ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร : การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective QCC. Activity)

***หลักสูตรนี้ได้เคยบรรยายให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น

- บริษัท สยามกลการ จำกัด

- บริษัท Siam Yamato Steel Co., Ltd.

- บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) จำกัด จำนวน 3 รุ่น

- บริษัท WILSONART ประเทศไทย จำกัด

- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รุ่น

- บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด

หลักการ และเหตุผล
QC Story เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบติงานอย่างเป็นระบบ วงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDAC Plan Do Check และ Action หน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงขในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัท

หัวข้อการบรรยาย
1. แนวคิด และหลักการของการแก้ไขปัญหาแบบ QC Story
2. การดำเนินกิจกรรม QC อย่างเป็นระบบ
3. ปัญหา และอุปสรรค์ ของการดำเนินกิจกรรม QC Story และวิธีการแก้ไข
4. การค้นหาหัวเรื่องเพื่อดำเนินกิจกรรม QCC
5. แนวคิด และหลักการบริหารข้อมูล
6. การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม  QCC
7. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและต้นตอของปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย แผนภูมิต้นไม้  (Tree Diagram) และ  Why Why Analysis  5W&2H
8. ตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานจริง
9.  เทคนิคการนำเสนอ และประเมินกลุ่มกิจกรรม  QCC 
10. การต่อยอด การปรับปรุง และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน


สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1.  การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
2. วิธีการประเมินผล และให้คำปรึกษา กลุ่ม QCC
3. การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม กับการดำเนินกิจกรรม  QCC
4. การต่อยอดจากกิจกรรม QCC เพื่อการพัฒนา
5. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรม QCC

จุดเด่นของหลักสูตร
เน้นการปฏิบัติจริง จากงานที่ผู้เรียนปฏิบัติ ประกอบกับหลักการและทฤษฎี ทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ และผู้เรียนไม่เบื่อ

นอกจากนี้ยังสามารถนำวิธีการดำเนินงานไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหลังจบการบรรยาย


ลักษณะการบรรยาย
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com