ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหลักสูตร : การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Reporting and Presentation Skill Development)
 
หลักการ และเหตุผล
ปัญหาความสับสน ความล่าช้า ความผิดพลาด และความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน มักเกิดจากการรายงานที่ขาดประสิทธิภาพ

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการขาดประสิทธิภาพในการรายงาน คือ การขาดข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  ข้อมูลที่มีไม่ตรงกับความต้องการ การเขียนหรือสื่อความไม่ตรงประเด็น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลไม่เข้าใจ และเกิดความสับสน

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกคนต้องมีทักษะในรายงาน เพื่อให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ตามมาคือ ลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  กอปกับการบรรยายหลักสูตร หลักสูตร การรายงาน และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Reporting and Presentation Skill Development)


จุดเด่นของหลักสูตร
1. บรรยายโดยใช้ตัวอย่างจริง
2. วิทยากรมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมมากว่า 13 ปี และบรรยายให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทยญี่-ปุ่น) สสท. และสภาอุตสาหกรรม HR Center
3. วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตร กิจกรรมไคเซ็น และข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง
4. เน้นการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ และสนุกกับการทดลองปฏิบัติจริง


วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบด้านต่างๆของการรายงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวิธีการรายแบบต่าง ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง และหน่วยงาน
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับปรุง และพัฒนาทักษะการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการอบรม
1. ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในการสื่อสาร และการรายงาน
2. ภาพรวมของการเขียนรายงาน และการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
3. หลักการบริหารข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการเขียนรายงาน และนำเสนองาน
4. การจัดทำ และปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. การออกแบบเอกสารเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงาน
6. หลักการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
7. การค้นหาต้นตอของปัญหาโดย (Why Why Analysis)
8. หลักของ 5W&2H + CP
9. วิธีการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ
10. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อเขียนรายงาน และการนำเสนองาน
11. หลักการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ลักษณะการบรรยาย 
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการเขียนรายงาน ของหน่วยงานได้
2. สามารถคิด วิเคราะห์ และบริหารข้อมูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อกับการปฏิบัติงานจริง
4. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการคิด วิเคราะห์ เพื่อการเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com