ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

ชื่อหลักสูตร : การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาชิ้นงานไม่ได้คุณภาพ การส่งสินค้าไม่ทัน การหยุดเครื่องจักรกระทันหัน มีสาเหตุหลักมาจาก เครื่องจักรชำรุด เสียหาย หรือไม่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ และเข้าใจในการใช้ และบำรุงรักษาได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้เครื่องจักรเหล่านั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 
2. เพื่อสร้างความตระหนักในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงผลกระทบ และประโยชน์ที่ได้จากการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น
5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
6. เพื่อสร้างแผนงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกัน
7. เพื่อลดเวลาการหยุดของเครื่องจักรนอกแผน (Machine Breakdown)

หัวข้อการบรรยาย
1. ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. การดูแลรักษาเครื่องจักร โดยผู้ปฏิบัติงาน
3. การสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
4. ผลกระทบจากการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ไม่ดี
5. ประโยชน์ที่ได้จากการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันที่ดี
6. การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
7. การสร้างมาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
8. การสร้างแผนงานเพื่อลดเวลาการหยุดนอกแผน (Machine Breakdown) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

จุดเด่นของหลักสูตร
 บรรยายโดยวิทยากร ประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 13 ปี และวิทยากรของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 เน้นการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ประกอบการบรรยาย และเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการบรรยาย
 ผู้เรียนได้นำปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้ประกอบในการฝึกอบรม ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 วิทยากร และผู้เรียนได้ร่วมในการจัดทำแผนงาน (Action Plan) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันสอดคล้องกับบริษัท จึงสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังเรียนจบ

กลุ่มผู้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ ในฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง และวิศวกรรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา และการปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร

ลักษณะการบรรยาย
 บรรยาย ประกอบการทดลองปฏิบัติจริง และกิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
 ผู้เรียนมีความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีหลังจบการบรรยาย

 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน

 


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรใหม่
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com