ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) article

 ลิขสิทธิ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel : 089-8118340)

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ   

  • หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)            
  • หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
  • หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  • หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
  • หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
  • หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ”

   ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ”     

   จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

4. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นประธานกรรมการตัดสิน “ การประกวด Small Group Activity (SGA) , KAIZEN Award ยอดเยี่ยมรอบตัดสิน

   ประจำปี 2556 ” จัดโดย กลุ่มบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

6. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

หลักการและเหตุผล

            ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับทุกองค์การ เพราะถ้าหากองค์การใดที่พนกังานไม่พอใจในงานที่ตนปฏิบัติ หรือไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การแล้วละก็จะส่งผลทำให้ปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น การลาออก การขาดงาน การมาทำงานสาย การละทิ้งหน้าที่ การที่จะต้องมีการฝึกอบรมซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตตามมาอีกมากมาย เช่น คุณภาพต่ำ (Poor Quality) ต้นทุน (High Cost) การส่งมอบสินค้าล่าช้า  (Delay) ลูกค้าร้องเรียน (Customer Complaint) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องรีบสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และเกิดความผูกพันของพนักงานกับองค์การ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจในงาน และและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

2.       เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในงาน และและความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

3.       เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และและความผูกพันต่อองค์การ

4.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์ และปรับปรุงเพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และและความผูกพันต่อองค์การ

5.       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้สูงขึ้น

หัวข้อการบรรยาย

1.        หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

2.        ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในงานของพนักงาน

3.        แบบทดสอบเพื่อประเมินความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

4.        การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

5.        การปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ

6.        การปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ

7.        การสร้างความสามัคคีเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ

8.        การสร้างแผนการเติบโตในสายอาชีพเพื่อเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ

9.        การปรับปรุงตนเองเพื่อทำให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ

10.     เครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

11.     ถามตอบ และกรณีศึกษา  

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1.         ทราบถึงระดับของความพึงพอใจในงาน และระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การในปัจจุบัน

2.         ทราบถึงความสำคัญของการสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

3.         ทราบถึงองค์ประกอบของการสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ

4.         ทราบถึงวิธีการสร้างความพึงพอใจในงาน และวิธีการสร้างความผูกพันกับองค์การให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน

5.         ทราบถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ

6.          ให้ความรู้ จากหลักการที่ถูกต้อง ในการสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่องค์การ

7.          มีการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่องค์การ ซึ่งนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป

8.          การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

 

9.          ผู้เรียนได้ทราบแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่องค์การ

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ 

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง 

******************************************************

หากสนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด  

โทรศัพท์ : 035-275562

สายด่วน : 089-9273326 หรือ 089-8118340

อีเมล์ : sangsankit@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.bt-training.com   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อบริษัท :  *
ประเภทของธุรกิจ :
ที่อยู่บริษัท :  *
ลักษณะธุรกิจ :  *
ชื่อผู้ติดต่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :  *
กำหนดการจัดอบรมโดยประมาณ :  *
สถานที่จัดอบรม :
จำนวนรุ่นที่ต้องการจัด :  *
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น :  *
จำนวนวันที่ต้องการจัดอบรมต่อรุ่น : 0.5 วัน
1 วัน
2 วัน
มากกว่า 3 วันขึ้นไป
ตำแหน่งของผู้เข้าอบรม : ระดับพนักงานปฎิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ
ระดับผู้บริหารระดับสูง
ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลั
กสูตรนี้ :
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้มาก่อนเลย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับน้อย
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับปานกลาง
มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ระดับมาก
ชื่อหลักสูตรที่สนใจ :
ความต้องการอื่นๆ เพิ่มเติม :หมวดการบริหารและการจัดการ (ADMINISTRAION AND MANAGEMENT)

หลักสูตร การบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ (Management Skill for Manager) article
หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างานฝ่ายผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Production Line Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน (Development 10 Competencies for Effective Supervisor) article
หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง article
หลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน (The Art of Management for Supervisor) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานระดับต้น (Development for Shop-floor Supervisory Skill) article
หลักสูตร How to be Super Supervisor article
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาคน (Coaching and Mentoring) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of his mind subordinates) article
หลักสูตร เครื่องมือคิดและตัดสินใจของผู้นำ (Analytical Thinking Technique and Decision Making for Leader )
หลักสูตร ผู้นำและศิลปะการ Coaching (The Leader as a Coach)
หลักสูตร การจัดการองค์การ (Organization Management)
หลักสูตร การบริหารจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective TASK Management) article
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skill Development) article
หลักสูตร การจัดทำรายงานและทักษะการติดตามงาน (Reporting and Work Follow up Skill Development) article
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (High Performance Working)
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Conflict Management ) article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 2 วัน article
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร ( Train the Trainer ) หลักสูตร 1 วัน article
หลักสูตร การพยากรณ์ยอดขาย (Effectives Sale Forecasting) article
หลักสูตร การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ( Job Description ) article
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนงานแบบ OJT ( Excellent ON THE JOB TRAINNING Technique ) article
หลักสูตร การประเมินผลงานเพื่อการพัฒนา (Assessment for Job Development) article
หลักสูตร การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข (Smart Working and Happiness) article
หลักสูตร การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) article
หลักสูตร การบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ (Emotionally Intelligent for Leadership ) article
หลักสูตร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ PDCA (Effectiveness Management by PDCA) article
หลักสูตร การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Management by Fact) article
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Problem Solving and Effective Data Management) article
หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem solving and decision making) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE TEAMWORK) article
หลักสูตร การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข (Creative Team Building for Happiness) article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination Techniques) article
หลักสูตร คิดบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article
หลักสูตร HORENSO การรายงาน การติดต่อประสานงาน และการปรึกษา article
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page Summary
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโมโนซุคุริเพื่อพิชิตเป้าหมาย Monozukuri System
การสรุปความด้วยกระดาษแผ่นเดียว One Page SummaryCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com