ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article

ชื่อหลักสูตร : การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management)


หลักการ และเหตุผล
   การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต และการบริการ จากการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ทำให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการนำเอาเครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) การผลิต (Production) การตลาด (Marketing) การจัดการปฏิบัติการ (Operation System) และศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) มาช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิผล (Efficiency) และประสิทธิภาพสูงสุด (Effectiveness) 
  
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ (Operation Management)
2. เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
3. เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นภาพรวมของการผลิตทั้งหมด
4. เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม


หัวข้อการบรรยาย
1. การจัดการการผลิต และการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)
2. กลยุทธ์การปฏิบัติการในธุรกิจระดับโลก (Strategic World Class Manufacturing Management)
3. การจัดการโครงการ (Project Management)
4. การพยากรณ์ (Forecasting)
5. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ (Production Product and Process Design)
6. การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
7. การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
8. การจัดการสินค้าคลังสินค้า (Inventory Management)
9. การวางแผนความต้องการวัสดุ และการวางแผนทรัพยากรทั่วทั้งองค์การ (Material Requirement Planning :MRP)
10. การจัดตารางการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time :JIT)
11. ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN Production)
12. การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance)
13. การนำระบบสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ (Management Information System) เพื่อการจัดการ

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1. ทราบถึงภาพรวมของการผลิตทั้งหมด
2. ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักการด้านการจัดการระบบสาสนเทศ เพื่อบริหารการผลิต
3. แนวทางในการนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

จุดเด่นของหลักสูตร
• เน้นการบรรยาย และดำเนินกิจกรรมกลุ่ม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจริง และรู้สึกไม่เบื่อ
• วิทยากรมีประสบการตรงด้านการบริหารการผลิต และการจัดการปฏิบัติการมากกว่า 13 ปี

ลักษณะการบรรยาย 
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com