ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
dot
dot

dot
dot
dot
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน

ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน

โดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin

**********************************************************************************************************************

            เมื่อวานผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง และในระหว่างการบรรยาย ผมก็ได้ยกตัวอย่าง ประกอบการอธิบายให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแก่นสารที่แท้จริงของการดำเนินกิจกรรม 5ส. ซึ่งขอนำแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกันครับ

            บริษัทที่สามารถดำเนินกิจกรรม 5ส. จนได้รับรางวัลระดับประเทศ จนไปถึงพัฒนาบริษัทให้กลายเป็น World Class Manufacturing ส่วนใหญ่มี 10 ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.       ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานในกิจกรรม 5ส.

2.       จัดตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายตรวจประเมิน

3.       อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และการดำเนินกิจกรรม 5ส.

4.       จัดตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

5.       จัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ และ จัดทำมาตรฐาน 5ส. ได้แก่ 1. มาตรฐานพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องสมุด โรงอาหาร บันใด เป็นต้น และ 2.มาตรฐานพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ภายในโรงงาน หรือส่วนผลิต ซึ่งอาจรวมไปถึง วิศวกรรม ควบคุม และประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา จัดเตรียมวัตถุดิบ คลังสินค้า และจัดส่ง เป็นต้น

6.       จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการดำเนินกิจกรรม 5ส. ได้แก่ การจัดประกวดคำขวัญ 5ส. ประกวดวาดภาพ5ส. ประกวดร้อง หรือแต่งเพลงเกี่ยวกับ 5ส. เป็นต้น

7.       จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่จะจัดกันประมาณ ปีละครั้ง หรือ ครึ่งปีครั้ง ซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมของบริษัทครับ

8.       ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด

9.       ตรวจพื้นที่ 5ส. ตามแผนงานที่กำหนด

10.   ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส.  

ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรม 5ส. ของหลายบริษัทที่มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมแบบนี้ กลับมีผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม เช่น พนักงานต่อต้าน และไม่อยากมีส่วนร่วม เกิดความขัดแย้งระหว่างการตรวจพื้นที่ 5ส. กิจกรรมหยุดชะงัก ไม่มีคนอยากเข้ามาสานต่อ และที่แย่ที่สุดคือ กิจกรรมล้มไม่เป็นท่า แล้วก็ค่อยๆ หายไปในความทรงจำของพนักงาน จะเหลือก็แต่เพียง บอร์ดกิจกรรม 5ส. เก่าๆ ที่มีภาพในอดีต ข้อมูลที่ไม่ได้ Update ให้ทันสมัย หรือไม่ก็ รอยสีจางๆ  หรือคราบเหนียวๆ ของเส้นที่เคยตีไว้ที่พื้น หรือป้ายชี้บ่ง ที่บอกตำแหน่งการจัดวางข้าวของเครื่องใช้ ที่ฉีกขาด เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุด 

ผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อป้องกันไม่ให้ กิจกรรม 5ส. ของบริษัทเราตกอยู่ในสภาพเหล่านั้น โดยขอนำเสนอสาเหตุของปัญหา และแนวทางป้องกัน จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริง รวมไปถึงเป็นคณะกรรม และผู้ตรวจประเมิน 5ส. ซึ่งมี 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. ปัญหา พนักงานไม่อยากมีส่วนร่วม             

สาเหตุ ขาดความรู้ คิดว่าเพิ่มงาน คิดว่าโดนตรวจสอบ ผู้บริหารไม่กำหนดเวลาให้พนักงานทำ 5ส.

แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ผู้บริหาร/หัวหน้างาน อบรมให้ความรู้ และอธิบายให้พนักงานทุกเห็นความสำคัญ และมีความตระหนักว่ากิจกรรม 5ส. เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ไม่ได้เป็นการเพิ่มงานแต่อย่างใด และเป้าหมายสูงสุดของการทำกิจกรรม 5ส. คือ เพื่อการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และควรกำหนดเวลาในการดำเนินกิจกรรม 5ส. ไว้อย่างชัดเจน เช่น 10 นาทีก่อนเลิกงาน โดยใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2. ปัญหา ขาดความต่อเนื่อง

สาเหตุ อาจเกิดจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ไม่มีความมุ่งมั่น จริงจัง ในการดำเนินงาน หรือ พนักงานขาดแรงกระตุ้น จูงใจ

แนวทางการแก้ไข/ป้องกัน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ควรจัดกิจกรรมกระตุ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น ให้รางวัลจากผลการปรับปรุงพื้นที่ และแบบไม่เป็นตัวเงิน เช่น ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความสะอาด และตรวจสอบพื้นที่กับพนักงาน เป็นต้น

3. ปัญหา ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร

สาเหตุ ผู้บริหารระดับสูงสุด อาจจะไม่เข้ามามีส่วนร่วม โดยเพียงแค่กำหนดนโยบาย อย่างเดียว แต่ลืมที่จะสนับสนุนในด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเวลา ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงาน

แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ก็แก้ไขไปตามสาเหตุละครับ คือ จัดงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสม และแบ่งเวลาเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการตรวจพื้นที่โดยผู้บริหาร สิ่งนี้โดนใจมากๆ สามารถกระตุ้นพนักงานได้ดี เพราะพวกเขารู้สึกว่าผู้บริหารเอาจริง ไม่ได้มาเล่นๆ      4. ปัญหา ความขัดแย้งจากการตรวจประเมินพื้นที่

สาเหตุ ผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การตรวจ ผู้ตรวจขาดการอธิบาย (ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ และทักษะในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพื้นที่) ผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจอคติ (ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัว)        ผู้ตรวจให้คะแนนไม่เป็น (เกณฑ์การให้คะแนน และมาตรฐานพื้นที่ไม่มีความชัดเจน หรือไม่มี) ความ

แนวทางแก้ไข/ป้องกัน ซึ่งแน่นอนละครับ ก็ต้องแก้ไขตามแต่ละสาเหตุอีกนั่นแหละ คือ อบรมให้ความรู้ผู้ตรวจ ว่าควรจะปฏิบัติตนให้เหมาะสม สุภาพ อ่อนน้อม และเน้นการให้คำแนะนำ มากกว่าตำหนิ และนอกจากนี้ควรกำหนดมาตรฐานพื้นที่ให้ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมาตรฐานที่จัดทำนี้ผู้ตรวจควรศึกษา และทำความเข้าใจก่อนไปตรวจสอบพื้นที่ด้วย จะเป็นประโยชน์มากๆครับ (ไม่ควรไปตรวจทั้งๆที่ไม่มีมาตรฐานนะครับ เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้ง และความสับสนครับ)

     กิจกรรม 5ส. เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานต่างๆ และกิจกรรม 5ส. จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกคนตั้งแต่ ผู้บริหาร คณะกรรม 5ส. ผู้ตรวจประเมิน เจ้าของพื้นที่ สุดท้ายขอฝากคะคิดสะกิดใจเล็กๆว่า “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบ” โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ

 

 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

แนวทางการลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เลยทันที SME ก็ทำได้ article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
จุดเริ่มต้นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนทำได้
สุนทรภู่ โค้ชผู้นำ 4.0
คมคิด เปลี่ยนชีวิต จากสุดยอดนักคิด
ไอน์สไตน์ ให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน
ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา
มีแต่คำถามเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ แต่คำตอบกลับไม่ใช่
ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Why Why Analysis article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? article
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com