ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
โครงการที่ปรึกษา TPM Project

โครงการที่ปรึกษา TPM Project

บริษัท Bando Manufacturing (Thailand ) Co.,Ltd.

 
ผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective QCC Activity )
อบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงาน (Sence of belonging and ownership)
อบรมหลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Team Management)
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน
อบรมหลักสูตร Sense of Business Ownership
อบรมหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย KAIZEN ตามหลัก PDCA
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฎิบัติ (QUALITY AWARENESS BUILDING) รุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตร การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
อบรมหลักสูตร QC STORY
อบรม หลักสูตร การมอบหมายและการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร MANAGERIAL SKILLS DEVELOPEMENT FOR YOUNG TALENT รุ่นที่ 1
อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการประยุกต์ใช้ MAKIKAMI
อบรมหลักสูตร QC STORY
อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ 7 QC TOOLS AND NEW 7 QC TOOLS
อบรมหลักสูตร การเขียน KPI และ ACTION PLAN
อบรมหลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสู่เป้าหมาย
อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
อบรมหลักสูตร การสร้างความผูกพันและทำงานอย่างมีความสุข
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม KAIZEN อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของ PCDA รุ่นที่ 2
อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคนิค KAIKEN
อบรมหลักสูตร การเขียน Job description ให้สอดคล้องกับ KPI
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในกระบวนการผลิต
อบรมหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม KAIZEN อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของ PCDA
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วย WHY WHY ANALYSIS TECHNICS
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฎิบัติ
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
อบรมหลักสูตร Quality Awareness Building เป็น รุ่นที่ 2 ของปี 2558
อบรมหลักสูตร Train the Trainer (Kaizen)
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฎิบัติ
อบรมหลักสูตร Successful Skill Development
อบรมหลักสูตร การดำหนินกิจกรรม KAIZEN อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร Analytical Thinking Developement (2 วัน)
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
อบรมหลักสูตร Staff Developement program หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพงาน
อบรม หลักสูตร PDCA Continous Improvement ( 3 รุ่น )
อบรมหลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
อบรมหลักสูตร การวางแผน/การสั่งงาน/การควบคุม/การติดตามงาน
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฎิบัติ (Quality Awareness Building)
อบรมหลักสูตร Foreman Developement program (หลักสูตร 3 วัน)
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค Why why analysis
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
อบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ( Autonomous maintenance )
อบรมหลักสูตร KAIZEN , 7 WASTES , 6 BIG LOSSES (หลักสูตร 2 วัน)
อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
อบรมหลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ
อบรมหลักสูตร การลดความสูญเปล่าในการทำงาน ( 7 wastes)
อบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฎิบัติ (Quality Awareness Building)
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร Why Why Analysis
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส สู่ การบำรุงรักษาแบบทวีผล
ที่ปรึกษาโครงการ การเป็นวิทยากร "KAIZEN "
อบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู ( จำนวน 3 รุ่น )
อบรมหลักสูตร " การดำเนินกิจกรรม KAIZEN อย่างมีประสิทธิภาพ " (หลักสูตร 2 วัน)
อบรมหลักสูตร “ How To Be Effective Supervisor “ ( รุ่นที่ 3 และ 4)
อบรมหลักสูตร " การดำเนินกิจกรรม QCC ขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ "
อบรมโครงการ " ยกระดับขีดสมรถณะของข้าราชการด้านงานธุรการ " หัวข้อ " การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ "
อบรมหลักสูตร “ How To Be Effective Supervisor “ ( รุ่นที่ 1 และ 2)
อบรมหลักสูตร การดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร การจัดทำแผนการปฎิบัติงานและการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ( หลักสูตร 2 วัน )
อบรมหลักสูตร การดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 2 รุ่น)
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้นและการเขียนแผนปฎิบัติการ
อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
อบรมหลักสูตร การดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 33
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (จำนวน 3 รุ่น)
อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
หลักสูตร การทำกิจกรรม “ QC Story “ อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 1)
การประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน article
อบรมหลักสูตร การสร้างความมีส่วนร่วมในการทำงาน article
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม KAIZEN แนวโลจิสติกส์ article
อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน
อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม กับสมาชิกชมรม กรุงไทยอาสา article
อบรมหลักสูตร เรียนรู้ทักษะหัวหน้างานและการปรับทัศนคติในการทำงาน article
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (จำนวน 2 รุ่น) article
อบรมหลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ( Time and Task Management ) จำนวน 2 รุ่น article
อบรมหลักสูตร การเขียนแผนปฎิบัติการ (Action plan Application) article
อบรมหลักสูตร การลดความสูญเปล่าในการทำงาน 7 Wastes ( Reducing for the 7 wastes ) article
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Idea Suggestion Activity) article
อบรมหลักสูตร การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฎิบัติ (Quality Awareness Building) จำนวน 2 รุ่น article
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (Effective KAIZEN Activity) article
อบรมหลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ ( Manage your time manage your success ) article
อบรมหลักสูตร การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นและข้อเสนอแนะขั้นพื้นฐาน (Basic KAIZEN & Suggestion Activity)
อบรมหลักสูตร กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (จำนวน 2 รุ่น) article
อบรมหลักสูตร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (จำนวน 2 รุ่น) article
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานในสายการผลิต article
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนานอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Training) แก่ข้าราชการ” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาไทย( จำนวน 2 รุ่น ) article
อบรมหลักสูตร กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการทำงาน
อบรมหลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้วยทีมงานแห่งคุณภาพ
อบรมหลักสูตร Idea Suggestion รุ่นที่-4 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com