ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot




ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

 ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin

**********************************************************************************************************************

            สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับทุกท่าน สำหรับบทความ ปฐมบทประจำปีนี้ ผมได้แรงบันดาลใจมากจากการที่ได้ให้คำปรึกษากับท่านหนึ่ง ซึ่ง Inbox มาถามปรึกษาว่า

“ปีใหม่นี้ได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างาน มาเป็นผู้จัดการ ผมต้องทำตัวอย่างไรดี เพื่อที่จะได้สมกับตำแหน่งหน้าที่ และเงินเดือนที่สูงขึ้น”

 

คำถามนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพ เมื่อสิบกว่าปีก่อน ผมยังจำได้อย่างแม่นยำ แม้จะเหตุการณ์นั้นจะผ่านมานานแล้วก็ตาม วันแรกที่ผมรู้ว่าจะได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ ความคิดที่วิ่งเข้ามาในหัว ก็คือ “แหมมันดีใจสุดๆเลยว่ะ วันนี้แหละเป็นวันที่เรารอคอยมาเนิ่นนาน”  แต่หลังจากนั้นความคิดที่วิ่งตามกันมาเลยก็คือ “เฮ๊ย!!! เราต้องทำอะไรบ้างว๊ะเนี้ย จะได้สมชื่อ สมยศ สมตำแหน่ง ผู้จัดการ” ดังนั้นผมจึงเข้าใจความรู้สึกของท่านนี้แม้จะไม่ทั้งหมด แต่ผมก็คิดว่าน่าใจใกล้เคียงกับผมเลยตอนนั้น และเมื่อให้คำแนะนำกับเขาเสร็จแล้ว ผมจึงได้นำคำแนะนำดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

สำหรับแนวคิดด้านการจัดการ สำหรับผู้จัดการ นั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามไว้ ซึ่งสรุปได้สั้นๆ 4 ประการ ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์กร (Organizing) 3. การนำทีม (Leading) และ 4. การควบคุม (Controlling) ซึ่งในข้อที่ 4. นี้อาจเพิ่มการประเมินผล (Evaluation) เข้าไปด้วยก็จะช่วยเพิ่มให้การบริหารจัดการมีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ สำหรับแนวทางการบริหารทั้ง 4 ข้อที่ผมได้อธิบายไว้แล้วนั้น ผมขอนำมาประยุกต์ เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้จัดการมือใหม่ เป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1.    สร้างความแตกต่างระหว่างตำแหน่งเก่า กับตำแหน่งใหม่ ยกตัวอย่างนะครับ สมัยก่อนเราทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน เราอาจไม่ค่อยได้วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานสักเท่าไหร่ เพราะวันๆ ก็ง่วนอยู่กับหน้างาน ดังนั้นเพื่อสร้างความแตกต่าง เราควรเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยควรเรียนรู้ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้มากขึ้น

2.  สร้างผลลัพธ์ของงานให้โดดเด่นกว่าที่เคย โดยการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายออกมาเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และผลักดันให้แผนงานนั้นบรรลุเป้าหมาย โดยเริ่มจากสื่อสารแผนงานที่กำหนดไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ลงมือปฏิบัติ กระตุ้น จูงใจ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ เพื่อทำให้ผลงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้

3.   กระจายงานอย่างมืออาชีพ โดยเรียนรู้ที่จะมอบหมาย และติดตามงาน (Delegating and Follow up)  การกระจายงานให้ลูกน้องทำ คือหน้าที่หลักของผู้จัดการ ซึ่งทำได้โดยการศึกษางาน ศึกษาคน เพื่อทำให้มอบหมายคนให้เหมาะสมกับงานมากที่สุด และเมื่อมอบหมายงานไปแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตาม และประเมินผลงานอย่างเหมาะสมด้วยนะครับ ขอเน้นอีกนิดนะครับ เราไม่ควรนำงานของหัวหน้างาน หรือในตำแหน่งเก่าเรามาทำ เราต้องทำงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ให้สมบูรณ์นะครับ

4.   กล้าตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าเดิม การตัดสินใจจะวัดกันเลยว่า ใครคือ ผู้นำ หรือ ผู้ตาม และใครจะเป็นผู้นำตัวจริง หรือตัวปลอม ดังนั้น ควรศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ให้ดีขึ้นนะครับ และที่สำคัญต้องหาโอกาสแสดงความสามารถในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการ อย่ากลัวการตัดสินใจผิด จนไม่กล้าตัดสินใจ หรือปล่อยเวลาให้ล่วงเลย จนสถานการณ์ย่ำแย่จนถึงที่สุดแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ 

5.  พัฒนาลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน โดยพัฒนาพวกเขาโดยกำหนดแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องการปรับทัศนคติเชิงบวก และการทำงานเป็นทีม โดยเราควรพัฒนาทั้งแบบแบบรายบุคคล (Individual) และทั้งกลุ่ม (Group) โดยเมื่อพวกเขามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานแล้ว การทำงานของเราก็จะราบรื่น ผลงานก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับ

จากแนวทางทั้ง 5 ข้อนี้ ถ้าหากเราทำตามแบบ PDCA คือ การวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ การสร้างมาตรฐาน (Action) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเผชิญมา ทั้งความสำเร็จ และล้มเหลว และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาไม่นานท่านจะเป็นผู้จัดการ และผู้นำที่ทุกองค์กรต้องการอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการ และหัวหน้างานมือใหม่ทุกคนที่ว่า “เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ที่ทำงานมาก ย่อมมีโอกาสผิดพลาดมาก แต่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาถ้า ผู้ที่ทำงานมาก และทำงานมานาน ยังผิดพลาดซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า” โชคดี และขอสวัสดีปีใหม่ 2561 อีกครั้งนะครับ.........

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ




บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”



Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com