ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ Action Plan 

 

หลักการ และเหตุผล

        วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ (Strategic) และเป้าหมาย (Target) ที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ ถือเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) แต่ละหัวข้อต่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการกำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้

          การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ปัญหาหลักเกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น แผนงานไม่สามารถใช้งานได้จริง ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทุกรายละเอียดทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และการขาดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

 ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนด หรือผู้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) นั้นให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่จะตามมานั้นจะประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า

 

"วางแผนดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

 

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

 เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ

 เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA

 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)

• เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนด

 นำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้

 

หัวข้อการบรรยาย

 ภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target)

 การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

 ภาพรวม และแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

 การดำเนินงานแบบ PDCA

 การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการเขียนแผนการปฏิบัติงาน

• แนวทางการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

 การประยุกต์ใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนที่ความคิด (Mind Map) และแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)

 ประกอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

• ตัวอย่างการวางแผนการปฏิบัติงานในหัวข้อต่างๆ

 การนำแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้

 การประเมิน และสรุปผลแผนการดำเนินงาน

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

  มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) ของบริษัท

  สามารถนำความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด

  สามารถเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ ได้ด้วยตนเอง

  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA

  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)

  สามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นไปประใช้ให้บรรลุเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนดที่ตั้งไว้

  สามารถนำความรู้กลับถ่ายทอด เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป

 

ลักษณะการบรรยาย

            บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการทดลองการปฏิบัติจริง

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

3. ผู้เรียนสามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หลักสูตรอบรมยอดนิยม

การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com