ReadyPlanet.com
dot dot
dot
หลักสูตรอบรม In-house training
dot
bulletหมวดบริหารและการจัดการ
bulletหมวดการบริหารงานด้านคุณภาพ
bulletหมวดการบริหารการผลิต
bulletหมวดระบบปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
bulletบริการที่ปรึกษา Consulting service
bulletประวัติ ดร. ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
bulletบทความ
bulletผลงานหนังสือ
bulletผลงานกิจกรรมอบรมที่ผ่านมา
bulletกิจกรรมเพื่อสังคม CSR
bulletหลักสูตรอบรมยอดนิยม
bulletหัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
bulletการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ
bulletภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและบริษัทเชิดชู
bulletการพัฒนา 10 ความสามรถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
bulletการเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor)
bulletการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness KPI Application)
bulletการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
bulletการรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
bulletการดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการจัดการผลิตและปฎิบัติการ
bulletการควบคุมด้วยสายตา (Visual control)
bulletการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
bulletการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
bulletเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตร
bulletการสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ
bulletการดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
dot
แบ่งปันความรู้
dot
dot
dot
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ article

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้ารับการบรรยายกับ อาจารย์ ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ผู้เขียน และเจ้าของลิขสิทธ์หนังสือ  
      
·       หนังสือKPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
·       การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน : สำนักพิมพ์ Think Beyond
·       การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
·       จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
·       10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 
2. วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน“ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2553 ”
ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 
 
4. การบรรยายเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
 
ซึ่งท่านมีประสบการณ์ในการบรรยาย หลักสูตรนี้ ให้กับสถาบันผึกอบรมและบริษัทชั้นนำต่างๆ มาแล้ว เช่น
 
 • บริษัท พานาโซนิค (Panasonic) ประเทศไทย จำกัด                                   
 • บริษัท อีเล็กโทรลักซ์ (Electrolux) ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท Daichi Packaging ประเทศไทย จำกัด                                          
 • บริษัท Technip Engineering (Thailand) Ltd.
 • บริษัท ทีบีเคเค (TBKK) ประเทศไทย จำกัด                                               
 • บริษัท RONDA Thailand Co., Ltd.
 • บริษัท YS Pund จำกัด (จำนวน 2 รุ่น)                                                     
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกระบี่
 • บริษัท ไบเออร์ดอร์ฟ ประเทศไทย จำกัด (จำนวน 10 รุ่น)                                            
 • บริษัท ฟิลไทย (Filthai) จำกัด
 • บริษัท ไพรมัส (Primus) จำกัด                                                                
 • บริษัท Double Stars จำกัด
 •  บริษัท Saralee Coffee and Tea จำกัด                                                    
 • บริษัท Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.
 • บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด                                                                        
 •  บริษัท Pure food Co.,Ltd.
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Public Training) จำนวนหลายรุ่น            
 • บริษัท KITZ (Thailand) Co.,Ltd
 • บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด                                                     
 • บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
 • บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)                                         
 •  บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

5. บริษัทจะได้รับการประเมินเพื่อทราบระดับและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจิตสำนึกคุณภาพของพนักงาน ซึ่งนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป

 
หลักการและเหตุผล
 
            ปัญหาชิ้นงานชำรุดเสียหาย (Damage) ต้องแก้ไขงาน (Rework) หรือไม่ได้คุณภาพ (Defect) เครื่องจักรชำรุด (Machine Breakdown) การส่งงานไม่ตรงเวลา (Delay) ลูกค้าส่งสินค้าคืน หรือ ร้องเรียน (Customer Return or Complain) และการไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงาน
 
ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และความมั่นคงของบริษัท จากการวิเคราะห์พบว่า “การขาดจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) ในการปฏิบัติงานเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนในหน่วยงาน โดยถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับต้นของหน่วยงานทีเดียว
 
ผู้เรียนจะได้ทราบขั้นตอนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเริ่มจากการประเมินจิตสำนึกคุณภาพ เพื่อทราบระดับของจิตสำนึกของคุณภาพของพนักงาน การให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ ความคาดหวัง 3 ประการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเครื่องมือ หรือกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่อง จนพนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีทัศนคติที่ดีในการสร้าง และรักษาคุณภาพ และรักในงานที่ตนปฏิบัติ
 
“ผู้เรียนสามารถนำแบบทดสอบกลับไป ทดสอบระดับจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงาน ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเข้าใจในคุณภาพ การรับรู้เป้าหมาย ความรู้ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตาม และประเมินผลงาน การขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน แล้วทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข ได้อย่างตรงจุด และเป็นระบบ”
 
“การสร้างจิตสำนึกคุณภาพภาคปฏิบัติ” จึงเป็นแนวทางใหม่ที่ใช้ในการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และพนักงานผู้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการรับรู้ที่เหมาะสม ผลที่ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในหน่วยงาน”
 
วัตถุประสงค์
1.         เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกคุณภาพ
2.         เพื่อสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
3.         เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึก ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4.         เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นจริงกับบริษัท
5.         เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้างจิตสำนึกในปฏิบัติงาน
 
หัวข้อการบรรยาย
1.         การประเมินจิตสำนึกคุณภาพ โดยแบบทดสอบเพื่อประเมินก่อนเรียน
2.         ปัญหาคุณภาพ ที่พบในการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ไข
3.         คุณภาพในมิติต่างๆ
4.         การทำถูกตั้งแต่ครั้งแรก (Do it Right the First Time)
5.         กระบวนการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ประกอบด้วย การรับรู้ การยอมรับ และการปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
6.         การรับรู้ในความคาดหวัง 3 ประการ คือ ความคาดหวังของลูกค้า ของหน่วยงาน และของหัวหน้างาน
7.         แนวทางการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
8.         การติดตามผล และประเมินผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
9.         เครื่องมือ และกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก
10.      ตัวอย่างการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
1.            ทราบถึงระดับของจิตสำนึกคุณภาพ และองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องการการสร้างจิตสำนึก
2.            วิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพ ในการปฏิบัติงาน
3.            แนวคิดภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพในมิติต่างๆ
4.            สามารถประยุกต์กระบวนการรับรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
5.            แนวทางการสร้างจิตสำนึกภาคปฎิบัติตั้งแต่เริ่มตน จนบรรลุผลการปฏิบัติ
6.            การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า หน่วยงาน และหัวหน้างาน
7.            วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
8.            นำแนวคิด เครื่องมือ หรือกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 
ลักษณะการบรรยาย
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง
 
วิทยากรบรรยาย :  คุณทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์   
เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตร และหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม โดยบรรยายให้กับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การชั้นนำต่างๆ
 
ผู้เขียนหนังสือ
 • หนังสือKPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฎิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า        สำนักพิมพ์ Think Beyond
 • หนังสือการพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน             สำนักพิมพ์ Think Beyond
 • หนังสือจิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน                                 สำนักพิมพ์ Think Beyond
 • หนังสือ10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง        สำนักพิมพ์ Think Beyond
 • คู่มือการปฏิบัติการด้านการพัฒนานโยบายและการวางแผนการศึกษา (ส่วนการเชียนแผนปฎิบัติการ-Action plan) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ตำราเรียนทางไกล การบริหารการผลิตขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยซันโน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
 • บทความในนิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
 • บทความในหนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ (Post Today) 
 • บทความนิตยสาร Productivity Corner ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Column Share Idea )
 • บทความ ใน www.bt-training.com www.peoplevalue.co.th   www.hrcenter.co.th , OK Nation blogและอื่นๆ

 สนใจหลักสูตรฝึกอบรมหรือบริการต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

 คุณปวีณา / ฝ่ายการตลาด 
 
ที่อยู่ :  100/834 หมู่ 12 ถ.โรจนะ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จังหวัด :  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :  13170
โทรศัพท์ :  035-275562
สายด่วน :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล์ :  sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.bt-training.com
   

หรือท่านสามารถกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อให้ทางฝ่ายการตลาดของเราติดต่อกลับไปยังท่าน


ชื่อ :  *
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :  *
จังหวัด :
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E-mail :  *
หัวข้อเรื่องที่ติดต่อ : ต้องการจัดฝึกอบรมภายใน In-House
ต้องการจัดฝึกอบรมแบบ Public
ต้องการบริการที่ปรึกษา
อื่นๆ
รายละเอียด :  *หลักสูตรอบรมยอดนิยม

หลักสูตร KPI และ การเขียนแผนปฎิบัติการ
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC Story แบบ Theme Achievement
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ (Manage your Time Manage your Success) article
หลักสูตร หัวหน้างานที่เป็นเลิศ NEX NORMAL Excellence Supervisory in the NEXT NORMAL article
การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่ยอดหัวหน้างาน article
การดำเนินกิจกรรม KAIZEN ให้เกิดความต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ article
การเป็นที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมคิวซีซี (QCC Advisor) article
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
การเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ( Productivity Improvement in Industrial : PII )
การนำ KPI ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ article
การเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ article
การวิเคราะห์ต้นตอของปัญหาด้วย Why Why Analysis
การรายงานและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ article
การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ article
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Operation Management) article
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control Application) article
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ article
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างหลักสูตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.

อาจารย์ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ BT CORPORATION CO,.LTD. ที่อยู่ : 100/834 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา      รหัสไปรษณีย์ 13170
เบอร์โทร :  089-9273326 หรือ 089-8118340
อีเมล : tpongvarin@yahoo.com หรือ sangsankit@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bt-training.com