ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)

 Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation

**********************************************************
 สวัสดีครับทุกท่าน บทความในตอนนี้เป็นภาคต่อของ Easy 7QC Tools ที่เราได้เรียนรู้ 2 เครื่องมือแรก นั่นก็คือ แผ่นตรวจสอบ (check sheet) และ กราฟ (graph) กันไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้อีกเครื่องมือหนึ่งที่ถือไว้ว่าเป็นประโยชน์มากๆ แต่หลายคนมักจะไม่ค่อยได้นำมาใช้ เรามาเรียนรู้กันเลยนะครับ

พาเรโต้ หรือ เพรโต้ (Pareto) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้แสดงรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจในรูปแบบของกราฟผสมระหว่างกราฟแท่ง กับกราฟเส้น โดยเรียงลำดับของรายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามลำดับความถี่มากไปหาถี่ที่น้อยกว่า ตามหลักของกฎ 80:20 หรือ กฏของเพลโต ที่ว่า สาเหตุหลัก 20% ส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ 80% เช่น ปัญหางานแตก เกิดจากการขนย้ายซึ่งเป็นปัญหาหลัก ถ้าเราแก้ไขปัญหาการขนย้ายได้ โอกาสที่ของเสียจะลดลงถึง 80% ดังนั้นเราต้องหาสาเหตุ หรือต้นตอของปัญหาหลักให้เจอ และแก้ไขโดยเร็วที่สุด สำหรับรายละเอียดส่วนใหญ่ที่นำเสนอมีหลายประเภท เช่น ปริมาณของเสีย คุณภาพสินค้า อุบัติเหตุ ความปลอดภัย การส่งมอบ ค่าใช้จ่าย ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะนำไปสู๋การแก้ไขปัญหา หรือวางแผนการดำเนินงานต่อไป และพาเรโต้นี้ยังนิยมใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมคิวซีซีเป็นอย่างมาก

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับของพาเรโต้ มีหลายประการ ได้แก่ 1)ทำให้ทราบถึงหัวข้อที่มีความถี่สูงสุด เช่น ปัญหาที่มีความสูญเสียมากที่สุด ชนิดของปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด 2) ทำให้ทราบอัตราส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอื่นๆ 3) ทำให้ทราบลำดับ และความสำคัญของปัญหา เป็นต้น

แนวทางในการจัดทำพาเรโต้ มีสองขั้นตอนหลักๆ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำตาราง

1.1   กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำพาเรโต้ เช่น เพื่อแสดงอัตราของเสียแต่ละชนิด เพื่อแสดงสาเหตุของปัญหา เพื่อแสดงความถี่ที่เป็นสาเหตุของของอุบัติเหตุ เป็นต้น

1.2   รวบรวมข้อมูล โดยการออกแบบเช็คชีท เพื่อใช้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน

1.3   ตีตารางสี่แถวตามแนวตั้ง (column) แถวแรกเขียนชื่อหัวข้อของปัญหา แถวที่สองเขียนความถี่ของปัญหา แถวที่สามเขียนเปอร์เซ็นต์ และแถวที่สี่เขียนเปอร์เซ็นต์สะสม ส่วนจำนวนบรรทัด (row) ขึ้นอยู่กับจำนวนหัวข้อ เช่น ถ้ามีสามหัวข้อ ก็ให้เพิ่มไปอีก 1 บรรทัด (ดังรูป)

1.4   แถวแรก ให้เขียนชื่อหัวข้อตามลำดับความถี่ โดยความถี่ที่มากที่สุดจะอยู่บรรทัดบนสุด (รองจากหัวข้อปัญหา) และเขียนลงมาเรื่อยๆ จนครบทุกหัวข้อ (จากตาราง ใส่ Broken Blur และ Scratch )

1.5   แถวที่สอง ให้ใส่ความถี่ที่รวบรวมมาจากเช็คชีท ให้ตรงกับหัวข้อ (จากตารางใส่ 30 15 และ 5)

1.6   แถวที่สาม คำนวนหาเปอร์เซ็นต์ โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ เปรียบเทียบจำนวนเต็ม กับความถี่ในช่องที่สอง (ตัวอย่าง จำนวนปัญหา 50 เกิดปัญหา Broken 30 ถ้าเทียบกับ 100 จะได้เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยคำนวนจาก (30x100)= 3,000 จากนั้นก็นำ 3,000 มาหารด้วย 50 จะได้เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ นั่นเอง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกบรรทัด จากนั้นก็นำค่าที่ได้มารวมกันในบรรทัดผลรวม จะได้ค่าเท่ากับ 100 หรือใกล้เคียง เช่น 99.98 100.02 อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ)  

1.7   คำนวน หาเปอร์เซ็นต์สะสม เราก็ไปดูที่แถวที่สาม คือ แถวเปอร์เซ็นต์ จากนั้นเราก็นำมารวมกันไปเรื่อยๆ จากบรรทัดบน จนถึงบรรทัดล่าง แล้วก็นำมาเขียนในช่องนี้ เพราะช่องนี้ชื่อเขาก็บอกแล้วว่า เอาเปอร์เซ็นต์มาสะสมกัน หรืออธิบายง่ายๆ คือ เอาข้อมูล เปอร์เซ็นต์จาแถวสาม มารวบรวม หรือสะสมให้กลายเป็นแถวสี่ (จากตาราง ค่าแรก คือ 60 เพราะไม่มีค่ามาก่อน ส่วนค่าต่อไป เราก็เอา 60+30 ก็จะเท่ากับ 90 และนำ 90+10 จะเท่ากับ 100)

สำหรับบทความตอนนี้ผมขอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับ ลองนำไปศึกษาก่อน สำหรับตอนต่อไป ผมจะนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำกราฟ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้การสร้างกราฟพาเรโต้ที่สมบูรณ์ แล้วพบกันตอนหน้านะครับ  

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ www.bt-training.com

Facebook/fanpage: Thongpunchang Pongvarin , BT-Corporation
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com