ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article

หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL

 

ลิขสิทธิ์หลักสูตร โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel : 089-8118340)

ลักการและเหตุผล

      โลกในยุค NEXT NORMAL จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต

และการทำงานในรูปแบบใหม่  หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อปฏิบัติงาน

เพราะเป็นผู้ที่รับนโยบายจากผู้บริหาร และประสานงานกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานโดยตรง

 

    ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างาน จะต้องมีความรู้ในหลายเรื่อง

ได้แก่ การทำงานภายใต้ภาวะที่กดดัน การทำงานกับคนที่มีความแตกต่าง ความยืดหยุ่นในการทำงาน

การแก้ไข และป้องกันปัญหาที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับผู้อื่น  การมีความตระหนัก

และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร

การมีความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต 5M&1E  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่บริษัทต้องการ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารงานให้กับหัวหน้างานเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค NEW NORMAL

2. เพื่อให้หัวหน้างาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานให้สูงขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และทดลองใช้เครื่องมือในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศในยุค NEW NORMAL

 

5. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่องค์กรต้องการในอนาคต 

 

หัวข้อบรรยาย บรรยาย 1 วัน 

1.โลกการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEXT NORMAL

2. การปรับตัวสู่ยุค NEXT NORMAL ที่หัวหน้างานต้องรู้

3. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานในยุค NEXT NORMAL

4. ภาวะผู้นำ และการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จในยุค NEXT NORMAL  (Leadership)

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Role and Responsibility)

6. Workshop 1. การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างาน

7. การบริหารทรัพยากร5M&1E (Man Machine Materials Method Management & Environment) อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด

8. การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

9. การบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

10. Workshop 2. การบริหารงานประจำวัน

11. การมอบหมาย และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Job Assignment)

12. การทำงานแบบ PDCA

13. การรายงาน ประสานงาน และการปรึกษาหารือ (Ho-Ren-So)

14. Workshop 3. HO-REN-SO

15. การจูงใจ และการกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

16. 10 ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับยุค NEXT NORMAL ได้แก่ 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 4. การคิดเวิงวิพากษ์ 5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ 6. ทักษะการเป็นผู้นำและอิทธิพลทางสังคม 7. การใช้ และดูแล และจัดการเทคโนโลยี 8. การออกแบบ และเขียนโปรแกรม 9. การรับมือกับปัญหาอดทนต่อความกดดัน และการปรับตัว 10. ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการระดมความคิด

17. การทำงานเป็นทีม

18. การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น DISC

19. Workshop 4. ประเมินลักษณะส่วนบุคคลด้วย DISC 


สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1.  ได้รับความรู้ และเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศในยุค NEW NORMAL  

2.  ได้รับความรู้ และแนวทางในการบริหารงานที่พัฒนาตนให้เป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศในยุค NEW NORMAL  

3.  พัฒนาตนเอง และองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

4.  ได้ฝึกฝน การใช้เครื่องมือต่างๆที่จำเป็น เพื่อใช้ในการบริหารหน้างานจริง สำหรับหัวหน้างานในยุค NEW NORMAL  

 

5.  ได้เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่เป็นเลิศในยุค NEW NORMAL  

 

 

 

ลักษณะการบรรยาย 

 

 

 

 

บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ

·     หนังสือ ตอบโจทย์บริหารหัวหน้างานสายการผลิต

·     หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว                                                    

·     หนังสือการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน                              

·     หนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)               

·     หนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า

·     หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน

·     หนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน

·     หนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน

·     หนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง

2. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ

3. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการบรรยาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน

 

 


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรใหม่
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com