ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร การจัดทำรายงานและทักษะการติดตามงาน (Reporting and Work Follow up Skill Development) article

 ลิขสิทธิ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel : 089-8118340)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ   

  • หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)            
  • หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
  • หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  • หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  • หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
  • หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ”

   ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ”     

   จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

4. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน “ การประกวด Small Group Activity (SGA) , KAIZEN Award ยอดเยี่ยมรอบตัดสิน

   ประจำปี 2556 ” จัดโดย กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยาย หลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว เช่น

  • บริษัท พานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด ( จำนวน 2 รุ่น )
  • บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) จำกัด 3 รุ่น
  • บริษัท ไทยโคะอิโท จำกัด
  • บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

หลักการและเหตุผล

ปัญหาความสับสน ความล่าช้า ความผิดพลาด และความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน มักเกิดจากการรายงานที่และการติดตามงานที่ขาดประสิทธิภาพ

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการขาดประสิทธิภาพในการรายงาน คือ การขาดข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับความต้องการ การเขียนหรือสื่อความไม่ตรงประเด็น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลไม่เข้าใจ และเกิดความสับสน ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนต้องมีทักษะในรายงาน เพื่อให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือ ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของเขียนรายงาน และการติดตามงาน

2.       เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆของการรายงาน และการติดตามงาน

3.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการรายแบบต่าง ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน

4.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงาน และการติดตามงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาทักษะการสื่อสาร การรายงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน การจูงใจให้สมาชิกในทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ

หัวข้อการอบรม

1.      ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสาร และการรายงาน

2.       ภาพรวมของการเขียนรายงาน และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ

3.       การรายงานในลักษณะต่างๆ เช่น รายงานเพื่อการปฏิบัติงาน รายงานเพื่อการจัดการ รายงานเพื่อการตัดสินใจ การรายงานความคืบหน้าโครงการ การรายงานปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.       การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมไปถึงความถี่ในการรายงานของรายงานแต่ละประเภท

5.       การจัดทำ Report List เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภพาพในการรายงาน

6.        หลักการบริหารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการเขียนรายงาน และนำเสนองาน

7.        การออกแบบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงาน

8.        หลักของ 5W&2H + CP

9.        วิธีการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ

10.      การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อเขียนรายงาน และการนำเสนองาน

11.      หลักการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

12.      การมอบหมาย และติดตามงาน

13.      การเขียนแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) ผังเพื่อกำหนดเวลา หน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมาย ติดตาม ควบคุม  และติดตามงาน

14.      การกำหนดมาตรฐานและประเมินผลงาน

15.      การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน

16.      การควบคุมการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์

17.      วิธีกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ทำงาน ให้ได้งานและสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 ผลที่ได้รับ

 

1.     สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเขียนรายงาน ของหน่วยงานได้

2.     สามารถคิด วิเคราะห์ และบริหารข้อมูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.     สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อกับการปฏิบัติงานจริง

4.     สามารถนำความรู้ไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อการเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

5.     สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง 


******************************************************

 

หากสนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด  

โทรศัพท์ : 035-275562

สายด่วน : 089-9273326 หรือ 089-8118340

อีเมล์ : sangsankit@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.bt-training.com   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อบริษัท :  *
ประเภทของธุรกิจ :
ที่อยู่บริษัท :  *
ลักษณะธุรกิจ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :  *
กำหนดการจัดอบรมโดยประมาณ :  *
สถานที่จัดอบรม :
จำนวนรุ่นที่ต้องการจัด :  *
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น :  *
จำนวนวันที่ต้องการจัดอบรมต่อรุ่น : 0.5 วัน
1 วัน
2 วัน
มากกว่า 3 วันขึ้นไป
ตำแหน่งของผู้เข้าอบรม : ระดับพนักงานปฎิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลั
กสูตรนี้ :
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้มาก่อนเลย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับน้อย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับมาก
ชื่อหลักสูตรที่สนใจ :
ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม :หมวดการบริหารและการจัดการ (ADMINISTRAION AND MANAGEMENT)

หลักสูตร การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ (Management Skill for Manager) article
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานฝ่ายผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Production Line Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor) article
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง article
หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน (The Art of Management for Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้น (Development for Shop-floor Supervisory Skill) article
หลักสูตร How to be Super Supervisor article
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of his mind subordinates) article
หลักสูตร เครื่องมือคิดและตัดสินใจของผู้นำ (Analytical Thinking Technique and Decision Making for Leader )
หลักสูตร ผู้นำและศิลปะการ Coaching (The Leader as a Coach)
หลักสูตร การจัดการองค์การ (Organization Management)
หลักสูตร การบริหารจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective TASK Management) article
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skill Development) article
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (High Performance Working)
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Conflict Management ) article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 1 วัน article
หลักสูตร การพยากรณ์ยอดขาย (Effectives Sale Forecasting) article
หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงานแบบ OJT ( Excellent ON THE JOB TRAINNING Technique ) article
หลักสูตร การประเมินผลงานเพื่อการพัฒนา (Assessment for Job Development) article
หลักสูตร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Smart Working and Happiness) article
หลักสูตร การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) article
หลักสูตร การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (Emotionally Intelligent for Leadership ) article
หลักสูตร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA) article
หลักสูตร การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact) article
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Problem Solving and Effective Data Management) article
หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem solving and decision making) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE TEAMWORK) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (Creative Team Building for Happiness) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination Techniques) article
หลักสูตร การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) article
หลักสูตร คิดบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงาน และการปรึกษา article
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page Summary
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโมโนซุคุริเพื่อพิชิตเป้าหมาย Monozukuri System
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page SummaryCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com