ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement

หลักสูตร การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story

แบบ Theme Achievement

(QC Story Theme Achievement Activity)

ลิขสิทธ์หลักสูตร โดย อ.ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ (Tel: 089-8118340)
จุดเด่นของหลักสูตร
1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ   
·       หนังสือKPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
·       การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
·       จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
·       10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 
2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน“ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ”
ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
3. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “ การตรวจประเมิน Theme Achievement, QCC, Makigami ประจำปี 2554 ”
    จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
4. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผู้เรียนจะได้ทราบตัวอย่างมาตรฐานที่ดีระดับประเทศ
5.ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยายหลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว เช่น
- บริษัท Sumitomo Rubber (Thailand) จำกัด (จำนวน 5 รุ่น)                 
- บริษัท SIAM YAMATO STEEL Co., Ltd.     
- บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (จำนวน 2 รุ่น)                       
- บริษัท สยามกลการ จำกัด
- บริษัท Super Mate Products Thailand Co., Ltd.                                 
- บริษัท ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด
- บริษัท WILSON ART ประเทศไทย จำกัด                                             
- บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
- บริษัท Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.               
- บริษัท Inoac Tokai (Thailand) Co.,Ltd.
 
หลักการ และเหตุผล
 
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่นิยมคือ คิวซีซี(QCC:Quality Control Circle) โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ต้องการให้เกิดซ้ำ แต่ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ Theme Achievement เพื่อช่วยในการการแก้ไขปัญหาที่เรากำหนดขึ้นมา เพื่อทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการเอาไว้ โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้ Theme Achievement ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้กับองค์การเป็นอย่างมาก
 
วัตถุประสงค์
·         เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมคิวซีซีแบบ Theme Achievement
·         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมคิวซ๊ซีแบบ  Theme Achievement  ได้อย่างถูกต้อง
·         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้สามารดำเนินกิจกรรมคิวซ๊ซีแบบ  Theme Achievement  
 
หัวข้อการบรรยาย
·         แนวคิดของ Theme Achievement
·         ความแตกต่างระหว่าง QCC และ Theme Achievement
·         8 ขั้นตอนของ Theme Achievement
·         การคัดเลือก Theme
·         การกำหนดจุดรุก และเป้าหมาย
·         การเสนอแนวทาง
·         การค้นหา Scenario ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
·         การปฏิบัติ Scenario  ที่นำไปสู่ความสำเร็จ
·         การตรวจสอบผลลัพธ์
·         การจัดทำเป็นมาตรฐาน และบริหารให้คงอยู่ถาวร
·         การทบทวนข้อผิดพลาดและการปรับปรุงในครั้งต่อไป
·         เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม Theme Achievement
·         ตัวอย่างจริงของการดำเนินกิจกรรม Theme Achievement ของหน่วยงานต่างๆ
·         Theme Achievement วิศวกรรม
·         Theme Achievement ฝ่ายผลิต
·         Theme Achievement ฝ่ายสนับสนุน
·         ข้อควรระวัง
 
 
 
ผลลัพธ์ที่ได้
·     เข้าใจถึงหลักการของ Theme Achievement
·     สามารถดำเนินกิจกรรม Theme Achievement ได้อย่างถูกต้อง
·     สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมคิวซีซี แบบ Theme Achievement ได้
 
ลักษณะการบรรยาย
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง
 
วิทยากรบรรยาย :  คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์  
วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม โดยบรรยายให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การชั้นนำต่างๆ
 
ผู้เขียนหนังสือ
·       หนังสือKPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า               สำนักพิมพ์ Think Beyond
·       หนังสือการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน                       สำนักพิมพ์ Think Beyond
·       หนังสือจิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน                                                       สำนักพิมพ์ Think Beyond
·       หนังสือ10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง                สำนักพิมพ์ Think Beyond
·       คู่มือการปฏิบัติการด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา (ส่วนการเชียนแผนปฎิบัติการ-Action plan) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
·       ตำราเรียนทางไกล การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยซันโน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
·       บทความในนิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
·       บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today) 
·       บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Column Share Idea )
·       บทความ ใน www.bt-training.com  www.peoplevalue.co.th   www.hrcenter.co.th , OK Nation blogและอื่นๆ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com