ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู article

หลักสูตรใหม่  : ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู

หลักการ และเหตุผล

หัวหน้างานใครๆ ก็เป็นได้ แต่การที่จะเป็นหัวหน้งานที่ลูกน้องต้องการ และบริษัทเชิดชูนั้น ต้องอาศัย ความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน เพราะการที่จะเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้นั้นต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ซึ่งต้องใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมี ความรู้  ละ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการบริหารงาน และบริหารคน เพื่อทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และชีวิตการทำงาน

วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับหัวหน้างาน
2. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ลูกน้องรัก และต้องการ
3. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
4. เพื่อเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการคน และงาน
5. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และหน่วนงานให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย


1. ประเมินความสามารถของตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง
2. การวิเคราะห์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพนักงานที่ทุกคนรัก
3. การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งหัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อร่วมงาน
4. การับรู้ความคาดหวังจากลูกน้อง และหน่วยงาน และนำไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ
5. การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน
6. การลดความขัดแย้งในองค์การ และการสร้างทีม
7. การสร้างสภาพแวดล้อมในการปฏิบติงานให้น่าทำงาน
8. การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  ของหน่วยงาน และลูกน้องรัก
9. การเติมพลังในการทำงาน
10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ


1. ทราบถึงความสามารถของตนเอง  ทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง
2. ทราบถึงการสร้างภาวะผู้นำ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
3. ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลดความขัดแข้งในองค์การ รวมไปถึง กาสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน
4. การเติมไฟในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
5. แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้ลูกน้องรัก และบริษัทเชิดชู 

ลักษณะการบรรยาย 


บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

จุดเด่นของหลักสูตร


1. ดำเนินงานโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานในอุตสาหกรรมมากกว่า 12 ปี
2. ผู้เรียนได้รับการประเมินทำให้ทราบถึงจุดอ่อน และจุดแข็ง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองต่อไป ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
3. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
5. วิทยากร จะไปช่วยในการตรวจประเมินพื้นที่ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

วิทยากร คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
วิทยากร ที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการ

ผู้เขียนหนังสือ
1. การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
2. จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
3. 10 ยอดคุณสมบัตหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน

 

 


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรใหม่
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com