ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร


หลักการ และเหตุผล
   ปัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย คือ การที่หน่วยงานมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานนั้นๆ

   ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานต้องมีการสร้างวิทยากรภายในองค์กร เพื่อสร้างหลักสูตรต่างๆ ที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับแต่ละหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรภายในองค์กร
2. เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากร
3. เพื่อสร้างทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
4. เพื่อสร้างทักษะการค้นคิดหาหัวข้อ และสร้างให้เป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
5. เพื่อสร้างแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรมืออาชีพต่อไป

หัวข้อการบรรยาย
วันแรก
1. การเตรียมตัวเป็นวิทยากร
2. บทบาทหน้าที่ของวิทยากร
3. การพัฒนาท่าท่าง และบุคลิกภาพ
4. Workshop การเตรียมตัวเป็นวิทยากร
5. เทคนิคการสร้างความมั่นใจ
6. เทคนิค การทำให้ความจำดีขึ้น
7. Workshop การสร้างความมั่นใจ
8. เทคนิคการพูด และการถ่ายทอด
9. การพูดให้ประทับใจ และจูงใจให้เชื่อ
10. การทำให้ผู้ฟังสนใจ และปฏิบัติตาม
11. Workshop การทดลองปฏิบัติจริง และวิเคราะห์ผล

วันที่สอง
1. การค้นหาหลักสูตร
2. การเขียนหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
3. การสร้างหลักสูตร OJT
4. Workshop การเขียน Outline
5. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
6. Workshop การวิเคราะห์เคราะห์ความต้องการ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
7. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น เกมส์ VDO รูปภาพ เพื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรม
8. Workshop การประยุกต์ใช้สื่อการสอน
9. การบูรณาการความรู้ และสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
10. Workshop สร้างหลักสูตร และทดลองบรรยายจริง พร้อมให้คำแนะนำ

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1. แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
2. วิธีการสร้างตนเองให้เป็นวิทยากรที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
3. วิธีการวิเคราะห์ และค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสม
4. วิธีการเขียนหลักสูตร ที่สอดคล้อง และใช้งานได้จริง
5. ประสบการณ์ตรงในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ลักษณะการบรรยาย
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง

สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
แฟกซ์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com