ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph

 Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph  

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation

************************************************************************************************************

                 สวัสดีครับทุกท่าน บทความในหัวข้อ Easy 7QC Tools ตอนแรก เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Check Sheet อย่างมีประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครับ สำหรับตอนนี้เรามาเรียนรู้กันต่อเลยในหัวข้อ กราฟ  Graph  

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบในการใช้กราฟ ได้แก่

1.       ทำสวยหรู  ตกแต่งไฮโซ ดูดี แต่คนดูกลับรู้สึกดูไม่สบายตา หรือ เรียกว่า “รกหู รกตา” ก็ไม่ผิด   

2.       คนดูเสียเวลาตีความ และคนทำเสียเวลาอธิบาย สรุปเสียทั้งเวลา และอารมณ์ทั้งสองฝ่าย

3.       เข้าผิด เพราะใช้กราฟผิดประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง กราฟแท่ง กับกราฟเส้น

วันนี้ผมจะขอแนะนำเทคนิคการจัดทำกราฟ อย่างง่ายๆ แต่ได้ผลอย่างมหาศาลมาแลกเปลี่ยนครับ

วัตถุประสงค์ของการทำกราฟ ก็คือ การทำให้คนได้เห็นแล้วรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต หรือปัจจุบัน และจะทำอย่างไรต่อไปในอนาคต? (สำหรับกราฟบางชนิด) โดยใช้เวลาที่เร็วที่สุด โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายกันให้ยืดยาว เช่น กราฟเส้นข้อมูลการผลิตในสัปดาห์ที่ผานมา กราฟแท่งแสดงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทของเรา และคู่แข่ง กราฟวงกลมแสดงยอดขายสินค้าในบริษัทแบ่งตามภาคต่างๆของประเทศ เป็นต้น ขั้นตอนการจัดทำกราฟมีดังนี้

1.    กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ เช่น รายงานยอดขาย รายงานการผลิต รายงานสถิติอุบัติเหตุ รายได้ รายรับ รายจ่ายของบริษัท เรายงานเวลาที่เครื่องจักรหยุด รายงานปัญหาการผลิต เป็นต้น

2.    รวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่เราต้องการจะนำเสนอที่มีอยู่ เช่น จาก check sheet รายงานต่างๆ  ในหน่วยงานนั้นๆ (ถ้าข้อมูลที่ได้ เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะดีมากๆ)

3.    เลือกชนิดของกราฟให้เหมาะสม กับรายงานที่จะนำเสนอ ซึ่งมีหลักการเลือกกราฟดังนี้

3.1 กราฟเส้น (line) ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงระยะเวลา จากอดีต ปัจจุบัน และอาจจะส่งผลถึงอนาคต เช่น

·     รายงานยอดขายในสามเดือนที่ผ่านมา และเดือนนี้ และประมาณการยอดขายในอนาคต

·     รายงานยอดการผลิตในปีที่ผ่านมา ปีนี้ และพยากาณ์ในปีหน้า

·     รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในสามเดือนที่ผ่านมา เดือนนี้ และ คาดการณ์การใช้ในอีก 3 เดือน

     ข้างหน้า

·     ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นสองสัปดาห์ก่อน และของเสียที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

3.2 กราฟแท่ง (bar) ใช้แสดงข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงระยะเวลา ซึ่งมีทั้งกราฟแท่งแนวตั้ง และกราฟเส้นแนวนอน สำหรับกราฟแท่งนี้อาจมีลักษณะคล้ายกับ พาเรโต้ และ ฮีสโตรแกรม ซึ่งเราจะเรียนรู้กันในบทต่อๆ ไป ตัวอย่างการใช้กราฟแท่งเช่น

·     แสดงยอดขายของลูกค้าแต่ละรายในเดือนที่ผ่านมา เพื่อดูว่าลูกค้ารายใดมีคำสั่งซื้อมากที่สุด

·     แสดงยอดของเสียแบ่งตามชนิดของของเสียในเดือนที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบดูว่าของเสียชนิดใดที่มี

     ปริมาณมากที่สุด

·     แสดงปริมาณการใช้กระดาษ แบ่งตามแผนก เพื่อพิจารณาดูว่าแผนกใดใช้กระดาษมากที่สุด

3.3 กราฟวงกลม (circle or pine) มีหลักการคล้ายกับกราฟแท่ง คือ แสดงข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงระยะเวลา แต่จะดีกว่ากราฟแท่งตรงที่ จะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น

3.4 กราฟเรด้าร์ (radar) ใช้แสดงข้อมูลในหลายๆหัวข้อ พร้อมกัน และอาจนำเสนอข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบก็ได้ เช่น นำเสนอผลการเรียนรู้ ก่อน และหลังการสอนงานในด้าน 1. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2. การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 3. การทำงานเป็นทีม 4. ความรู้เกี่ยวกับชนิดสินค้า 5. การแก้ไขปัญหา 6. การบันทึกเอกสาร เป็นต้น

3.5 กราฟแถบ (tab)  ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดของข้อมูลในแท่งกราฟ โดยอาจจะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน และหลัง เช่น เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกก่อนการปรับปรุงการทำงาน เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายแต่ละแผนกหลังมีการปรับปรุงการทำงาน ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นความแตกต่างว่า แผนกใด มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างไรบ้าง หรือ แสดงยอดขายของลูกค้าแต่ละรายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน

4. จัดทำกราฟ โดยเริ่มจากการตั้งชื่อให้ สั่น กระชับ และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราต้องการนำเสนอ เช่น ข้อมูลยอดขายของลูกค้าแต่ละราย ควรตั้งชื่อกราฟว่า “ยอดขายสินค้า จำแนกตามบริษัท” จากนั้นก็จัดทำกราฟ โดยมีหลักการง่ายๆ คือ “เห็นปุ๊ป เข้าใจถูกต้องปั๊ป ไม่ต้องอธิบาย ก็เข้าใจด้วยตนเอง”  และสุดท้ายก็ตกแต่งสีสรร รูปภาพ และรายละเอียด ให้สวยงาม

5.  นำเสนอ และปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยขอ Feedback หรือ คำแนะนำจากผู้ที่อ่านรายงานของเรา เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำกราฟของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป (เราใช้หลัก PDCA ในทุกการทำงาน)

 สำหรับรายละเอียดการจัดทำกราฟนั้นมีมากมาย แต่ผมขอสรุปเป็นเนื้อหาสั้นๆ ดังที่ได้อธิบายมา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการนำเสนองานของท่านให้ดีขึ้น หากท่านใดนำไปใช้ และมีข้อสงสัย ก็สามารถอีเมลล์มาสอบถามได้นะครับ สุดท้ายขอฝากคมคิด สะกิดใจประกอบการใช้กราฟว่า “กราฟที่ดีที่สุด ไม่สำคัญที่ความสวย แต่สำคัญที่คนอ่านแล้วเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่เราทำ” จริงไหมครับ?

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.bt-training.com

 

Facebook/fanpage: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนาน
ข้อคิด จากหนังสือ Very Good Lives J . K. ROWLING
แมวไม่ชอบต้มยำกุ้ง แต่ชอบปลาทู
บทสัมภาษณ์ ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ลงใน meeit.biz
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 103 ภาวะผู้นำที่ต้องทำมากว่าพูด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 102 ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน(BE Fighter) เอาชนะวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com