสูงสุด (Maximize Profit) และต้นทุนต่ำที่สุด (Lowest Cost)
สำหรับวิธีที่จะทำให้เกิดกำไร ก็มีอยู่สองวิธีง่ายๆ นั่นก็คือ การส่งเสริมการขาย เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซื้อ 2 แถม 1ซึ่งวิธีนี้ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือส่วนแบ่งของเงินที่จะได้มาเป็นรายรับ
และอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายคือ การเพิ่มราคาขาย ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า วิธีการนี้ไม่นิยมใช้กัน เพราะยิ่งเพิ่มราคาขาย ลูกค้าก็จะหันไปซื้อ หรือใช้บริการคู่แข่งของเราเป็นแน่
ต่อไปเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างนั่นคือการลดต้นทุน ซึ่งมีวิธีง่ายๆ อยู่ด้วยกัน 2 วิธี วิธีแรกคือ การลดวัตถุดิบ วิธีการนี้เสี่ยงเหมือนกัน ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ และการทดลองอยู่มาก เพราะถ้าหากไปลดวัตถุดิบแบบ สุ่มสี่ สุมห้า แล้วมีผลต่อลูกค้าละก็ เจ๊งไม่เป็นท่าแน่นอน
และอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านเกิดกำไร ได้อย่างง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย แต่ได้ผลมหาศาลนั่นก็คือ การนำแนวคิดของการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสีย ของพนักงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านกิจกรรมง่ายๆที่เรียกว่า กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือไคเซ็น(Kaizen) นั่นเอง
     กิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ ไคเซ็น นิยามง่ายๆได้ว่า เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้ดีขึ้น และลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้ามากเกินไป ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดเวลาการว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ลดการขนย้าย ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ได้คือ คุณภาพ(Quality) สินค้าที่สูงขึ้น ลดของเสีย (Defect /Yield Loss) การส่งมอบ (Delivery) ตรงเวลามากขึ้น ต้นทุนต่ำลง (Cost Down) ความปลอดภัย (Safety) ที่สูงขึ้น เป็นต้น 
เทคนิคในการนำเสนอหัวเรื่องเพื่อพิจารณาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา ต้องคำนึงถึงสองสิ่งดังต่อไปนี้
1.      ความจำเป็น โดยต้องเป็นเรื่องที่ทำแล้วสอดคล้องกับเป้าหมาย หรือนโยบายของบริษัท เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม โดยทั่วไปแล้วมักจะพิจารณาจากการลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เรื่องเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุ ลดต้นทุนการผลิต หรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานเป็นต้น
2.      ความพอเพียง โดยควรพิจารณาความสามารถของหน่วยงาน เงินทุน หรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปรับปรุง ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ซึ่งก็ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน) ความสามารถของพนักงาน
สำหรับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือ ไคเซ็นนั้น ผมขอสรุปเอาแบบง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริง   ดังต่อไปนี้
1.      จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินงาน ควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน และต้องมาจากหลากหลายแผนกครับ ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการก็มีดังนี้ การจัดประชุม กำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้ความรู้กับพนักงาน ประเมินผลใบกิจกรรม การมอบรางวัล ส่งเสริมและพัฒนกิจกรรมให้ดีขึ้นเป็นต้น
2.      ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่พนักงาน หน่วยงาน บริษัท และประเทศชาติ จะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมนี้ สำหรับวิธีการประชาสัมพันธ์ที่นิยมใช้ และได้ผลอย่างมากคือ การจัดบอร์ด การสื่อสารไปยังหัวหน้างานเพื่อกระตุ้นในการประชุมกับลูกน้องอย่างสม่ำเสมอ การใช้อีเมลล์แจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ สะดวก รวดเร็ว และประหยัดครับ
3.      อบรมให้ความรู้ ในการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ หรือไคเซ็น เพื่อให้พนักงานสามารถเขียนกิจกรรมข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องมากที่สุด
4.      ตรวจประเมินผล โดยคณะกรรมจัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่มักพิจารณาจากผลที่ได้รับ เช่น จำนวนเงินที่ได้รับ ความปลอดภัย การนำไปต่อยอด หรือขยายผล การทำงานได้ง่าย สะดวกกว่าในปัจจุบัน ความพยายาม และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์อันนี้คณะกรรมการต้องรอบคอบ ชัดเจน ในการประเมิน มิฉะนั้นอาจเกิดข้อสงสัย หรือคำคารหาได้ครับ
5.      มอบรางวัล โดยควรมอบเงิน และใบประกาศ หรือโล่ห์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ โดยส่วนใหญ่แล้วมักมอบในวันกินเลี้ยงปีใหม่ บนเวที โก้น่าดูเลยละครับ
6.      ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด โดยควรทำสองสิ่งพร้อมๆกัน สิ่งแรกคือ ติดตามผลโครงการ โดยควรไปตรวจสอบความคืบหน้า เพิ่มเติม ในเรื่องที่ได้รับรางวัล และสอง ควรพัฒนาทักษการเขียนข้อเสนอแนะ ของพนักงานให้สูงขึ้น เช่นการใช้ข้อมูลประกอบ การวาดภาพ การประเมินผลลัพธ์ต่างๆ เป็นต้นครับ
สำหรับ ปัญหาและอุปสรรค์ และวิธีการแก้ไขของการดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
1.      พนักงานไม่ให้ความสำคัญ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการ และหัวหน้างานตัองทำเป็นตัวอย่าง และนำไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปีด้วย (บังคับเลย)
2.      ไม่รู้จะเขียนข้อเสนอแนะอย่างไร? สามารถแก้ไขโดยที่ คณะกรรมการ และหัวหน้างาน ควรให้ความรู้ใหม่ เช่น ความรู้ด้านวิศวอุตสาหการ (IE: Industrial Engineering) วิศวกรรมคุณค่า (VE: Value Engineer) และควรหาตัวอย่างมาให้พนักงานได้ดูเยอะๆ เช่น เป็นสมาชิกนิตยสารเกี่ยวกับการผลิต การเพิ่มผลผลิต การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น การบริหารคุณภาพ
3.      ไม่มีเวลาสามารถแก้ไขโดย หัวหน้างานควรจัดเวลาให้พนักงานได้ทำกิจกรรมข้อเสนอแนะบ้าง เช่น สัปดาห์ละ 20 นาที หรือเดือนละ 1 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานประจำวัน
4.      หมดไฟ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการ และหัวหน้างาน ควรประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ช่วงแรกส่งมากทะลุเป้า ผ่านไปสัก 1 ปี ยอดตก ดังนั้นคณะกรรมการควรปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานในปัจจับันด้วยนะครับ
5.      ผู้บริหารไม่เล็งเห็นความสำคัญ สามารถแก้ไขโดย คณะกรรมการควรนำเสนอผลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้จากบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็น
เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า กิจกรรมนี้ มีประโยชน์มากมายมหาศาลเพียงใด และที่สำคัญทำง่ายๆ ไม่ยุ่งนาก และถ้าหากท่านต้องการแบบฟอร์ม การเขียนกิจกรรมข้อเสนอแนะอย่างง่าย แต่ใช้ง่านได้จริง ก็เมลล์มาหาผมได้
ยังไม่สายครับถ้าหากจะลงมือทำนะครับ สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า “สิ่งดีๆ หากรู้ก่อน ทำก่อน ได้รับผลก่อน แต่ถ้ารู้ที่หลัง ทำที่หลัง ได้รับผลทีหลัง” ไม่ทำเสียใจแย่เลย จะมานั่งร้องไห้ คอตก หาว่าผมไม่บอกไม่ได้นะครับ
****************************************

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

10X2 คำถามเพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริงด้วยตัวอง article
แนวคิดของ จิตสำนึกคุณภาพและความเป็นเจ้าของงาน
10ส (5สX2) ที่บ่งบอกว่าสถานที่ทำงานของเรา แย่ หรือ เยี่ยม
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่า เขาคนนั้น คือคนที่องค์กรต้องการ
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่า เขาคนนั้น คือคนที่องค์กรไม่ต้องการ
10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทคุณจะเติบโตอย่างยั่งยืน
RESONANT LEADERSHIP ผู้นำที่ทรงพลัง
แนวทางในการแก้ไข ความผิดพลาดด้านคุณธรรม และจริยธรรมนั้น
คมคิด เพื่อความสำเร็จ
หลักเกณฑ์แห่งความสำเร็จ 5 ประการ ของโซอิชิโร ฮอนด้า
สรุปแนวคิดจาก หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก
คมคิด สะกิดใจ ผู้นำ
นิทานผู้นำ คนมี กับคนไม่มี วิสัยทัศน์
นิทานเรื่อง ชายสามคน กับ สายไฟ เสาไฟ นก และก้อนเมฆ
ดัชนีชี้วัดบารมีของผู้นำ
คนที่ขงจื้อเลือกใช้งาน
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstein กับความเพียร
5 สิ่งที่ผู้นำยุค Disruption ต้องทำ
จบไม่สวย ขิงก็รา ข่าก็แรง ทางออกคือ
ทัศนคติ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ของผู้นำและหัวหน้างาน
สุดสลด หัวหน้าชีวิตพัง ไม่ Genba ด่าอย่างเดียว
การสร้างความสามัคคีในองค์กร
Productivity Mind จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคนตามแนวทาง MONOZUKURI คือ ทางรอดของอุตสาหกรรม 4.0
ไม่เรียนรู้ จะเสียใจทั้งชีวิต สุดยอด กวี ท่านอังคาร สอนไม่ให้ดูถูกผู้อื่น
หลักการใช้คน ของขงจื๊อ ที่ผู้นำต้องฟัง
เรียนรู้การจัดการองค์การ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากกบสามตัว
เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่หมดไฟ อยากกลับมาทำงานอย่างเต็มที่
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน ที่ทุกคนทำได้
Sketch Note by Dr.Thongpunchang P. Topic: 7QC Tools
ทัศนคติเชิงบวก สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี และทุกองค์กรต้องการ
อายุน้อยก็เป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับได้
เทคนิคการพูด สำหรับสุดยอดผู้นำ
สร้างกำไรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN)
อุดมการณ์เพื่อการผู้นำที่ยิ่งใหญ่
PDCA & HO-REN-SO ด้วยการคิดแบบ A3
ทัศนคติ (Attitude) ของผู้นำแบบขนมบ้าบิ่น หรือ ผู้นำแบบขนมปังไส้น้ำพริกเผา ใครล่ะที่ลูกน้องต้องการ?
แจ๊ค เวลส์ (JACK WELCH) กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริง
รุ่ง หรือ ล่วง ไม่พ้นเรื่องคุณภาพ เพราะ คุณภาพ คือ ภาพของคุณ
การเห็นคุณค่าของชีวิตที่ประเสริฐ มากกว่าการมีชีวิตที่อยู่ยาวนาน
Henri Fayol แนะ ผู้นำ บริหารจัดการอย่างไร ให้ได้เป็นผู้นำตัวจริง
แนวทางการลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เลยทันที SME ก็ทำได้
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
จุดเริ่มต้นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนทำได้
สุนทรภู่ โค้ชผู้นำ 4.0
คมคิด เปลี่ยนชีวิต จากสุดยอดนักคิด
ไอน์สไตน์ ให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน
ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา
มีแต่คำถามเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ แต่คำตอบกลับไม่ใช่
ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Why Why Analysis article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? article
ข้อคิดจากหนังสือจากหนังสือ พระมหาชนก
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com