ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S for Productivity and Improvement)

ลิขสิทธ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel: 089-8118340)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ  

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน 

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน 

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ” 

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

4. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน “ การประกวด Small Group Activity (SGA) , KAIZEN Award ยอดเยี่ยม รอบตัดสิน ประจำปี 2556 ”จัดโดย กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง  จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง การเรียนมีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือทำกิจกรรม Workshop ตาม

    พื้นที่ 5 ส จริง และวิทยากรลงพื้นที่จริงด้วยพร้อมกับให้คำแนะนำในการตรวจและปรับปรุงพื้นที่ 5ส  หลังจากนั้นสามารถนำผลที่ได้   

    ไปทำ action  ต่อยอดได้ใช้ทันทีหลังจบการบรรยาย

 

ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยาย หลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว อาทิ เช่น

บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด

Hoya Lens Thailand LTD.   ( จำนวน 2 รุ่น )

บริษัท โพลีไฮเทค จำกัด

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ( จำนวน 2 รุ่น )

โรงพยาบาล หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ( จำนวน 2 รุ่น )

โรงพยาบาล บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ( จำนวน 2 รุ่น )

บริษัท Hirai Seimitsu Co.,:Ltd. ( จำนวน 4 รุ่น )

บริษัท Creation Furniture Co.,Ltd. (เครือบุญถาวร)

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท Misumi จำกัด

บริษัท BITWISE จำกัด

สถาบันมูลนิธิราชประชาสมาศัย

 

หลักการ และเหตุผล

กิจกรรม 5ส ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงาน เพราะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และผลิตสินค้าได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และหากได้ดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตควบคู่กันไปแล้วละก็จะยิ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อบริษัท  เพราะจะทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และท้ายที่สุดคือ ยกระดับการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำไรให้กับบริษัท และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้องกับพนักงาน

2. เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถนำไปประยุต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

3. เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และเกิดการเพิ่มผลผลิต

5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลิตให้กับหน่วยงาน

 

หัวข้อการบรรยาย

1. หลักการ และความรู้เกี่ยวกับ 5ส. 

2. การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน

3. การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.

4. การพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างยั่งยืน 

5. การแก้ไข และป้องกันปัญหาในการดำเนินกิจกรรม 5ส.

6. หลักการเพิ่มผลผลิต

7. การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต

8. การลดความสูญเปล่า 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส.

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้อง

3. ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงานระดับประเทศ ต่างๆ

4. ความรู้ในการสร้างมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส. 

5. ความสามารถการตรวจประเมิน และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

 

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ลักษณะการบรรยาย 

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

 

วิทยากรผู้บรรยาย :  คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์   

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management) และการจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)  

บรรยายให้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และบริษัทชั้นนำต่างๆ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

(Doctor of Business Administration : Program in Industrial Business and Human Resource Development (D.B.A.))

ปริญญาโท สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดำเนินงาน (Operation Research)

ผู้เขียนหนังสือ 

หนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership) บจก. ธรรมนิติเพรส

หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน   สำนักพิมพ์ Think Beyond

หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง สำนักพิมพ์ Think Beyond

คู่มือการปฏิบัติการด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา (ส่วนการเชียนแผนปฎิบัติการ-Action plan) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

ตำราเรียนทางไกล การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยซันโน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)

บทความในนิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR  Management

บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today)  

บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Column Share Idea )

บทความ ใน www.bt-training.com  www.peoplevalue.co.th   www.hrcenter.co.th  , OK Nation blogและอื่นๆ 

 

***************************************************

 

หากสนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด  

โทรศัพท์ : 035-275562

สายด่วน : 089-9273326 หรือ 089-8118340

อีเมล์ : sangsankit@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.bt-training.com   

 

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อบริษัท :  *
ประเภทของธุรกิจ :
ที่อยู่บริษัท :  *
ลักษณะธุรกิจ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :  *
กำหนดการจัดอบรมโดยประมาณ :  *
สถานที่จัดอบรม :
จำนวนรุ่นที่ต้องการจัด :  *
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น :  *
จำนวนวันที่ต้องการจัดอบรมต่อรุ่น : 0.5 วัน
1 วัน
2 วัน
มากกว่า 3 วันขึ้นไป
ตำแหน่งของผู้เข้าอบรม : ระดับพนักงานปฎิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลั
กสูตรนี้ :
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้มาก่อนเลย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับน้อย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับมาก
ชื่อหลักสูตรที่สนใจ :
ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม :หมวดการบริหารการผลิต (MANUFACTURING MANAGEMENT)

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง โมโนซุคุริ เพื่อพิชิตเป้าหมาย Monozukuri System 2 Day
หลักสูตร การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective cost reduction )
หลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ด้วยเทคนิค Why Why Analysis)
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective 5S Activity )
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective KAIZEN Activity)
หลักสูตร “การดำเนินกิจกรรม Kaizen ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ” (Effective KAIZEN & Suggestion Activity)
หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตในการผลิต (Production Efficiency and Productivity Improvement)
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นสำหรับคณะกรรมการ (Effective KAIZEN Activity for KAIZEN Committee)
หลักสูตร การลดความสูญเปล่าในการทำงานด้วย IE เทคนิค (Reducing for the 7 Wastes by IE Techniques)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com