ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ สำหรับ ISO22000
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
dot
dot

dot
dot
dot
WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก

WI คู่มือการทำงานที่ใครๆก็รัก

โดย ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ Email:tpongvarin@yahoo.com Mobile:089-8118340

 

facebook: BT CORPORATION CO., LTD. , Thongpunchang Pongvarin 

เบื่อไหมกับ “การโดนผู้บริหารตำหนิ!!!!!

เบื่อไหมกับ “การทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ!!!!!

เบื่อไหมกับ “การที่จะต้องมานั่งตอบ CAR เรื่องเดิมๆ!!!!!

เบื่อไหมกับ “การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดซ้ำๆ ของลูกน้อง!!!!

เบื่อไหมกับ “การที่ต้องมาบ่นลูกน้องจนปากเปียก ปากแฉะ แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นมา”

ถ้าเบื่อ วันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาแนะนำเพื่อแก้ไข และปัองกันปัญหานี้ครับ

 

สำหรับบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการจัดการเพื่อทำให้พนักงานทำตาม WI กันไปแล้วนะครับ สำหรับบทความตอนนี้เรามาเรียนรู้ 2 องค์ประกอบหลักของการทำงานให้ประสบความสำเร็จกันต่อเลยนะครับ จากประสบการณ์ที่เคยทำงานเป็นหนุ่มโรงงานทั้งหัวหน้า และผู้จัดการ รวมไปถึงได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับบริษัทต่างๆรวมๆ ก็ยี่สิบกว่าปี ทำให้ได้เห็นเรื่องราวปัญหาการทำงานผิดพลาดของพนักงานมากมาย เพราะต้อง CAR (Corrective Action Report) เป็นประจำ และสาเหตุหนึ่งที่ผมมักจะเขียนตอบไปในใบ CAR ก็คือ “พนักงานไม่ทำตาม WI และถ้าหากคิดวิเคราะห์  (Analytical Thinking) เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็จะพบว่า จะประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักๆได้แก่ 1. การปฏิบัติงานของพนักงาน  และ 2. WI (Work Instruction) และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมไปถึง Procedure ต่างๆ ซึ่งสองปัจจัยนี้ถ้าหากเรานำมาพิจารณาความสัมพันธ์ก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่ม ดังรูป

 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงาน กับความถูกต้องของเอกสาร

(ดร.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ , 2561)

1.    ราบรื่น หมายถึง การทำงานที่ราบรื่น ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ นั่นก็เพราะว่าเอกสารคู่มือการทำงานต่างๆเราจัดเตรียมเอาไว้นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ในทุกๆขั้นตอนการปฏิบัติงาน และที่สำคัญพนักงานสามารถปฏิบัติได้จริงๆ (ไม่ใช่เขียนเพื่อให้ได้แค่เขียน) และพนักงานพนักงานทุกคนมีความเข้าใจในเอกสารที่เราจัดทำเอาไว้เป็นอย่างดี และพนักงานทุกๆคนก็น่ารัก คือ ทำตามกันทุกคน ถ้าบริษัทใด หรือองค์กรไหนมีการทำงานแบบนี้รับรองได้ครับว่าปัญหาในการทำงานจะน้อยมากๆ และจะรุ่งเรืองแน่นอน  

2.    ปัญหา หมายถึง การทำงานที่มีแต่ปัญหา ๆๆๆ มาให้ปวดหัว ปวดใจ ปวดสมองอยู่บ่อย ซึ่งเกิดจากการที่พนักงานไม่ยอมปฏิบัติตามเอกสารที่จัดทำไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถ้าหากใครเจอปัญหานี้แล้วละก็ ผมได้แนะนำวิธีการจัดการกับปัญหานี้ไว้ในบทความตอนที่แล้วที่มีชื่อว่า “เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนตาม WI เชิญอ่านได้นะครับ

3. สับสน หมายถึง การที่พนักงานที่ตั้งใจทำงานดีมากๆ แต่เกิดความสับสน ทำงานไม่ถูก ไม่รู้จะทำงานอย่างไรดี เพราะเอกสาร คู่มือประกอบการทำงานต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง หรืออาจจะไม่ update ให้ทันสมัย จึงทำให้เกิดปัญหามากมายตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เกิดความสูญเสีย ชิ้นงานเสียหาย หรือมีความผิดพลาด อุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งถ้าเกิดปัญหานี้แล้วจะมาโทษว่าพนักงานไม่ทำงานตาม WI ไม่ได้เด็ดขาดนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะออกเอกสารต้องคิดใคร่ครวญให้ดีๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และมีปัญหาตามมาเป็นหางว่าว สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ผมขออธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1.    ควรเข้าไปศึกษา WI และเอกสาร หรือคู่มือประกอบการทำงาน เช็คชีท พารามิเตอร์ Condition Table OPL (One Point Lession) ต่างๆ ใหม่ทั้งหมด

2.    ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานที่หน้างาน (shop floor) อย่างจริงๆ จังๆ แล้วทำการปรับใหม่ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด

3.    จัดทำคู่มือการสอนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ และแผนการสอน ข้อสอบ จากนั้นก็สอน และสอบพนักงานเพื่อยืนยัน และตรวจสอบความเข้าใจของพวกเขา

4.    ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5.    กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิต (4M Change) ได้แก่ 1. เปลี่ยนคน (Man) 2.เปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องมือ (Machine) 3. ขั้นตอนวิธีการทำงาน หรือพารามิเตอร์ /(Method) 4. เปลี่ยนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ (Material) ที่ส่งผลต่อคุณภาพ และการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็ต้องรีบแก้ไขเอกสาร และนำมาสื่อสาร อบรมให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ โดยอาจจะประชุมก่อนเริ่มงาน เขียนสมุดต่อกะ แจ้งทางไลน์กลุ่มของเราก็ได้นะครับ 

    สำหรับการอบรมพนักงานนั้น เราสามารถต่อยอดไปสู่การจัดทำ Skill Matrix ซึ่งผมจะนำมาอธิบายต่อไปนะครับ และที่ลืมไม่ได้เลยคือ

       4.    ยุ่งเหยิง (มั่ว) หมายถึง การทำงานโดยที่ไม่มีหลักอะไรจะยึดเลย เนื่องจากเอกสารก็ไม่ตรงความจริง ไม่ Update ใช้เป็นแนวทางในการทำงานก็ไม่ได้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงนี้อาจจะมีสาเหตุสองประการ ดังนี้ สาเหตุแรก พนักงานลองทำในตาม แต่ล้มเหลว โดยตอนแรกพนักงานก็จะพยายามทำตามเอกสารที่ใช้ไม่ได้เหล่านั้นสักพักหนึ่ง แต่เมื่อลองทำตามไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่า WI ที่มีอยู่นั้นใช้งานไม่ได้แล้วละก็ เขาก็จะเกิดความสับสนไม่รู้จะเลือกวิธีการปฏิบัติงานอย่างไรกันแน่ ก็เลยเอาตัวรอดด้วยการคิดหาวิธีการทำงานด้วยตัวเอง แล้วก็ทำตามๆ กันไปแบบงงๆ เพื่อให้งานออกมาก่อน ส่วนสาเหตุที่สอง นั้นพนักงานไม่สนใจในเอกสารประกอบการทำงานเลย เชื่อมั่นในตนเอง และคิดว่าตนเองทำได้ดีกว่า เร็วกว่า มีประสิทธิภาพ มากกว่าเอกสารที่หัวหน้า หรือวิศวกรจัดทำขึ้นมา โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับพนักงานที่ทำงานมานานๆ มีประสบการณ์มากๆ จนเก๋าเกม วิธีการปฏิบัติของพนักงานกลุ่มนี้นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงละ ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน เพราะพวกเขาปรับเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของตนเองไม่สนใจวิชาการ สนแต่วิชากู (วิชากู หมายถึง การนำความคิดของตนเองเป็นหลัก) และเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากความยุ่งเหยิงแล้วละก็ยากมากๆที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงได้ เพราะไม่รู้จะไปตรวจสอบอ้างอิงวิธีการไหนดี เรื่องยุ่งเหยิงนี้เจ็บปวดสุดๆ สำหรับหัวหน้างานทุกคน สำหรับวิธีการแก้ไขก็เหมือนกับการจัดการกับปัญหาความสับสน และควรเพิ่มเติมการปรับทัศนคติของพนักงานให้เกิดความเชื่อมั่นในคู่มือ และเอกสารประกอบการทำงานต่างๆที่เราจัดทำขึ้น เพราะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะห่างหายจากความเชื่อใจในคู่มือที่เราทำมานานมาก ซึ่งเราต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ด้วยนะครับ

สำหรับแนวคิดในการปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาการที่พนักงานไม่ปฏิบัติงานตาม WI และเอกสารประกอบการทำงานต่างๆที่เรากำหนดไว้นี้ เป็นแนวทางง่ายๆ ที่สามารถทำได้จริง และเห็นผลจริงๆ เพราะผมก็เคยผิดพลาด และเบื่อกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ รับรองได้เลยครับว่า WI ที่เราจัดทำขึ้นมาใหม่นั้นจะเป็น WI ที่ทุกคนรักอย่างแน่นอน

สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจที่ว่า “ยอมเสียเวลาเพื่อแก้ไข WI และเอกสารประกอบการทำงานให้ถูกต้องสักนิด ดีกว่าที่จะนั่งคิดแก้ไขปัญหาให้ปวดสมอง” โชคดีนะครับ

 

ท่านสามารถอ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Www.bt-training.com ครับ 
บทความอาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์

คนที่ขงจื้อเลือกใช้งาน article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Albert Einstein กับความเพียร
5 สิ่งที่ผู้นำยุค Disruption ต้องทำ
จบไม่สวย ขิงก็รา ข่าก็แรง ทางออกคือ
ทัศนคติ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ของผู้นำและหัวหน้างาน
สุดสลด หัวหน้าชีวิตพัง ไม่ Genba ด่าอย่างเดียว
การสร้างความสามัคคีในองค์กร
Productivity Mind จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต
การพัฒนาคนตามแนวทาง MONOZUKURI คือ ทางรอดของอุตสาหกรรม 4.0
ไม่เรียนรู้ จะเสียใจทั้งชีวิต สุดยอด กวี ท่านอังคาร สอนไม่ให้ดูถูกผู้อื่น
หลักการใช้คน ของขงจื๊อ ที่ผู้นำต้องฟัง
เรียนรู้การจัดการองค์การ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากกบสามตัว
เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่หมดไฟ อยากกลับมาทำงานอย่างเต็มที่
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน ที่ทุกคนทำได้
Sketch Note by Dr.Thongpunchang P. Topic: 7QC Tools
ทัศนคติเชิงบวก สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี และทุกองค์กรต้องการ
อายุน้อยก็เป็นผู้นำที่ทุกคนยอมรับได้
เทคนิคการพูด สำหรับสุดยอดผู้นำ
สร้างกำไรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น (KAIZEN)
อุดมการณ์เพื่อการผู้นำที่ยิ่งใหญ่
PDCA & HO-REN-SO ด้วยการคิดแบบ A3
ทัศนคติ (Attitude) ของผู้นำแบบขนมบ้าบิ่น หรือ ผู้นำแบบขนมปังไส้น้ำพริกเผา ใครล่ะที่ลูกน้องต้องการ?
แจ๊ค เวลส์ (JACK WELCH) กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริง
รุ่ง หรือ ล่วง ไม่พ้นเรื่องคุณภาพ เพราะ คุณภาพ คือ ภาพของคุณ
การเห็นคุณค่าของชีวิตที่ประเสริฐ มากกว่าการมีชีวิตที่อยู่ยาวนาน
Henri Fayol แนะ ผู้นำ บริหารจัดการอย่างไร ให้ได้เป็นผู้นำตัวจริง
แนวทางการลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เลยทันที SME ก็ทำได้
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
จุดเริ่มต้นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกคนทำได้
สุนทรภู่ โค้ชผู้นำ 4.0
คมคิด เปลี่ยนชีวิต จากสุดยอดนักคิด
ไอน์สไตน์ ให้ข้อคิดในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
สอนอย่างเซียน พนักงานเก่งขึ้นร้อยเท่าแน่นอน
ผลงาน (Output) เพิ่ม ผลผลิต (Productivity) พุ่ง เมื่อเข้าใจสิ่งนี้
ตาบอดคลำช้าง ตาดีคลำปัญหา
มีแต่คำถามเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ แต่คำตอบกลับไม่ใช่
ผู้นำต้องมาตกม้าตาย เพราะไม่เรียนรู้จากน้ำ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) เรื่องไม่เล็กที่ผู้นำต้องรู้
จิตสำนึกคุณภาพ เรื่องสำคัญที่ผู้นำต้องรู้
ต้นทุนต่ำ กำไรสูง เติบโตไม่หยุด ด้วย OEE
เพราะขาดสิ่งนี้ ผู้นำจึงต้องเสียน้ำตา
Six Thinking Hats Mind Map
ใบไม้ สร้างผู้นำ
มองเป็น เห็นชัยชนะ ด้วยเทคนิค 10 มองที่ผู้นำต้องรู้
สั้นๆ กินใจ น้อมนำไปปฏิบัติ ตัวกู –ตัวสู พุทธทาสภิกขุ (จากหนังสือ คู่มือมนุษย์)
ป ปลา Happy
เรื่องจริงที่ต้องรู้ เมื่อผู้นำให้โอกาส กับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาส
พูดโดยไม่คิด ระวัง จะได้ไม่คุ้มเสีย เรียนรู้ เทคนิคการพูดอย่างชาญฉลาด สำหรับผู้นำ และหัวหน้างาน
อยากอยู่รอด ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง
มัดใจลูกน้องได้จริง ด้วยเทคนิค 5 ห่วง
ต้องทำอย่างนี้ จึงจะมี POTENTIAL (ศักยภาพ)
เป็นผู้นำ อย่ารอช้า รีบพนักงานที่จะนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
Customer First ร่วมปลูกจิตสำนึก ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก
มองอย่างไร ทำให้ใจเป็นสุข โดยท่านเว่ยหล่าง
คิดสักคิด ก่อนที่จะคิดหัวร้อน
องค์การที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวัฒนธรรม 17 ประการ
4 ดู เพื่อการรงค์ให้การขัดข้องของเครื่องจักรเป็นศูนย์
Zero Defect แนวทางการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
กุญแจ 20 ดอกเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
การบริหารง่ายๆ แต่ใช้งานได้จริงๆ เพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 5)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 4)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่ 3)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่2)
คมคิดเพื่อความเป็นเลิศ สำหรับผู้นำ (ตอนที่1)
พัฒนาบุคลากรด้าน โมโนซุคุริ เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนขององค์กร
พูดอย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆยกย่อง ตามหลักการตรัสพระวาจา ของพระพุทธเจ้า
ขงจื้อ แนะวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Safety ไม่ First (เหมือนป้ายที่ติดไว้)
ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมได้รับรอยยิ้ม ความสุขเสมอ
มองคนให้ทะลุ เพื่อความอยู่รอดในสังคมยุค 4.0
คิดก่อนเชื่อ ดีกว่าเชื่อก่อนคิด
ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักในหลวง
คุณลักษณะ10 ประการของผู้นำที่น้องๆ Gen Y อยากเห็น
นกกระสากับหอยกาบสู้กัน ใครได้ ใครเสีย
เทคนิคที่ทำให้ให้พนักงานทุกคนทำตาม WI
อำนาจที่ หัวหน้างานคู่ควร
ทำตามข้อเท็จจริง คือ ผู้นำตัวจริง
การวิเคราะห์ และปรับปรุงงาน คือพื้นฐานของการสร้างกำไร และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อคิดผู้จัดการมือใหม่ ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับมหาเศรษฐีที่คุณก็ทำได้
ให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับตนเองต้อนรับปีใหม่
ทำ 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ที่หลายคนมองข้าม
ผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์
Mind Map เขียนจากความคิดคำนึงจากการอ่านหนังสือ “คำพ่อสอน” ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็น“พ่อของแผ่นดิน”
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ สำหรับผู้นำ
10 หลักคิดของบรรพบุรุษ ที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ
การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นในมุมมองของชาวญี่ปุ่น ที่คนไทยควรรู้
ทำตัวอย่างไร? ให้ได้ไปต่อกับองค์กร
ขงเบ้ง สอนศิลปะการปกครองคนสำหรับผู้นำ
คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ ทำได้แค่เปลี่ยนความคิดนิดเดียว
ทำไม? เขาจึงจ้างเรามาทำงานให้กับเขา
แนวทางการฝึกฝนคนคนเดียว ให้เท่ากับคนร้อยคน ของบงเบ้ง
ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ เราจะได้ชีวิตตามธรรมชาติ
ทางออกของบริษัท เมื่อโดนคู่แข่งไล่บี้
เมื่อก้อนเมฆ บังดวงอาทิตย์
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้
เลิกกังวล ง่ายนิดเดียว
ให้ของขวัญที่ดีที่สุด กับอนาคตของชาติกันเถอะครับ
สำเร็จแน่ แค่ทำ 3 ข้อ
ถามตัวเอง เมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 7 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) (ตอนที่ 1)
ช่วยกันนิดเถอะครับ เพื่อบริษัทที่เรารัก
ผู้นำที่ยั่งยืน ในยุค อุตสาหกรรม 4.0
ความซื่อสัตย์ นโยบายเดียวในการดำรงชีวิต
เคล็ดลับ เปลี่ยนสมุดต่อกะที่น่าเบื่อ ให้น่าอ่าน
7 สัญญาณของการทำงานเป็นทีม
เทคนิคง่ายๆ ที่ทำให้รู้ว่างานที่เราสนใจนั้นคืออะไร?
ของขวัญล้ำค่าที่สุดรับปี 2560 โดยไม่เสียเงินสักบาท
เกียรติ และศักดิ์ศรี สิ่งดีๆที่ต้องรักษา และส่งเสริม
คนดีที่ ขงจื้อ และโลกยกย่อง
วาทะเด็ดของ มหาชนกกุมาร และ เอดิสัน เรื่องความเพียร
ขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ด้วยการเป็นคนมีวินัย
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต เรื่องจริงที่รอไม่ได้
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) ตอนที่ 2
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 6 แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) (ตอนที่ 1)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams) (ตอนที่ 2)
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
แนวคิดหลัก 5 ประการ คำสอนจากนายห้างเทียม โชควัฒนา ที่คนทุก Gen ต้องฟัง
ในวันที่ฉันลาออก ลูกน้องจะนึกถึงฉันว่า...?
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 5 แผนภูมิเหตุ และผล หรือผังก้างปลา (Cause and Effect Diagrams หรือ Fish Bone Diagrams)
ผู้นำ กับ การสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานของผู้ตาม
แก้ปัญหาประชุมแล้วหาข้อสรุปไม่ได้ ด้วย 4ต.
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools เครื่องมือที่ 4 ฮีสโตแกรม (Histogram) (ตอนที่ 1)
กตัญญู 5 มิติ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่ 2)
Easy 7QC Tools ตอนที่ 3 พาเรโต้ (Pareto) (ตอนที่1)
เมื่อลูกสาว สอนวิชาโค้ช (coaching) ให้กับพ่อ
3 แนวคิด ที่ทำให้ หัวหน้า กลายเป็นผู้จัดการ ในระยะเวลาสามปีครึ่ง
Easy 7QC Tools ตอนที่ 2 กราฟ Graph
ขงเบ้ง สอน 7 ข้อ “เปลี่ยนคนธรรมดา ให้กลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
Easy 7QC Tools ตอนที่ 1 แผ่นตรวจสอบ Check Sheet
สั่งงานอย่างไร? ไม่ให้พัง ...
สรุปผลการดำเนินกลุ่มกิจกรรมคิวซีซีอย่างไร? ให้ได้ใจกรรมการ
เมื่อที่มา สำคัญกว่าคำตอบ
เลือกเครื่องมืออย่างไร? ให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี
ขอร้องเถอะ..... อย่าเยอะ.....
วิธีการอธิบายให้คนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด
เจ็บนี้ใครผิด กับ Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
หลักในการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่ดีที่สุด มี 6 ประการ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ = ปิดกิจการ
สุดยอด เทคนิคการตั้งหัวข้อกิจกรรม คิวซีซี ที่หัวหน้าต้องทึ่ง
ร่มไคเซ็น กับการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง
ไม่ประมาท ไม่วิกฤติ
กลยุทธ์ คิดแบบไทย ทำแบบไทย ยังไงก็สำเร็จ
สุดยอดเคล็ดลับที่ทำให้กิจกรรม 5ส เติบโต และยั่งยืน
ถามตั้งแต่ต้นปีจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บใจ
5 มี ที่ทำให้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ
เรียนรู้ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น จากบริษัทอันดับต้นของประเทศ
อยากเป็นเศรษฐี ต้องมีวิน้ย
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้
เริ่มแก้ไขปัญหา ต้องอย่ามะโน
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ
Competency ที่ 11 คุณธรรม ที่หัวหน้างาน และผู้บริหารต้องมี
ยืดหยุ่น ไม่หย่อนยาน คือ สมการแห่งความสำเร็จ
เฉลย ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น
ผมส่งบทความที่ลงหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 ครับ
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์
10 ข้อคิดที่ห้ามพลาด จากคณะกรรมการตัดสิน
การเตรียมตัว เพื่อชนะการประกวด
สู้ 30 ปี ไม่เคยยอมแพ้ แม้แต่วันเดียว
10 วิธี จัดการกับลูกค้าร้องเรียนให้อยู่หมัด
เร็วกว่า เพื่ออะไร?
สมการของความสำเร็จ และความสุข article
ไม่รู้ ไม่ได้ เด็ดขาด article
อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ กับความหมายของชีวิต article
เหนือกว่า JD คือ การใช้ใจทำงาน article
เวลา มีค่าเท่าไหร่ สำหรับหนึ่งชีวิต
การลดต้นทุน เป็นหน้าที่ของใคร? article
การทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น
คุณสมบัติของพี่เลี้ยง สำหรับพนักงานใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม article
คน และการจัดการภายใน ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวในองค์การ
พนักงานคิดแบบไหนที่องค์การต้องการ article
การทำงานแบบ 80:20 เพื่อความสำเร็จที่สูงขึ้น article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ) article
Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)
Feedback อาวุธสำคัญที่หัวหน้างานประสบความสำเร็จสูงสุด article
3 ความรู้ที่ขาดไม่ได้สำหรับคณะกรรมการไคเซ็น article
การลดต้นทุนที่ผู้บริหารอยากเห็น article
You Were What You Think article
POLC แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานสายการผลิต article
การดำเนินกิจกรรม QCC ให้ได้ผลจริง
ส-ว-ย วิธีง่ายๆ ที่ทำให้ผู้อื่นอยากทำงานกับเรา article
แนวทางปฏิบัติเปลี่ยนวิกฤติ เป็นโอกาส จากต้นทุนที่สูงขึ้น
การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม คิวซีซี article
สร้างกำไร โดยไม่ต้องลงทุน ด้วยกิจกรรมไคเซ็น <ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Post Today ฉบับวันที่ 23/01/55> article
องค์การก้าวหน้าหรือล้าหลังอยู่ที่ผู้นำ article
ไม่เห็นของจริง จะพูดจริงได้อย่างไร ? article
พลิกชีวิตการทำงาน ด้วยหลักการของการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ <25/05/54>
วิธีหลุดจาก กับดักของความรีบเร่ง และสร้างสมดุลย์ในชีวิต <14/05/54> article
6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง <14/04/54> article
รีบดูแลรักษาลูกค้าภายในก่อนที่จะสายเกินไป <28/03/54>
5G เคล็ดไม่ลับ ในการแก้ไขปัญหา <16/03/54> article
กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion) หรือ ไคเซ็น (Kaizen) รีบทำเสียแต่วัน ก่อนที่จะสายเกินไป article
สุดยอด การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control)
การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
เกื้อกูล ประสานกัน สิ่งสวยงามที่ถูกลืม article
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ <ลงในหนังสือพิมพ์โพสท์ ทูเดย์ คอลัมน์ HOW TO วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2553> article
วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหา “เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย” article
วิธีสร้างความมั่นใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน (Effective Reporting) article
เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต <22/07/53>
ปลดล๊อค ไคเซ็น (Unlock Kaizen) article
วิธีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมข้อเสนอแนะ และไคเซ็น
เหตุผลดีๆ ที่เราต้องไปช่วยเหลือคนอื่น article
สุดยอดเทคนิค ในการบริหารหน้างานอย่างผู้รู้จริง article
เทคนิคง่ายๆ ในการการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม article
ทำอย่างไรให้ คนในองค์การตัดสินใจเหมือนกัน article
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Why Why Analysis article
QCC กิจกรรมดีดี ที่ไม่ควรมองข้าม article
การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ article
การสอนงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทักษะ 5 ประการสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ article
1 วันกับการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพ article
พัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดของไคเซ็น article
การเขียน Action Plan ตามแนวทางของ PDCA article
คำถาม 20 ข้อ เพื่อการนำ KPI ไปใช้ให้เกิดผลจริง ด้วยตัวคุณเอง article
20 คำถาม เพื่อการบรรลุ KPI ด้วยตัวคุณเอง article
รูปจากการไปบรรยายที่ หลักสูตร Manager Role for Impact's Manager
สร้างทีมด้วยทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
ครูสมศรี กับ เลข 4 มาจากไหน? article
3 สิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ทุนมนุษย์ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com