ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article

ชื่อหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม KAIZEN
ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ (EFFECTIVE KAIZEN)

หลักการ และเหตุผล
   ปัญหาส่วนใหญ่ของบริษัทที่มีการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น(Kaizen) หรือกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) ไปซักระยะหนึ่งจะเกิดทางตันทางความคิด คือ “การขาดความร่วมมือของพนักงาน” “แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ซ้ำของเก่าที่เคยส่งมา” “ไม่มีอะไรแปลกใหม่” “หัวหน้างานคิดให้ลูกน้อง” “เกิดความเบื่อหน่ายจากทั้งคณะกรรมการ และพนักงาน” เป็นต้น

   ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น หรือข้อเสนอแนะไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเติมไฟในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเอาไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นได้ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปค้นหาหัวข้อ หรือปัญหา และวิธีการการแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้อการบรรยาย
1. ปัญหา และอุปสรรค์ของการดำเนินไคเซ็น และการแก้ไข
2. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของกิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน
3. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นให้ดีขึ้น
4. การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
5. การค้นหาประเด็นปัญหา และสาเหตุ อย่างเป็นระบบ
6. หลักการวิธีการเขียนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้โดนใจ และใช้งานได้จริง
7. ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอแนะที่ดีและไม่ดี
8. การสงเสริมใหพนักงานใหสามารถคิดคนปรับปรุงจากงานที่ปฏิบัติได ดวยตนเอง
9. การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน
10. การประยุต์ใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น


สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1. แนวคิด วิธีการในการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมไคเซนให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และ การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินกิจกรรมไคเซน
3. หลักการค้นหาหัวข้อของปัญหา และวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
4. แนวทางการส่งเสริมความคิดให้พนักงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น

จุดเด่นของหลักสูตร
เน้นการฝึกปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหลังจบการบรรยาย

ลักษณะการบรรยาย 
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com