ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

 การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340 facebook: BT CORPORATION CO., LTD.

***************************************************************************************

หลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร รวมไปถึงเจ้าของบริษัทหลายแห่ง ซึ่งท่านมักจะถามผมว่า

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ และมีชัยชนะเหนือคู่แข่ง

เขามีหลักการบริหารจัดการอย่างไร?

 

วันนี้ผมนำคำตอบนั้นมาเล่าสู่กันฟัง เชิญอ่านเลยนะครับ

ถ้าหากเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจของเรากับคู่แข่ง จะพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันหลายประการ ถ้าหากเรานำหลักการ 5M&1E มาใช้วิเคราะห์ ก็จะมีรายละเอียดดังนี้

       1.    Man คน หรือ พนักงาน บริษัทของเรา กับคู่แข่ง ก็มีพนักงานที่มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน

      2.    Machine and Tools เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ บริษัทของเรากับของคู่แข่ง ก็ใช้เครื่องจักรเหมือนๆกัน บางทีก็ใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันเป๊ะเลย

     3.  Material วัตถุดิบ ซับพลายเออร์ที่ขายวัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์ให้กับเรา เขาก็ขายให้กับบริษัทคู่แข่งของเราเหมือนกัน

     4.    Method วิธีการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทของเรา และคู่แข่งมีการผลิตสินค้า หรือให้บริการที่เหมือนกันๆ ดังนั้นวิธีการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า การควบคุมการจัดส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง ก็จะมีความคล้ายคลึงกันมาก

      5.    Environment สภาพแวดล้อม บริษัทของเรากับคู่แข่ง ก็ตั้งอยู่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือบางทีก็อาจจะอยู่ถัดจากเราไปไม่กี่ร้อยเมตร

     6.    Quality System ระบบบริหารคุณภาพ บริษัทของเรากับคู่แข่ง ก็มีระบบ ISO. GAMP. HACCP. หรือ ระบบอื่นๆ เหมือนๆกัน  

จากการศึกษา และประสบการณ์ที่ผมได้รับจากการเข้าไปให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆมาหลายแห่ง พบว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมากๆ ที่ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กับบริษัทที่มีฐานนะง่อนแง่น ก็คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management)  นั่นเองละครับ โดยบริษัทที่ประสบความสำเร็จ และบริษัทที่ล้มเหลวมีหลักการบริหารแต่ละส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนี้ครับ

หัวข้อ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จ

บริษัทที่ล้มเหลว

1. การวางแผน (Planning)

· ให้ความสำคัญกับการวางแผนงาน

· มีความรู้ ความสามารถ จึงทำให้วางแผนงานอย่างเป็นระบบ

·  ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม

ของทรัพยากร

·   ให้ความสำคัญกับการวางแผนงานไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น

· ขาดความรู้ และความสามารถ จึงทำให้วางแผนงานอย่างไร้ระบบ

·    ให้ความสำคัญกับลงมือทำ มากกว่าการเตรียมความพร้อม

2. การจัดองค์กร (Organizing)

· จัดองค์กรเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนอย่างลงตัว

· พนักงานทำงานตรงตามความถนัดจึงสนุกสนานกับงาน ผลลัพธ์จึงออกมาดี

·     พนักงานมีความรู้ และทักษะที่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ

·    จัดคน โดยขาดการวิเคราะห์งานตามความเหมาะสม และจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ

· พนักงานทำงานในส่วนที่ตนเองไม่ถนัด ทำให้ฝืนต่อความรู้สึก และรู้สึกอึดอัด

· พนักงานทำงานตามที่มอบหมาย แต่ขาดทักษะ และความรู้

 

3. การนำองค์กร (Leading)

·   ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้น

·   มีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีความยืดหยุ่น

·   มีการสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน พนักงานทุกคนเข้าใจเป้าหมาย

·   พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ  

·     มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น คน เครื่องจักร วัตถุดิบ สินค้า ระบบการปฏิบัติงาน และการลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

·    ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

·  ทิศทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน พนักงานแต่ละแผนกทำงานแบบต่างคนต่างทำ

·  พนักงานไม่รู้ว่าองค์กรต้องการสิ่งใดจากพวกเขา

· พนักงานมาทำงานเหมือนรู้สึกว่าเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้น

·     ไม่สนในที่จะปรับปรุง และพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยทำงานเหมือนเดิม ซ้ำเดิม แบบเดิมๆ ที่เคยทำมาแล้วในอดีต

4. การควบคุม (Controlling)

·     กำหนดขั้นตอน และวิธีการติดตามงานอย่างชัดเจน

·     หัวหน้างาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่องาน และมีใจจดจ่อต่อเป้าหมาย

·     พนักงานมีรู้สึกว่าคนเองต้องปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

·     ไม่มีการกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการควบคุม และติดตามงานอย่างชัดเจน

·     พนักงานทำงานตามความรู้สึก มากกว่าการมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายหรือแผนงานที่กำหนด

·     พนักงานรู้สึกว่า การทำงานไม่ได้เป้าหมายเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะคนเราก็มักจะผิดพลาดกันได้เสมอ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluating)

·     มีการประเมินผลงานตามความเป็นจริง

·     มีความยุติธรรมในการประเมินผลงาน

·     มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทำให้พนักงานยอมรับในการให้รางวัล และลงโทษ

·     ประเมินผลงานตามความรู้สึก

·     มีความลำเอียง ให้ความสำคัญกับพวกพ้อง มากกว่าผลงาน

·     ไม่มีระบบการประเมินผลงาน หรือมีระบบการประเมินแต่ไม่มีความชัดเจน ทำให้พนักงานไม่ยอมรับในรางวัล หรือบทลงโทษที่ได้รับ

 

            สำหรับการบริหารการบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริงได้ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกระดับ และทุกคนในองค์กร ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า เพียงแค่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วพรุ่งนี้เราก็จะดีเอง” โชคดีนะครับ

 

 ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

 

 

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3R
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. ปิดฉากแน่ หากพนักงานในองค์กรไม่มีสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หลุมพรางของผู้นำที่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาชนะ และลบคำพูดดูถูก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การเพิ่มผลิตภาพ Productivity ของพนักงาน และองค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผนึกพลังสู้ Synergize
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT คน 3 ประเภท ที่ต้องรู้ และรับมือ ก่อนที่จะสายเกินไป
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เมื่อฉัน "ลาออก" ลูกน้องจะพูดถึงฉันว่า ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พระเจ้าช่วย !!! เมื่อเราเห็นงูนในองค์กร เราจะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับดูให้เข้าใจจริง ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI กับความตั้งใจทำงานให้ดี
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีการอะไรที่ ช่วยให้องค์กรพ้นวิกฤติโควิด 19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีรับมือกับคำตำหนิสไตล์คุณมั่นคง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT. เพื่อความสำเร็จผู้นำต้องรู้ 10 สิ่งที่พนักงาน่ทุกคนต้องการ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . . สมการผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน Performence
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ที่สุดของเทคนิค การจูงใจให้ลูกน้องทำงานด้วยความเต็มใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . คำปณิธานในปี 2564 ของฉันคือ ...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . Change MINDSET เปลี่ยนกรอบคิด Fixed VS Growth รับปีใใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ผลงานตกต่ำ ย่ำแย่ หัวหน้าแก้ไขโดย...
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "LEADERSHIP" ผู้นำ "งานเก่ง" ไม่ใช่ "อวดเก่ง" สุดยอดแนวคิดผู้นำ จาก ปีเตอร์ ดรักเกอร์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "TEAM" จุดเด่นของทีมที่ประสบความสำเร็จ ความลับจากฮาร์วาร์ด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . "สร้างกำไร ให้สู่งขึ้น เพราะรู้จัก เข้าใจ และกำจัด 3 MU ให้หมดไป "
10 ผลร้ายเมื่อเกิดของเสีย หรือเกิดความผิดพลาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "พฤติกรรมที่สร้าง ฐานะ หรือ ภาระให้กับองค์กร"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนพัฒนาคน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 องค์ปรกอบของทุนมนุษย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . การจัดการทุนมนุษย์ HCM Human Capital Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . รู้ก่อน เตรียมการก่อน ปรับก่อน เรารอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . WI(Work Instruction) WI ใน ถัง(ขยะ) VS WI ที่ใช้ในการทำงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก่นแท้ Q C C
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เราต้องห่าง เพื่อความอยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . เมื่อมี สิ่งเร้า (Stimulus) เราเลือกที่จะตอบสนอง (Response) แบบใด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ข้อปฏิบัติไม่ให้ผิดพลาด เมื่อ 4 M Change
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 4 ฟรี 1
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวปฏิบัติ 5ส เพื่อเพิ่ม Productivity
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . แนวคิด สะกิดใจผู้นำ . "Think Win Win"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิด สะกิดใจผู้นำ "ยิ่งสูง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "เจริญ 1,000,000%"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT "สร้างรถไฟ แต่ไม่สร้างราง"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พฤติกรรมที่ เติมพลังใจ หรือ ทำร้ายจิตใจ เราเลือกได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่มาของ ความไว้ใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . สมการของความเชื่อใจ TRUST
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . 6 เป้าหมาย หัวใจของงาน PPQCDS
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . ลูกน้อง ที่หัวหน้ารักหมดใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT . หัวหน้างาน ที่ลูกน้องต้องการ
5W&2H เพื่อการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลผลิต
3 สิ่งที่ขาดไม่ได้ ของกิจกรรม KAIZEN
๓ สิ่งที่ขัดเกลาชีวิต ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
TQC for Smart Factory
MUDA ความสูญเปล่า ที่เราควรรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ส่งกำลังใจให้กัน
จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของตนเอง และทีม Manage Your Time Manage your Success
แนวทางการปฏิบัติในการออกแบบ (จากหนังสือ THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)
องค์ประกอบ 5 ประการของความฉลาดทางอารมณ์ในสถานการณ์จริง
ความแตกต่าง ในการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 3 ระดับ
3 เก่งสำหรับผู้นำมืออาชีพ
Karakuri KAIZEN
การลดตันทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น ด้วยเทคนิค -3R
แนวทางการบริหารจัดการในอนาคต
คุณสมบัติ 13 ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดย เบนจามิน แฟรงคลิน จากหนังสือ Autobiography ,1790
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 6)
ภาวะผู้นำสร้างได้ LEADERSHIP IN YOU (ตอนที่ 5)
กฎข้อแรกของความสำเร็จ
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 4
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 3
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 2
LEADERSHIP IN YOU ภาวะผู้นำสร้างได้ ตอนที่ 1
คุณสมบัติอยู่ประการหนึ่ง ที่คนเราต้องมีจึงจะประสบชัยชนะ
50 ข้อผิดพลาดที่ผู้นำแบบลีนพึงเลี่ยง
ซุนวู สอนผู้นำ ให้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
"คุณสมบัติสำคัญของความเป็นผู้นำ” ที่ผู้นำต้องรู้
Mind Map 10 แนวคิดพื้นฐานเพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพทั่วทั้งองค์กร by Dr.Thong BT
ความสูญเสียหลัก 8 ประการของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าของเสียเกิดขึ้นแม้แค่เพียงชิ้นเดียว by Dr.Thong BT แนวทางการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ
แนวทางการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน by Dr.Thong BT
โครงสร้างของโรงงานที่ทำกำไรในยุค NEW NORMAL by Dr.Thong BT
วิธีการเพิ่มผลผลิต Productivity Improvement by Dr.Thong BT
คิดเป็น เห็นชัยชนะ แนวคิดพื้นฐานของคน New Normal
7 Steps for QC Story by Dr.Thong BT
การมอบหมายงานอย่างผู้นำ by Dr.Thong BT
Mind Map ข้อมูลเพื่อการบริหารที่ถูกต้อง by Dr.Thong BT
ECRS เครื่องมือพื้นฐานสู่ไคเซ็น เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ผลจริง
MANAGEMENT SKILLS FOR MANAGER IN THE NEW NORMAL หลัก 20 ประการเพื่อความสำเร็จในการบริหารสำหรับผู้จัดการ
PDCA in NEW NORMAL by Dr.Thong BT
ต้นทุนคุณภาพ COQ: Cost of Quality เรื่องสำคัญที่หัวหน้างานต้องบอก พนักงานต้องรู้
บทสรุป การประเมินค่างาน VS การประเมินฆ่างาน
เทคนิคการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง จากฮาร์วาร์ด
Mind Map COPQ Cost Of Poor Quality
10 แนวทางการปรับตัวเพื่อเป็นที่ 1 ในยุค NEW NORMAL
Mind Map 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพแบบใหม่ 7 New QC Tools
Mind Map 7 QC Tools
Mind Map กิจกรรมเพื่อตอบสนอง “คุณภาพต้องมาก่อน”
เสียงก้องจากห้องผู้บริหารตอนที่ 104 ฉันพบแล้ว จุดเริ่มต้นของความสุขที่ฉันตามหามานานแสนนานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com