ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ ( KPI and Action Plan )

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ ( KPI and Action Plan ) 

ลิขสิทธ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel: 089-8118340)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ  

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน 

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ” 

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

4. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน “ การประกวด Small Group Activity (SGA) , KAIZEN Award ยอดเยี่ยม รอบตัดสิน ประจำปี 2556 ”จัดโดย กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยาย หลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว อาทิ เช่น

บริษัท Panasonic Electric Work จำกัด (โรงงาน ขอนแก่น)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Public Training) จำนวน 2 รุ่น

บริษัท ศุภาลัย จำกัด มหาชน ( 2 รุ่น )

บริษัท EPE Packaging Co.,Ltd. ( 2 รุ่น )

บริษัท PTT Polymer Marketing Company Limited  (A Company of PTT Group)

หลักการ และเหตุผล

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ (Strategic) และเป้าหมาย (Target) ที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ ถือเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) แต่ละหัวข้อต่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการกำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ปัญหาหลักเกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น แผนงานไม่สามารถใช้งานได้จริง ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทุกรายละเอียดทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และการขาดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  

ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนด หรือผู้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) นั้นให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่จะตามมานั้นจะประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า 

"วางแผนดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ

เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA

เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนด

นำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้

หัวข้อการบรรยาย

ภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target

การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

ภาพรวม และแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

การดำเนินงานแบบ PDCA 

การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการเขียนแผนการปฏิบัติงาน

แนวทางการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

การมองภาพรวม และการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

การประยุกต์ใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนที่ความคิด (Mind Map) และแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ประกอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

ตัวอย่างการวางแผนการปฏิบัติงานในหัวข้อต่างๆ

การนำแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

เทคนิคการมอบหมายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การประเมิน และสรุปผลแผนการดำเนินงาน 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) ของบริษัท

สามารถนำความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

สามารถเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ ได้ด้วยตนเอง

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA 

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 

สามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นไปประใช้ให้บรรลุเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนดที่ตั้งไว้ 

สามารถนำความรู้กลับถ่ายทอด เพือ่พัฒนาหน่วยงานต่อไป

 

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ลักษณะการบรรยาย 

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

วิทยากรผู้บรรยาย :  คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์   

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)  

บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และบริษัทชั้นนำต่างๆ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

(Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.))

ปริญญาโท สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดำเนินงาน (Operation Research)

ผู้เขียนหนังสือ 

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership) บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน   สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง สำนักพิมพ์ Think Beyond

คู่มือการปฏิบัติการด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา (ส่วนการเชียนแผนปฎิบัติการ-Action plan) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ตำราเรียนทางไกล การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยซันโน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)

บทความในนิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR  Management

บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today)  

บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Column Share Idea )

บทความ ใน www.bt-training.com  www.peoplevalue.co.th   www.hrcenter.co.th  , OK Nation blogและอื่นๆ 

 

***************************************************

 

หากสนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด  

โทรศัพท์ : 035-275562

สายด่วน : 089-9273326 หรือ 089-8118340

อีเมล์ : sangsankit@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.bt-training.com   

 

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อบริษัท :  *
ประเภทของธุรกิจ :
ที่อยู่บริษัท :  *
ลักษณะธุรกิจ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :  *
กำหนดการจัดอบรมโดยประมาณ :  *
สถานที่จัดอบรม :
จำนวนรุ่นที่ต้องการจัด :  *
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น :  *
จำนวนวันที่ต้องการจัดอบรมต่อรุ่น : 0.5 วัน
1 วัน
2 วัน
มากกว่า 3 วันขึ้นไป
ตำแหน่งของผู้เข้าอบรม : ระดับพนักงานปฎิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลั
กสูตรนี้ :
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้มาก่อนเลย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับน้อย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับมาก
ชื่อหลักสูตรที่สนใจ :
ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม :หมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OPERATION SYSTEM)

หลักสูตร การนำ KPI ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ (Effective Key Performance Indicator Application)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com