ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
dot
dot

dot
dot
dot
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ

 

ขงเบ้ง  สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

 

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin

******************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับทุกท่าน บทความตอนนี้ผมแนวแนวคิดมาจากการได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้างานมือใหม่หลายท่านโดยเฉพาะพนักงานที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งมาจากพนักงาน สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้หัวหน้างานมือใหม่หนักอก หนักใจ ได้แก่ ไม่รู้ว่าวันๆ หนึ่งต้องทำอะไรบ้าง ไม่รู้ว่าจะทำงานอย่างไรเพื่อให้ผู้จัดการเห็นถึงความแตกต่างระหว่างพนักงาน กับหัวหน้างาน ทำอย่างไรให้หัวหน้าที่สูงกว่าเรายอมรับในตัวเรา วางตัวไม่ถูก กลัวหัวหน้าไม่ยอมรับ(หาว่าทำงานไม่เป็น) และลูกน้องเกลียด หรือหมั่นไส้ (หาว่าบ้าอำนาจ พอได้ตำแหน่งมาก็กร่างเลย) ทำอย่างไรเราจะบรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ โดยเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานทุกคน

 

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผมก็เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันครับจึงเข้าใจความรู้สึกนี้ดี ในวันนี้จึงขอนำแนวคิดที่ผมเคยนำมาใช้อย่างได้ผลอย่างดี จึงขอนำแนวคิดนี้มาแลกเปลี่ยน โดยผมได้แนวคิดนี้มาจาก หนังสือ ยุทธศิลป์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสรรนิพนธ์ของท่านขงเบ้ง ของสำนักพิมพ์ชุมศิลป์ธรรมดา แปลโดย โชติช่วง นาดอน ซึ่งผมขออนุญาต และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

            ท่านขงเบ้งได้อธิบายว่า ขุนผลผู้เชี่ยวชาญแต่โบราณ ยึดถือหลัก 4 ประการที่ทำให้สามารถปกครองคนจนมีเชื่อเสียงเกรียงไกร ได้แก่

1. แจกแจงชี้ชัดกำหนดการรุกถอย ไพร่พล จะเข้าใจยุทธวินัย

2.  ชี้นำ สั่งสอนโดยคลองธรรม และมนุษย์ธรรม ไพร่พลจะเข้าใจในจารีตประเพณี แบบแผนปฏิบัติ

3. เคร่งครัดเข้มงวด เรื่องความผิดชอบชั่วดี ไพร่พลจะรู้จักเตือนกันเอง

4. ตัดสินลงโทษอาญา และปูนบำเน็จโดยธรรม ไพร่พลจะเชื่อมั่นศรัทธา

จากหลัก 4 ประการนี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานประจำวันของเราได้ดังนี้ ครับ

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกน้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างถูกต้อง และรวดเร็วก่อนเริ่มงาน โดยเราอาจจะใช้เวลาช่วงก่อนเริ่มงาน ก่อนเริ่มกะ/ผลัด ก็จะดีมากๆ เพราะช่วงเวลานี้ลูกน้องจะมาประชุมพร้อมหน้ากัน ซึ่งเราก็แจ้งให้พวกเขาทราบว่า วันนี้เราจำทำงานอะไรบ้าง และมีปัญหา ข้อควรระวังอะไร และมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่อง 4M Change คือ Man (คน) Machine&Tools (เครื่องจักร และเครื่องมือ) Material&Packaging  (วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์)  Method (วิธีการปฏิบัติงาน) และมีเรื่องสำคัญอื่นๆ อะไรบ้าง เช่น ข้อตกลงของลูกค้า เรื่องแจ้งจากฝ่ายอื่นๆ ก็แจ้งให้พวกเขาได้รับทราบ และทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ งานบรรลุเป้าหมาย โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานลดน้อยลง งานลื่นไหลมากขึ้น 

2. ทำตัวเป็นเสมือนโค้ช (Coach) และพี่เลี้ยง ด้วยความเต็มใจ จริงใจ และถูกต้องตามจารีตประเพณี ไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ทับซ้อน หรือทำเพื่อหวังผลตอบแทน โดยการให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับความรู้ เกิดการพัฒนาตนเอง และงาน ให้ดีขึ้น และนอกจากนี้เราก็ไม่ควรที่จะตีสนิทกับลูกน้องมากจนเกินไป หรือทำตัวห่างเหินห่าง จนพนักงานรู้สึกว่าเราถือตัว ซึ่งผลที่เราได้รับคือ เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความโอบอ้อมอารี มีน้ำใจให้กัน และทำงานเป็นทีม และเกิดการพัฒนาไปด้วยกันทั้งตัวเรา ลูกน้อง และทีมงาน 

3. ยืนหยัดบนความถูกต้อง และตัดสินใจบนพื้นฐานของความยุติธรรม โดยใช้กฎระเบียบเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น งานเสียก็บอกว่างานเสีย งานดีก็บอกว่างานดี ทำถูกก็ว่าไปตามถูก และเมื่อทำงานผิด ก็ต้องว่าไปตามผิด ผลที่ได้รับคือ ลูกน้องจะเข้าใจในตัวตนของเรา และลูกน้องก็จะรู้จักที่จะตักเตือนกันเองเมื่อจะทำผิดไปจากที่กำหนด และรู้ว่าสิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำ ทำให้ทุกคนอยู่ในกรอบ และมาตรฐานการทำงานเดียวกัน ซึ่งก็คือมาตรฐานของบริษัทนั่นเอง 

4. เมื่อจะตัดสินใจให้รางวัล หรือลงโทษใครต้องยึดกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายแรงงานฉบับปัจจุบันเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ต้องวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม โดยไม่ควรทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราลำเอียง เลือกที่รัก มักที่ชัง ใช้เหตุ และผล ไม่ใช้อารมณ์นำการตัดสินใจ ผลที่ได้รับคือ สมาชิกในทีม และเพื่อนร่วมงานจะเคารพ รักเราอย่างแน่นอน 

แนวทางทั้ง 4 ข้อนี้ผมได้นำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ และจนปัจจุบันทำงานมากกว่า 20 ปี หลักการนี้ก็ยังใช้ได้ดีเสมอ ท่านลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ รับรองได้เลยครับว่า สามารถส่งเสริมให้ท่านเป็นหัวหน้างาน และเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างอย่างแน่นอน สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจจากท่านขงเบ้งที่ว่า “ปราศจากการตักเตือนชี้นำห้ามปรามกัน การปูนบำเหน็จลงอาญาย่อมบิดเบี้ยว ไพร่พลจะขาดความเชื่อมั่นศรัทธา ปราชญ์ผู้ทรงสติปัญญาหลบเร้น พวกด้อยปัญญาแต่ประจบสอพลอ จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เช่นนี้รบเมื่อใดก็แตกพ่ายเมื่อนั้น” โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ article
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Why Why Analysis article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? article
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com