ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน ตอนที่ 1

 

 BT Magazine No.1

***********************************************************************************************

 

Date: 27/1/ 2564

เรื่อง ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

ตอนที่ 1 ทำไมเราต้องลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ 

-----------------------------------------------------------


สวัสดีครับทุกท่านผม ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์เจ้าของ Facebook Fanpage Managemenet GURU by Dr.Thong BT

 

วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังครับ สำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน (Cost Reduction and Effectiveness Improvement)โดยผมมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้  

 

หนึ่ง ต้องการจะแลกเปลี่ยนความรู้นะครับกับทุกๆท่าน

สอง  เสนอแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของงาน

สาม นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มสร้างแนวคิดในการที่เพิ่ม Productivity Mindset หรือกรอบคิดเรื่องการเพิ่มผลิตผลงานผลิต และ

สี่ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพ  ซึ่งผมจะนำความรู้ และ ประสบการณ์ที่ไปเป็นกรรมการตัดสินใครเซ็นยอดเยี่ยมของวิศวกรรมสถานแล้วก็ไปบรรยายให้กับหลายๆบริษัท มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้การปฏิบัติงานได้จริงนะครับ

 

คำถาม “ทำไมเราต้องลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของงานด้วยล่ะ” เพื่อหาคำตอบนี้ เรามาเรียนรู้จากกรณีศึกษา โดยเป็นการเปรียบผลการปฏิบัติงานของสองบริษัทที่มีการผลิต และดำเนินงานเหมือนกัน

 

บริษัทแรก บริษัทกไก่จำกัด มีรายได้ 10 ล้านบาท ต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 8 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก ต้นทุนค่าแรง 5 ล้านบาท ต้นทุนค่าวัตถุดิบ 2 ล้านบาท ต้นทุนค่าโสหุ้ย 1 ล้านบาท ต้นทุนรวม 8 ล้านบาท เมื่อนำมาพิจารณากำไรจะได้ว่า รายได้ 10 ล้าน หัก ต้นทุน 8 ล้าน ก็จะได้กำไร 2 ล้าน/เดือน

ต่อไป บริษัทขอไข่ มีรายได้ 10 ล้านบาท

ต้นทุนรวม 6 ล้าน 1 แสนบาท (เกิดจากต้นทุนค่าแรง 3 ล้าน 5 แสนบาท ต้นทุนวัตถุดิบ 1 ล้าน 7 แสน บาท และต้นทุนค่าโสหุ้ย 9 แสนบาท รวมทั้งสิ้น 6 ล้าน 1 แสนบาท เมื่อนำมาพิจารณากำไร พบว่า รายได้ 10 ล้านบาท ลบด้วย

ต้นทุน 6 ล้าน 1 แสน ทำให้บริษัท ขอไข่ จำกัด จะได้กำไร 3 ล้าน 9 แสนบาท

 

เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของทั้งสองบริษัทจะพบว่า แม้รายได้เท่ากัน แต่ด้วยต้นทุนต่างกัน โดยต้นทุนของบริษัท ขอไข่ จกัดต่ำกว่า บริษัท กอไก่ จำกัด อยู่ 1 ล้าน เก้าแสนบาท จึงส่งผลทำให้บริษัท ขอไข่ มีกำไรสูงกว่า บริษัทกอไก่ จำกัด 1.9 ล้านบาทนั่นเอง

 

ต่อไปเราพิจารณาการปฏิบัติงานของทั้งสองบริษัทจะพบว่า  บริษัท กอไก่ ต้นทุนสูงกำไรต่ำ เพราะ

 

1.  ต้นทุนค่า พบว่า ต้นทุนค่าแรงสูงกว่าเนื่องจาก

1.1 พนักงานทำงานได้อย่างเดียว

1.2 พนักงานทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ  

1.3 ปัญหาการรอคอยการว่างงานงานอยู่เสมอ การไหลของงานไม่ต่อเนื่อง การหยุดงานบ่อยๆ นะครับเดี๋ยวผลิตเดี๋ยวหยุด

 

2.    ต้นทุนวัตถุดิบ

2.1 ใช้วัตถุดิบราคาสูงเกินความจำเป็น คืออาจจะใช้วัตถุดิบที่มันมีสเปคหรือคุณภาพที่สูงเกิน

2.2 ใช้วัตถุดิบวัตถุดิบไม่คุ้มค่า ใช้แบบทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ มีระวัง หรือไม่ก็เกิดของเสียในกระบวนการผลิตจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเกิดของเสียเราก็ต้องเอาวัตถุดิบเข้ามาใหม่เพื่อผมผลิตซ้ำ หรือนำมาแก้ไขในส่วนที่เสียไป  Rework ซ่อมแซมด้วยวัตถุดิบนั้นเพราะฉะนั้นบริษัทนี้ต้นทุนวัตถุดิบสูงนะครับแล้วก็สุดท้าย

2.3 ต้นทุนค่าโสหุ้ยสูงเพราะการบริหารจัดการของหัวหน้าที่ไม่มีประสิทธิผล เช่นการวางแผนงานไม่ถูกต้อง การหยุดระหว่างการบ่อยครั้งทำให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง ความไม่ชัดเจนในการสั่งงาน เป็นต้น

 

ต่อไปเรามาพิจารณาบริษัทขอไข่ จำกัด จะพบกว่า “ต้นทุนต่ำกำไรสูง” เพราะ

1. ลดต้นทุนค่าแรง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1    พนักงานทำงานได้หลายหน้าที่ หรือทำงานได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง หรือหนึ่งแผนก เช่น ตอนเช้าเขาทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบที่แผนก Incoming ตอนสาย ก็ไปประกอบสินค้าแทนเพื่อนที่ไม่มาที่แผนกประกอบ ตอนบ่ายไปช่วยบรรจุชิ้นงานลงกล่องที่แผนกสโตร์ เนื่องจากมีงานด่วนเข้ามา จะเห็นว่า คนหนึ่งคน สามารถทำงานได้มากกว่า หนึ่งแผนกอย่างนี้คุ้มจริงๆ มาทำ

1.2    พนักงานทำงานเต็มประสิทธิภาพ คือ ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ทำงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง และการที่พนักงานทีทัศนคติที่ดี มีความตั้งใจในการทำงาน เป็นต้น

2.       ลดต้นทุนวัตถุดิบ ดังนี้

2.1    ใช้วัตถุดิบที่มีราคา และคุณภาพที่เหมาะสม คือไม่ไม่แพงเกินไปนะครับก็อยู่ในสเปคที่ลูกค้ารับได้แล้วก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้ VA/VE Value analysis/Value Engineering มาช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการใช้วัตถุดิบมากขึ้น

2.2    ใช้วัตถุดิบคุ้มค่า และไม่ทำให้เกิดของเสีย เริ่มตั้งแต่ไม่เบิก ไม่ใช้ ไม่เก็บ วัตถุดิบที่เกินความจำ จะเบิก จะใช้ จะเก็บก็แต่เฉพาะที่จำเป็น หรือตามปริมาณที่ต้องใช้จริง ๆ

 

3.       ลดต้นทุนค่าโสหุ้ย โดยมีการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทาง PDCA และ POLC ได้แก่ มีการวางแผนอย่างรอบคอบ เตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร และพนักงานได้เหมาะสมกับงาน หัวหน้าทุกระดับก็มีภาวะผู้นำก็สามารถกระตุ้น จูงใจ แนะนำ ให้ลูกน้องปฏิบัติตาม และมีการควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเหมาะสม และเมื่อมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ ช่วยกันไคเซ็น ค่อย ๆ ร่วมกันปรับปรุง และพัฒนา

จากที่อธิบายมาเราคงได้ทราบคำตอบของคำถามข้างต้นว่า “ทำไมต้องลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน” ซึ่งคำตอบที่สั้นที่สุดก็คือ “เพื่อความอยู่รอด และการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง

ถึงเวลาแล้วละครับที่เราจะมาร่วมมือ ร่วมใจเพื่อช่วยกัน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจที่ว่า ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิผลของงานใครทำก่อน คนนั้นประสบความสำเร็จก่อน

 

ท่านสามารถติดตาม บทความ และคลิปวิดีโอ ได้ที่ www.bt-training.com

ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ 

Mobile:0898118340 www.bt-training.com    

Fb: Managemenet GURU by Dr.Thong BT

 

Youtube:Thongpunchang Pongvarin

********************************************
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong มาดูกันว่า ถ้าพนักงานไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ KPI จะเป็นอย่างไร article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่เสียใจเมื่อเข้าใจ และทำงานแบบนี้ article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งนี้? การบริหารเวลา (Time Management) article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แค่หยุดทำสิ่งนี้ คุณก็มีความสุขได้ หยุด เพื่อ สุข stop for happiness article
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) ให้มีเวลาเพิ่มมากกว่าเดิม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และทำสิ่งนี้ เขาจึงไปได้ไกลกว่าคนอื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร โดย Dr.Thong BT ห้ามพลาดเด็ดขาด!!! เตรียมพบกับ Sketchnote 7 New QCTool
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Mindset พิชิต โควิด19
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาด No. 14 Matrix Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคน ได้เห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด ไม่สับสนในการทำงาน No. 13 PDPC Process Decision Program Chart แผนภูมิกระบวนการตัดสินใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 12 Arrow diagram ผังลูกศร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT No. 11 Matrix diagram ผังแมทริกซ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้คิดเป็นเหตุเป็นผล นำไปประยุกต์กับการกำหนดกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Why Why No.10 ผังต้นไม้ Tree Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร ภาพรวม 7 QC Tools
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มองเห็น และเข้าใจในภาพรวม และความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุ เป็นผล เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.9 Relation Diagram แผนผังความสัมพันธ์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดแห่งเครื่องมือในการระดมสมอง ได้รับขอมูลถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม เห็นภาพรวมทั้งหมด เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No.8 แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง Affinity Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT รู้ได้ทันทีว่าสินค้าที่ผลิตอยู่นั้นตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ รู้ได้ทันทีว่ากระบวนการยังอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ No. 7 แผนภูมิควบคุม Control Chart
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT มีความสัมพันธ์กันหรือไม่? ถ้ามีความสัมพันธ์ล่ะ สัมพันธ์กันอย่างไร? No.6 Scatter Diagram ผังการกระจาย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แก้ไขปัญหาตรงจุด มองเห็นภาพรวม ไม่เสียเวลา เพราะใช้เครื่องมือนี้ No.5 Cause and Effect Dagram หรือ แผนภูมิก้างปลา Fish Bone Diagram
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ผิดพลาด ไม่สับสนด้วยเครื่องมือ Histogram ฮีสโตรแกรม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป เข้าใจปั๊ป ทำงานต่อได้ทันที ไม่มีผิดพลาดเพราะเข้าใจเครื่องมือนี้ No. 3 กราฟ GRAPH
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นปุ๊ป รู้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดตามกฏ 80:20 No.2 Pareto Diagram แผนภูมิพาเรโต้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Check Sheet แผ่นตรวจสอบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 New QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 QC Tools ฉบับเข้าใจง่าย
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ZDM (Zero Defect Mindset) กรอบคิดเพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT COACHING โค้ชอย่างไร? เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การทำงานที่ถูกต้อง คืออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การพูดที่ดีที่สุดคือ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT องค์กรที่ประสบความสำเร็จเพราะผู้นำเข้าใจสิ่งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ (Motivation) กับ การให้ความรู้ (Knowledge)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT LEAN การผลิตแบบลีน เพื่ออะไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ในการปฎิบัติงานที่หน้างาน 10 Fail in Shopfloor
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Qualiyt Management การจัดการด้านคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารคนหน้างาน Shopfloor Management ให้ได้งาน และได้ใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 6 สิ่งที่ทำให้คุณเป็นที่ 1 ในการทำงานได้ไม่ยาก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BTแค่ได้ยิน หรือ ฟังอย่างตั้งใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ฉันเป็นใคร? ใน 4 กลุ่มนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 7 แนวทางสร่างกำไรให้องค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เห็นต่าง มองต่าง เข้าใจต่าง อย่างสร้างสรรค์ เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแนวคิดในการสร้างทีม และการทำงานข้ามสายงาน CFM Cross Functional Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เทคนิคการลดความปลอดภ้ยที่ดีที่สุดที่บริษัทญี่ปุ่นทุกแห่งต้องทำ KYT (Kiken Yochi Training)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีจัดการกับการบริการ ที่ด้อยคุณภาพ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำงานใช้แรง หรือ ใช้สมองมากกว่ากัน การบริหารเพิ่มผลงาน High Output Management
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT GENBA KAIZEN เกมบะ ไคเซน การบริหารหน้างานแบบมืออาชีพ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ KM : Knoledge Management in Action
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT กุญแจแห่งความสำเร็จในการบริหารงานอุตสาหกรรมสไตล์ญี่ปุ่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT PDCA เรื่องสำคัญ เร่งด่วน ที่ไม่ทำ ไม่ได้เด็ดขาด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของการทำงาน ทำงาน ต้องได้งาน ต้องทำอย่างไร?
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จัดการ Pain Point ให้อยู่หมัดด้วย PDCA
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Big Data รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น ไม่สับสน เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำที่ดี ผู้ตามยกย่อง ศรัทธา เพราะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำต้องคิด จะบังคับ หรือ ทำด้วยใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างแนวทางการสร้างกำไรง่าย ๆ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT การจัดการวิกฤติ (Crisis Management) เพื่อชัยชนะสำหรับผู้นำ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Competency แก่นความสามารถหลัก ที่ผู้นำต้องรู้ พนักงานต้องเข้าใจ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บันไดสู่ความสำเร็จที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์ by OFFE
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้สิ่งนี้การทำงานเป็นทีมจึงเกิด TEAMWORK
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 3 เก่งสำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT หลัก 5 ประการสู่ชัยชนะ ของซุนวู
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 2 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 พฤติกรรม ที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาคนเพื่อให้ได้ผลที่เป็นเลิศ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะเขามองคนทำงาน เป็นแบบนี้เขาจึงเจริญก้าวหน้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT บริหารบนข้อเท็จจริง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ไม่ OK นะถ้าผู้นำเป็นแบบนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำ Leadeship ที่ผู้ตามต้องการ ผู้นำที่ดีต้องมีอย่างน้อย 5ส
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 10 ความผิดพลาด ที่ต้องรีบรู้ แล้วรีบป้องกัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 ไม่ที่องค์กรระดับโลกใช้กัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT โครงสร้างขององค์กรที่อยู่รอด
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับ ของความเสี่ยง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT KPI ไร้ผลเพราะไม่เข้าใจสิ่งนี้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เพราะรู้ และลดสิ่งนี้เหล่านี้ บริษัทจึงสร้างกำไร และการเติบโตให้องค์กร
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จูงใจ ให้ได้ใจ และได้งาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกวิธีหนึ่ง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สิ่งที่ทำให้องค์กรไปถึงฝั่งฝัน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 3 สิ่ง ที่ทำให้คุณเป็นพนักงานที่องค์กรขาดไม่ได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT วิธีเอาตัวรอดจากปัญหารุมเร้า
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ทำให้คุณ เป็นคนสำคัญ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ความลับของการบริหารคนที่ผู้นำไม่กล้าบอก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดเป็น พูดยังไง? พูดเป็นเห็นชัยชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT MEMBERSHIP ทีมงานผู้น่ารัก ทำตัวอย่างไรให้เพื่อนร่วมงาน และหัวหน้าชื่นชอบ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Mindset เรื่องสำคัญที่ไม่รู้ ไม่ได้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ปัจจัย และผลกระทบที่สำคัญ ต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ผู้นำทำงานเป็น เห็นชัยชนะ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ที่สุดของสุดยอดหัวหน้างาน Smart Supervisor by "BEEPP"
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Effective Meeting ประชุมไม่น่าเบื่อ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เส้นทางสู่การเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ LEADERSHIP ที่ดีที่สุดของโลก
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ลูกค้าภายใน คนสำคัญที่ไม่ควรลืม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT พูดแล้วคนเชื่อ และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร Perception ยกกำลัง 2
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT Perception เรื่องสำคัญที่เราต้องรู้
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT จะสื่อสารอย่างไรให้พนักงานเข้าใจ Vision และยินดีทำตาม
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ทำงานให้ได้งาน ทำยังไง
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สุดยอดการทำงานที่ผู้บริหารอยากเห็น
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT เราควรทำตัวอย่างไร? เมื่อหัวหน้าสั่งงาน
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT 80:20 สูตรลับของการบริหารเวลา ที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จ
เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT สร้างกำไร และการเติบโตในยุคโควิด 19 ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนด้วยเทคนิค 3RCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com