ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโมโนซุคุริเพื่อพิชิตเป้าหมาย Monozukuri System

 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโมโนซุคุริเพื่อพิชิตเป้าหมาย  

Monozukuri System 2 Day

 

 

หลักการและเหตุผล

      ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน คน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพราะคน คือผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิต ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิต การจัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องมือ การบำรุงรักษา การปรับปรุงงาน การลดความสูญเปล่า การเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรควรมีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ตามแนวทาง Monozukuri System เพื่อทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับ Monozukuri system

2.      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญของ Monozukuri system

3.      เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนความคิด และวิธีการทำงานให้ตรงตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

4.      เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงาน ได้แก่ สร้างจิตสำนึกคุณภาพ จิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน และจิตสำนึกรักองค์กร

5.      เพื่อทำให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ Monozukuri system ไปปรับปรุงตนเองและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงขึ้นได้

 

หัวข้อการบรรยาย

1.      แนวคิด และหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ Monozukuri

2.      การพัฒนาบุคลากรที่ถูกต้องตามแนวทาง Monozukuri system

3.      การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

4.      การพัฒนาด้านหัวใจ (ความตระหนัก) ในการปฏิบัติงานแนวทาง Monozukuri system  ได้แก่ สร้างจิตสำนึกคุณภาพ (quality awareness) จิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน และจิตสำนึกรักองค์กร (sense of belonging and ownership)

5.      การพัฒนาด้านทักษะ (การปฏิบัติงาน) ในการปฏิบัติงานแนวทาง Monozukuri system ได้แก่ การคิดเชิงระบบ (systematic thinking) การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงบูรณาการ (integrative thinking) การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)

6.      การพัฒนาด้านร่างกาย  (บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ) ในการปฏิบัติงานแนวทาง Monozukuri system ได้แก่ การรับรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ตนปฏิบัติ การวางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นทีม และการลดความขัดแย้งในองค์กร

7.      การทำงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน (role and responsibility) ให้ดีที่สุด

8.      การบริหารงานประจำวันเพื่อความสำเร็จ  (daily management)

9.      การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ตามแนวทาง POLC

10.  การพัฒนาพนักงานใหม่ตามแนวทาง Monozukuri system

11.  การพัฒนาหัวหน้างานตามแนวทาง Monozukuri system

12.  การตามแนวทาง Monozukuri system เรื่อง การผลิต

13.  การบริหารงานที่หน้างาน Shop Floor ตาม แนวทาง Monozukuri system

14.  การตามแนวทาง Monozukuri system เรื่อง การสร้างประสิทธิภาพ และวิธีการรับรู้ Loss

15.  การตามแนวทาง Monozukuri system เรื่อง ไคเซ็น และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

16.  การตามแนวทาง Monozukuri system เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน (Jishu Hozen โดยรวม)

17.  การตามแนวทาง Monozukuri system เรื่อง การบำรุงรักษาประจำวัน

18.  การเชื่อมโยง Monozukuri system สู่การปฏิบัติงานจริง

 สิ่งที่ผู้เรียนและองค์กรได้รับ

1.      เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ Monozukuri system

2.      สามารถปรับปรุงตนเองให้ทำงานสอดคล้องกับ Monozukuri system

3.      สามารถยกระดับการปฏิบัติงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึ้น

4.      สามารถนำความรู้ไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาตนเอง และหน่วยงานได้ดีขึ้น

5.      เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกรักองค์กร

6.      ทำงานได้อย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

7.      ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เกิดความรัก และความสามัคคี

8.      พัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ต้นทุนต่ำลง การส่งมอบตรงเวลามากยิ่งขึ้น ความปลอดภัยสูงขึ้น พนักงานมีขวัญ กำลังใจในการทำงานสูงขึ้น สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กร และพนักงานทุกคน

 

 

 
หมวดการบริหารและการจัดการ (ADMINISTRAION AND MANAGEMENT)

หลักสูตร การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ (Management Skill for Manager) article
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานฝ่ายผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Production Line Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor) article
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง article
หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน (The Art of Management for Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้น (Development for Shop-floor Supervisory Skill) article
หลักสูตร How to be Super Supervisor article
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of his mind subordinates) article
หลักสูตร เครื่องมือคิดและตัดสินใจของผู้นำ (Analytical Thinking Technique and Decision Making for Leader )
หลักสูตร ผู้นำและศิลปะการ Coaching (The Leader as a Coach)
หลักสูตร การจัดการองค์การ (Organization Management)
หลักสูตร การบริหารจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective TASK Management) article
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skill Development) article
หลักสูตร การจัดทำรายงานและทักษะการติดตามงาน (Reporting and Work Follow up Skill Development) article
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (High Performance Working)
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Conflict Management ) article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 1 วัน article
หลักสูตร การพยากรณ์ยอดขาย (Effectives Sale Forecasting) article
หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงานแบบ OJT ( Excellent ON THE JOB TRAINNING Technique ) article
หลักสูตร การประเมินผลงานเพื่อการพัฒนา (Assessment for Job Development) article
หลักสูตร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Smart Working and Happiness) article
หลักสูตร การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) article
หลักสูตร การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (Emotionally Intelligent for Leadership ) article
หลักสูตร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA) article
หลักสูตร การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact) article
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Problem Solving and Effective Data Management) article
หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem solving and decision making) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE TEAMWORK) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (Creative Team Building for Happiness) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination Techniques) article
หลักสูตร การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) article
หลักสูตร คิดบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงาน และการปรึกษา article
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page Summary
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page SummaryCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com