ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article

ชื่อหลักสูตร : การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness 5S. Activity)

หลักการ และเหตุผล


 กิจกรรม 5ส ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงาน เพราะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าได้คุณภาพ นอกจากนี้ กิจกรรม 5ส ถือเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับการดำเนินกิจกรรม ISO การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ,KAIZEN หรือ TQM ได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานควรฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส. ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงานได้อีกประการหนึ่ง

วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้องกับพนักงาน
2. เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งสามารถนำไปประยุต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อสร้างให้เกิดความตระหนัก ในการที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน และเกิดการเพิ่มผลผลิต
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลิตให้กับหน่วยงาน และแผนกต่างๆ ในบริษัท

หัวข้อการบรรยาย


• หลักการ และความรู้เกี่ยวกับ 5ส.
• การกิจกรรม 5ส.  อย่างถูกต้อง และเป็นระบบ
• การสร้างมาตรฐาน 5ส. มาตรฐานพื้นที่ทำงาน
• การสร้างใบตรวจสอบพื้นที่ 5ส.
• การตรวจติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงาน
• การปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้สอดคล้องกับหลักของ 5ส.
• การพัฒนากิจกรรม 5ส. อย่างยั่งยืน
• การแก้ไข และป้องกันปัญหาในการดำเนินกิจกรรม 5ส.
• การประยุกต์ใช้ 5ส. กับการปฏิบัติงานต่างๆ

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ


• ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 5ส.
• แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่ถูกต้อง
• ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม 5ส. ในหน่วยงานระดับประเทศ ต่างๆ
• ความรู้ในการสร้างมาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส.
• ความสามารถการตรวจประเมิน และปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

 ลักษณะการบรรยาย 


 บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

จุดเด่นของหลักสูตร


• ดำเนินงานโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารงานในอุตสาหกรรมมากกว่า 12 ปี
• เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่าง มาตรฐานที่ดีระดับประเทศ
• ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com